l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

دانلود پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 4418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 361

پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیرخطی

چکیده

خرابی های سازه ای هنگامی اتفاق می افتد که تغییر شکل های دائمی و بزرگ بر اثر بارهای وارده به سازه ، در آن ایجاد گردد.

یک مدل خرابی در صورتی واقعی می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله ، داشته باشد.

به دنبال توسعه آسیب پذیری کمّی ، معیارهایی برای بیان آسیب پذیری از سوی محققان مطرح شده است . این معیارها که مفهوم میزان خرابی سازه را با ارائه یک تئوری مناسب ، بیان می دارند، به محاسبه ء یک عدد مشخص به نام شاخص خسارت می انجامد.

شاخص های خسارت وسیله ای برای بیان عددی میزان خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله می باشند و ممکن است به صورت محلی (فقط برای یک عضو) یا کلی (برای کل سازه ) تعریف شوند. همچنین یک سری شاخص های خسارت در مقیاس طبقه تعریف شده است . شاخص های خسارت طبقه برای تعریف شاخص های کلی خسارت ،قابل استفاده می باشند.

از طرفی ، مؤلفه قائم زلزله و تأثیر آن در تحلیل ساختمان ها از مدت ها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرار داشته است . ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمان ها (بجز در موارد خاص ) به صورت دستورالعمل اجرایی کامل در نیامده است . در این میان بررسی آسیب پذیری و مطالعه خسارت وارده بر ساختمان ها تحت اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله به دلیل پیچیدگی های خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که برای جلوگیری ازخطرات و خسارات ناشی اززمین لرزه ،بایستی اثرات توأم مؤلفه افقی و قائم زلزله رابرسازه هاپیش بینی نمود. 

فهرست مطالب  

عنوان مطالب                                                                                                                شماره صفحه

چکیده .................................................................................................................................................................١

مقدمه ................................................................................................................................................................ ٢

فصل اول : کلیات و مروری بر کارهای گذشته ......................................................................................... ٤

١-١)هدف  ......................................................................................................................................................................................................................٥

١-٢) تاریخچه مطالعات  ..............................................................................................................................................................................................٥

 ١-٢-١) مطالعات انجام شده در رابطه با ارزیابی  شاخص خسارت .............................................................................................................٥

 ١-٢-٢) مطالعات انجام شده در رابطه با مؤلفه قائم زلزله .......................................................................................................................... ١٠

 ١-٢-٢-١) بررسی رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر مؤلفه قائم زلزله ................................................................................................. ١٠

 ١-٢-٢-٢) بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ قاب های ساختمانی .......................................................................................... ١١

 ١-٢-٢-٣) بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله در زلزله های اخیر.................................................................................................................. ١٢

 ١-٢-٢-٣-١) زلزله ١٧ ژانویه سال ١٩٩٤ نورثریج کالیفرنیا....................................................................................................... ١٢

 ١-٢-٢-٣-٢) زلزله ١٧ ژانویه سال ١٩٩٥ هیوگوکن نانبو ژاپن ................................................................................................... ١٤

 ١-٢-٢-٣-٣)زلزله ٢٦ دسامبر٣ ٢٠٠ بم .......................................................................................................................................... ١٥

١-٣) روش کار و تحقیق ............................................................................................................................................................ ١٨

فصل دوم : معرفی شاخص های خسارت ........................................................................٢١

٢-١) مقدمه ............................................................................................................................................................................................. ٢٢

٢-٢) طبقه بندی روش های ارزیابی خسارت ...................................................................................................................................................... ٢٢

 ٢-٢-١) روش های کیفی .................................................................................................................................................................................... ٢٣

 ٢-٢-٢) روشهای کمّی ......................................................................................................................................................................................... ٢٤

٢-٣) متغیرهای خسارت ........................................................................................................................................................................................... ٢٤

 ٢-٣-١) نیاز در برابر ظرفیت .............................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-١-١) نیاز مقاومت ................................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-١-٢) تغییر شکل مورد نیاز................................................................................................................................................................ ٢٥

 ٢-٣-١-٣) نیاز استهلاک انرژی .................................................................................................................................................................. ٢٥

 ٢-٣-٢) کاهندگی ................................................................................................................................................................................................. ٢٦

 ٢-٣-٢-١) کاهش سختی ........................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٣-٢-٢) کاهش مقاومت ........................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٣-٢-٣) کاهش ظرفیت استهلاک انرژی ............................................................................................................................................. ٢٦

٢-٤) تعریف شاخص خسارت ....................................................................................................................................................................... ٢٦

 ٢-٤-١) شاخص های محلی خسارت ............................................................................................................................................................ ٢٨

 ٢-٤-١-١) شاخص های خسارت غیر تجمّعی ........................................................................................................................................ ٢٩

 ٢-٤-١-٢) مدلسازی هیسترزیس ............................................................................................................................................................... ٣١

 ٢-٤-١-٣) شاخص تجمعی بر  مبنای تغییر شکل ................................................................................................................................ ٣٣

 ٢-٤-١-٤) شاخص تجمّعی بر مبنای انرژی ............................................................................................................................................ ٣٥

 ٢-٤-١-٥) شاخص ترکیبی .......................................................................................................................................................................... ٣٧

 ٢-٤-١-٦) بحثی پیرامون شاخص آسیب محلی ..................................................................................................................................... ٤٢

 ٢-٤-٢) شاخص کلی خسارت ............................................................................................................................................................. ٤٢

 ٢-٤-٢-١) شاخص های میانگین وزنی ..................................................................................................................................................... ٤٣

 ٢-٤-٢-٢) شاخص های آسیب پذیری بر اساس پارامترهای مدی .................................................................................................... ٤٤

 ٢-٤-٢-٢-١) شاخص های نرم شدگی ................................................................................................................................ ٤٤

 ٢-٤-٢-٢-٢) تعیین محل آسیب با استفاده از شکل مدها .......................................................................................................... ٤٨

 ٢-٤-٢-٣) بررسی شاخص های آسیب کلی .......................................................................................................................... ٤٨

 ٢-٤-٣) شاخص های مالی ............................................................................................................................................... ٤٩

فصل سوم : مطالعات تحلیلی و ارزیابی خطی سازه ها ......................................................................... ٥٠

٣-١) مقدمه .................................................................................................................................................................................................................. ٥١

٣-٢) محدوده و هدف مدلسازی .............................................................................................................................................................................. ٥١

٣-٣) مشخصات سیستم سازه ای ........................................................................................................................................................................... ٥١

 ٣-٣-١) مشخصات ساختمان های مورد مطالعه ........................................................................................................................................... ٥١

 ٣-٣-٢) قاب های منتخب .................................................................................................................................................................................. ٥٣

 ٣-٣-٣) مشخصات هندسی مقاطع  قاب های منتخب ............................................................................................................................... ٥٤

٣-٤) بارگذاری ............................................................................................................................................................................................................. ٥٧

 ٣-٤-١) بارگذاری ثقلی ....................................................................................................................................................................................... ٥٧

 ٣-٤-٢) بارگذاری جانبی ..................................................................................................................................................................................... ٥٨

٣-٥) تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی ................................................................................................................................. ٦١

 ٣-٥-١) توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان ............................................................................................................................... ٦١

 ٣-٥-٢) آنالیز مودال ............................................................................................................................................................................................ ٦٥

 ٣-٥-٢-١) مدلسازی ...................................................................................................................................................................................... ٦٥

 ٣-٥-٢-٢) محاسبه مقادیر مشخصه .......................................................................................................................................................... ٦٥

 ٣-٥-٣) تحلیل طیفی .......................................................................................................................................................................................... ٦٧

 ٣-٥-٣-١) طیف استاندارد ........................................................................................................................................................................... ٦٧

 ٣-٥-٣-٢) گسترش مدها............................................................................................................................................................................. ٦٨

 ٣-٥-٣-٣) ترکیب آثار مدها ........................................................................................................................................................................ ٦٨

 ٣-٥-٣-٤) بارگذاری طیفی .......................................................................................................................................................................... ٦٩

 ٣-٥-٣-٥) همپایه کردن نتایج ................................................................................................................................................................... ٧٠

 ٣-٥-٣-٦) نتایج تحلیل طیفی برای نیروی افقی طبقات ..................................................................................................................... ٧٠

٣-٦) کنترل سازه ........................................................................................................................................................................................................ ٧٢

 ٣-٦-١) ترکیبات بارگذاری ساختمان .............................................................................................................................................................. ٧٢

 ٣-٦-٢) بررسی نتایج کنترل مقاطع ................................................................................................................................................................ ٧٢

٣-٧) بارگذاری و تحلیل طبق آیین نامه ٠٥-٧ ASCE.SEI .............................................................................................................................. ٧٨

 ٣-٧-١) ضوابط مربوط به مؤلفه قائم زلزله در استاندارد ٠٥-٧ ASCE.SEI............................................................................................. ٧٨

 ٣-٧-٢) تحلیل قاب ها طبق ضوابط استاندارد ٠٥-٧ ASCE.SEI............................................................................................................... ٨٠

 ٣-٧-٣) مقایسه نتایج .......................................................................................................................................................................................... ٨٠

فصل چهارم : تحلیل های تاریخچه زمانی و تعیین میزان خسارت قاب ها........................................ ٨٣

٤-١) مقدمه ............................................................................................................................................................................................... ٨٤

٤-٢) آشنایی با نرم افزار IDARC...........................................................................................................................................................................84

 ٤-٢-١) سازمان برنامه .................................................................................................................................................................................. ٨٦

 ٤-٢-٢) مدلسازی برای تحلیل های غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC ...............................................................................................٨٧

 ٤-٢-٢-١) مدلسازی اعضای سازه ای ......................................................................................................................................................... ٨٨

 ٤-٢-٢-٢) مدل های هیسترزیس غیرخطی .............................................................................................................................................. ٩٠

 ٤-٢-٣) مدل خسارت پارک و انگ .................................................................................................................................................................. ٩١

 ٤-٢-٤) انواع روشهای آنالیزغیرخطی درنرم افزار .................................................................................................................................... ٩٣

 ٤-٢-٥) پاسخ های سازه ای خروجی برنامه .................................................................................................................................................. ٩٤

 ٤-٢-٦) جمع بندی نهایی مشخصات و کارایی نرم افزار IDARC ................................................................................................................٩٤

٤-٣) مدلسازی قاب های نمونه ............................................................................................................................................................................... ٩٥

 ٤-٣-١) هندسه مدل ........................................................................................................................................................................................... ٩٥

 ٤-٣-٢) بارگذاری .................................................................................................................................................................................................. ٩٦

٤-٤) تحلیل دینامیکی غیرخطی ............................................................................................................................................................................ ٩٧

٤-٥) شتابنگاشت های طراحی .......................................................................................................................................................... ١٠٠

٤-٦) نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی .................................................................................................................................................... ١٠٥

 ٤-٦-١) تاریخچه زمانی پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ......................................................................................................................... ١٠٦

 ٤-٦-١-١) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب بتنی ............................................................................................ ١٠٦

 ٤-٦-٢-٢) تاریخچه پاسخ تغییر مکان جانبی طبقه ششم قاب فولادی ........................................................................................ ١١١

 ٤-٦-٢) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات ....................................................................................................................................... ١١٦

 ٤-٦-٢-١) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب بتنی ........................................................................................................ ١١٦

 ٤-٦-٢-٢) حداکثر پاسخ تغییرمکان جانبی طبقات قاب فولادی .................................................................................................... ١٢٠

 ٤-٦-٣) اثر مؤلفه قائم زلزله بر نیروی محوری ستون ها......................................................................................................................... ١٢٤

 ٤-٦-٣-١) قاب بتنی ................................................................................................................................................................................... ١٢٥

 ٤-٦-٣-٢) قاب فولادی .............................................................................................................................................................................. ١٢٩

 ٤-٦-٤) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بر مبنای شاخص خسارت پارک – انگ ............................................................................... ١٣٣

 ٤-٦-٤-١) شاخص خسارت کلی قاب های ساختمانی ..................................................................................................................... ١٣٣

 ٤-٦-٤-٢) توزیع خسارت درطبقات ساختمان .................................................................................................................................. ١٣٤

 ٤-٦-٤-٢-١) قاب بتنی ............................................................................................................................................................ ١٣٤

 ٤-٦-٤-٢-٢) قاب فولادی ......................................................................................................................................................... ١٣٨

 ٤-٦-٤-٣) شاخص خسارت تیرهاوستون ها................................................................................................................................... ١٤٢

 ٤-٦-٤-٣-١) قاب بتنی ........................................................................................................................................................... ١٤٢

 ٤-٦-٤-٣-٢) قاب فولادی ..................................................................................................................................................... ١٤٩

 ٤-٦-٤-٤) شاخص خسارت حداکثر اعضاء ................................................................................................................................ ١٥٦

 ٤-٦-٤-٥) بررسی وضعیت مفاصل خمیری تحت زلزله بم ............................................................................................................... ١٥٧

 ٤-٦-٤-٥-١) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب بتنی تحت زلزله بم ................................................................................ ١٥٧

 ٤-٦-٤-٥-٢) بررسی وضعیت مفاصل خمیری قاب فولادی تحت زلزله بم ............................................................................ ١٦٠

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................... ١٦٣

٥-١) نتیجه گیری ............................................................................................................................................................. ١٦٤

٥-٢) پیشنهادات ............................................................................................................................................................. ١٦٥

دانلود پایان نامه مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:42 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

دانلود پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 6315 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله


چکیده

در هنگام زلزله ساختمانهایی که نزدیک هم قرار دارند به علت تفاوت در خصوصیات دینامیکی پاسخهای متفاوتی از خود نشان می دهند و ارتعاش مشابه و هماهنگ نخواهند داشت و در نتیجه احتمال برخورد و انهدام در اثر ضربه برای این ساختمانها وجود دارد.

این پدیده برای اولین بار پس از زلزله سال 1985 مکزیکوسیتی مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان شدت خرابی های ناشی از نیروی زلزله در نظر گرفته شد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه کاهش نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی می­گردد. همچنین رابطه ای برای محاسبه درز انقطاع مدلهای سازه ای مورد نظر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این رابطه با روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران مقایسه شده است.

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازه ها کاهش می یابد. همچنین  درز انقطاع محاسباتی  بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست امده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد.

مقدمه

در هنگام زلزله در اثر حركات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیكی قرار می‌گیرند و به ارتعاش در می‌آیند. در ساخت سازهای شهری به مواردی برخورد می‌كنیم كه ساختمانهای مجاور به هم چسبیده و یا با فاصله كم از یكدیگر قرار دارند. این سازه‌ها بدلیل اختلاف خواص دینامیكی در یك جهت معین دارای زمان تناوبهای مساوی نمی‌باشند. تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واكنشهای آنها نسبت به شتاب زمین خواهد شد و در نتیجه با توجه به تعییر مكانهای آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهی به هم نزدیك و گاهی از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه كافی بزرگ نباشد در هنگام زلزله ممكن است با یكدیگر برخورد كرده و ضربه‌ای به همدیگر وارد نمایند برای جلوگیری از این رخداد باید فاصله بین ساختمانهای مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگیری گردد این فاصله را درز انقطاع گویند. 


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                            صفحه

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

1-1     مقدمه                                                                                  

1-2   نیروی تنه ای و اهمیت آن 

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده

          2-1 سوابق تحقیق

          2-1-1 Anagnostopouls    1988

          2-1-2 Westermo  1989

          2-1-3  Anagnostopouls  1991

          2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه­ای

          2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

          2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

          2-1-3-4 خلاصه نتایج

          2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992

          2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin  1997

          2 -1-6 Lin و Weng 2001

          2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005

          2-1-7-1 مدل خطی

          2-1-7-2 مدل غیر خطی

          2-1-8 فرزانه حامدی 1374

          2-1-9 حسن شفائی 1385

          2-1-10 نوید سیاه پلو 1387

          2-2 روشهای آیین نامه ای 

          2-2-1 آیین نامه IBC 2006

          2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد2800)                   

 

فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا 

          3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

          3-2 تعریف متغیر پیشای X

          3-3 تابع چگالی احتمال

          3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

          3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم             

          3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

          3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک 

          3-5-1 فرایند مانا

          3-5-2 فرایند ارگادیک

          3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

          3-7 تابع خود همبستگی

          3-8 چگالی طیفی

          3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

          3-10  انتقال ارتعاشات راندم

           3-10-1 میانگین پاسخ

           3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

           ­­­­­3-10-3 تابع چگالی طیفی

           3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

           3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

      4-1 مقدمه

      4-2 روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

      4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

      4-4 مشخصات مدل­های مورد بررسی

      4-4-1 طراحی مدل­ها

      4-4-2 مدل تحلیلی

      4-4-3 مشخصات مصالح

      4-4-4 مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

      4-4-5 بارگذاری

      4-5 روش آنالیز

      4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

      4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت­ها

      4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

      4-5-1-3  استهلاک رایلی

      4-5-1-4 روش نیوتن­ _ رافسون

      4-5-1-5 همگرایی

      4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

      4-6 محاسبه درز انقطاع

      4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

      4-8 تاثیر میرایی

      4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

      4-10 تاثیر جرم سازه­ها 

فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

         5-1 مقدمه

          5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

          5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

          5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

          5-2-1-2- بارگذاری طیفی

          5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

          5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

          5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی

          5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

          5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ()

          5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

          5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

          5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

          5-2-4  محاسبه ضریب

          5-3  محاسبه درز انقطاع

          5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

فصل6  مقایسه روش­های آیین نامه ای

        6-1 مقدمه

         6-2 آیین نامه (IBC 2006)

         6-3 استاندارد 2800 ایران

         6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق 

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات

         7-1 جمع بندی و نتایج

          7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

          7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 

مراجع 

پیوست یک: آشنایی و مدل­سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

دانلود پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:42 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان

پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان

پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان

دانلود پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان

پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان
 پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان
عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان
اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان
كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان


قسمتی از متن:

پی سازی:

كلیات:

قبل از اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زیر رعایت شده باشد:

الف- نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی

ب- نشست زمین ناشی از حركت و لغزش كلی در زمینهای ناپایدار

پ- نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاكهای مجاور و حفر چاه

ت- نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی كه از تاسیسات خود ساختمان یا ابنیه مجاور آن ممكنست ایجاد شود.

تعیین تاب فشاری زمین

برای روشن كردن وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد. این چاه ها باید بعمق لازم و بتعداد كافی احداث گردد و تغییرات نوع خاك طبقات مختلف زمین بلافاصله مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های كافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود. برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاكهای چسبنده نمونه های دست نخورده جهت آزمایشهای لازم تهیه می گردد و برای خاكهای غیرچسبنده آزمایشهای تعیین دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خاك و یا آزمایش بوسیله دستگاه ضربه ای در محل انجام می‎گیرد. در حین گمانه زنی باید تعیین كرد كه آیا زمین محل ساختمان خاك دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حین عملیات خاكبرداری با مشاهده مواد متشكله جدار محل خاكبرداری و وجود سوراخها و مواد خارجی (نظیر آجر چوب و زباله و غیره) مشخص می‎شود.

چنانچه تشخیص داده شود زمین محل ساختمان خاك دستی است، باید عملیات احداث چاه از قشر خاك دستی عبور كرده و بزمین طبیعی برسد.

چنانچه زمین طبیعی قابل بارگذاری در عمقی بیش از آنچه كه در نقشه پیش بینی شده است قرار گرفته باشد ، باید در محاسبات پی سازی تجدیدنظر شده و مشخصاتی متناسب با عمق و نوع و تاب زمین در نظر گرفته شود و هر گاه زمین طبیعی قابل بارگذاری عمق كم قرار گرفته باشد باید با رعایت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پی از یخبندان و آبهای سطحی ، پی سازی ساختمان انجام گیرد.

در نقاطیكه دارای فصل یخبندان طولانی و شدید بوده و سطح آب زیر زمینی بالا باشد باید كف پی در عمق پائین تر از عمق یخبندان قرار گیرد و همچنین در ساختمان هائیكه دارای سردخانه بوده و سطح ایستابی بالا می‎باشد باید ترتیبی اده شود كه زمین زیرپی از یخبندان مصنوعی نیز مصون باشد.

بمنظور تعیین تاب مجاز زمین می‎توان از تجربیات محلی مشروط بر آنكه كافی بوده باشد استفاده كرد. ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمین خواهد بود.

هنگامیكه نتایج تجربی در دسترس نباشد و از طرفی تعیین دقیق تاب مجاز زمین با توجه به اهمیت ساختمان، مورد نیاز نباشد میتوان تاب مجاز را با تعیین نوع خاك توسط متخصص با استفاده از جداول شماره یك مندرج در بخش دوم آئین كاربرد مكانیك خاك شماره 2-19 ایران تعیین نمود.


كارهای فلزی

كلیات

مشخصات فولاد: محاسبات فولادی در ساختمان در صورتیكه در نقشه ها و مشخصات مشخص نشده باشد، براساس مقاطع تیرهای آهن ساخت كارخانه ذوب اهن ایران NP و یا تیرهای آهنی آلمانی- بلژیكی یا مشابه و از نوع فولاد ST. 37 كه ضریب ارتجاعی آن 2100000 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت ارتجاعی آن 2400 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و ازدیاد طول نسبی آن در حد گسیختگی بیست درصد می باشد، انجام میگیرد ولی در حال اجرا كننده كار موظف است بمنظور حصول اطمینان كامل، نوع و مقطع و مقاومت تیرهای اهنی مصرفی را قبلا بتائید دستگاه نظارت برساند و نتیجه آزمایشات انجام شده را ادامه نماید.

قطعات فولادی باید از معایبی كه بمقاومت و یا شكل ظاهری آن لطمه میزند عاری باشد. بكار بردن آهنهای مصرف شده بطور كلی ممنوع است مگر در موارد خاصی كه درنقشه و مشخصات اولیه پیش بینی و بررسی گردیده باشد. تیرها و ستونها باید حتی الامكان یك پارچه بوده و از وصله كردن قطعات كوتاه خودداری شود.

در صورتیكه نوع و محل كاربرد آهن آلات در ساختمان ایجاب كند كه فولاد با ویژگیهای فیزیكی و شیمیائی مخصوص مصرف گردد باید آهن مصرفی دارای گواهی آزمایشهای مختلف ازآزمایشگاههای ذیصلاح واجد شرایط بوده و مشخصات آن قبلا بتصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

هر گاه دستگاه نظارت بمنظور حصول اطمینان از خواص آهنهای وارد شده بكارگاه و آهنهائیكه در ساختمان مصرف شده ولی بعلت مرور زمان و تاثیر عوامل جوی ممكن است خواص خود را از دست داده باشد و همچنین مصالح فولادی پای كار كه بعلل مختلف مدتی درفضای باز باقیمانده است و نظائر آن كنترل مشخصات آهنهای مورد مصرف را ضروری تشخیص دهد میتواند از هر 10 تن آهن بتعداد كافی نمونه انتخاب و انجام و آزمایشهای زیر ار در مورد آنها تقاضا نماید.

1-    آزمایش مقاومت كششی و ازدیاد طول

2-    آزمایش خمشی سرد

3-    آزمایش خمشی براثر ضربه

4-    آزمایش تركیبات شیمیائی

مصرف قطعات فولادی مرمت شده در قسمتهای اصلی ساختمان كه تحت فشار و در نتیجه در معرض خطر كمانش قرار می گیرند فقط در صورت حصولا اطمینان مبنی بر وجود مقاومت كافی در منطقه ترمیم شده، مجاز می‎باشد و چنانه این اطمینان حاصل نشده باشد در آنصورت باید قطعات مورد نظر كاملاً تعویض گردند و یا آنكه در صورت امكان با تقویت كافی  فولاد در قمست مرمت شده طبق نظر دستگاه نظارت آنرا مصرف نمود.

پیچ و مهره: پیچ و مهره های معمولی باید شش گوش و فولادی طبق مشخصات یكی از استانداردهای بین المللی باشد.

بین مهره و صفحه اتصالباید واشر فولادی قرار گیرد مگر درنقشه جنس و یا نوع دیگری پیش بینی شده باشد.

درصورت احتمال شل شدن پیچ براثر ارتعاش باید بجای واشر معمولی واشر فنری بكار برد و یا از پیچ و مهره های اشپیل دار استفاده نمود.

دانلود پایان نامه پی سازی – عملیات بنایی – اجرای سقف – كارهای فلزی در ساخت یك ساختمان

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:42 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله

پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله

پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله

دانلود پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای  کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله

پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای  کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 3769 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 387

پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله 

چکیده

 استفاده از سقفهای کامپوزیـت روز بـه روز در حـال گـسترش اسـت و اتـصالات در سـازه هـای فـولادی مهمترین قسمتی است که در زلزله ها آسیب می بینند ،  متخصـصین مخـصوصاً بـه علـت زلزلـه سـال ٩٤ نودریچ به نوع اتصالات صلب و نیمه صلب توجه  فراونی کردند و آزمایشات بسیاری روی آن انجام داده اند و گروه های علمی و پژوهشی برای بررسی و بهبود عملکرد اتصالات نیمه صلب تشکیل شد.

 در این پایان نامه یک سازه با ٩ طبقه در چهار قاب و٣ دهانه با ضخامتهای متفـاوت و اتـصالات گیـردار و نیمه گیردارتحت سه رکورد زلزله و تحلیل استاتیکی افزایشی قرار گرفته است . تاثیر این عوامل روی پریود ، سختی ، برش پایه استاتیکی و دینامیکی و تغییر مکان نوک سازه در مدلهای مختلف بررسی می شود. 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ..........................................................................................................٢

فهرست جداول ...........................................................................................................۴

فهرست اشکال ...........................................................................................................۵

چکیده ......................................................................................................................٨

مقدمه ......................................................................................................................٩

فصل اول

کلیات ، پیش زمینه و تحقیقات گذشته :............................................................................١٠

١-١- سقفهای کامپوزیت .............................................................................................١١

١-٢-  اتصالات نیمه صلب ..........................................................................................١١ 

فصل دوم

اتصالات نیمه صلب کامپوزیت .....................................................................................١٩

٢- ١  اتصالات  نیمه گیردار Partially Restrained( PR):.............................................٢٠

٢- ٢- مد شکست و مکانیزم تسلیم و ظرفیت چرخشی اتصالات نیمه صلب :............................٢٣

٢-٣- اتصال کامپوزیت Shear tab: .............................................................................٢٨

٢-۴- اتصالی دیگر از نوع کامپوزیت :...........................................................................٣٩

٢- ۵- اتصال سطح جوش .......................................................................................۴۴

٢- ۶- اتصالات  با اصطکاک و  استهلاک ......................................................................۴٩

٢- ٧- مسایلی پیرامون اتصالات :..................................................................................۵٢

٢-٨ - صلبیت دیافراگم ...............................................................................................۵٣

دیافراگم صلب .......................................................................................................۵۵

دیافراگم انعطاف پذیر..............................................................................................۵۵

ضوابط طراحی دیافراگم ..........................................................................................۵۶ 

فصل سوم

مدل سازی ..............................................................................................................۵٨

٣ -١- مشخصات کلی ساختمان : ..................................................................................۵٩

٣-٢- هندسه ساختمان ................................................................................................۶١

٣-٣- تعیین مقاطع ستون :............................................................................................۶٣

٣-۴- بارهای قائم ......................................................................................................٧۴

٣-۵- فنر جهت اتصالات نیمه صلب ..............................................................................٧۶

٣-۶- صلبیت دیافراگم ................................................................................................٧۶

٣-٧- برش پایه  تحلیل استاتیکی خطی ...........................................................................٧٧

٣-٨- مدل غیر خطی سازه ..........................................................................................٧٩

 ٣- ٨-١ نحوه مدل کردن تیر و ستون .......................................................................٧٩

 ٣- ٨-٢مشخصات سه رکورد شتابنگاشت زلزله : .......................................................٨٢

٣-٩ - تحلیل استاتیکی غیر خطی ..................................................................................٨٣

٣-١٠- تحلیل دینامیکی غیر خطی .................................................................................٨۴

٣-١١- شاخص های خسارت .......................................................................................٨۵

فصل چهارم

نتایج ......................................................................................................................٨۶

۴-١ بررسی مقاومت اعضاء سازه در برابر نیروی استاتیکی آیین نامه ٢٨٠٠ .........................٨٧

۴-٢ اثر ضخامت سقف روی سختی و  پریود...................................................................٨٧

۴-٣ اثر سختی اتصالات نیمه صلب روی سازه ................................................................٨٨

۴-۴ پاسخ سازه به تحلیل استاتیکی غیر خطی ..................................................................٨٨

۴-۵ مقایسه سه مد.....................................................................................................٩٢

۴-۶ پاسخ حداکثر لحظه به لحظه سازه در تحلیل دینامیکی ...................................................٩٢

۴-٧ مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک و  شاخص های خسارت ............................................١٠٢ 

فصل پنجم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات  .........................................................................١٠٩

نتایج کلی ..............................................................................................................١١٠

پیشنهادات .............................................................................................................١١٠ 

پیوست یک فایل ورودی IDARC..............................................................................................١١٣

١- فایل ورودی طبس نیمه صلب ................................................................................١١۴

٢- فایل ورودی طبس با اتصالات صلب ...................................................................................................................................................١٢٧

٣- فایل ورودی Push over با اتصالات صلب ......................................................................................................................................١٣٣

پیوست دو فایل خروجی IDARC.............................................................................................١٣٩

١- فایل خروجی  0.3g tabas با اتصالات نیمه صلب t.m.radian ١٣٠٠ و سقف ١٠ سانتیمتر...........................................١٤٠

٢- فایل خروجی  0.3g tabas با اتصالات صلب و سقف ١٥ سانتیمتر..........................................................................................١٥٥

٣- فایل خروجی  0.7g nagan با اتصالات نیمه صلب t.m.radian ١٣٠٠و سقف ١٠ سانتیمتر...........................................١٦٠

٤- فایل خروجی  0.7g elsentro  با اتصالات صلب و سقف ١٠ سانتیمتر..................................................................................١٧٠

٥- فایل خروجی  Push over  با اتصالات نیمه صلب t.m.radian ١٣٠٠ و سقف ١٠ سانتیمتر..........................................١٧٩

فهرست منابع و مراجع .............................................................................................................................................٢٠٠

فهرست جداول

جدول ٢-١ انواع آزمایشها که روی این اتصال آزمایش شده .................................................................................................................٣٠

جدول ٣-١ محدودیت کلی برنامه  ٤.٠ Idarc.......................................................................................................................................60

جدول ٣-٢ مشخصات فنی مقاطع ستون سه طبقه اول ..........................................................................................................................٦٣

جدول ٣-٣ مشخصات فنی مقاطع ستون سه طبقه دوم .........................................................................................................................٦٥

جدول ٣-٤ مشخصات فنی مقاطع ستون سه طبقه سوم ........................................................................................................................٦٧

جدول ٣-٥ مشخصات فنی مقاطع مقطع معادل چهارنوع کامپوزیت بکار رفته ..................................................................................٦٩

جدول ٣-٦ جدول نیروی برشی طبقات وبرش پایه .................................................................................................................٧٧

جدول ٤-١ مقاسه پریود سازه در حالتهای مختلف .................................................................................................................٨٧

جدول ٤-٢ مقایسه سه مد اول اتصالات گیرداری و نیمه گیرداری ١٣٠٠تن متر بر رادیان ...........................................................٩٢

جدول ٤-٣ مقدار خسارتها با تحت رکورد زلزله طبس با ٠.٧ PGA و اتصالات کاملاً گیردار و سقف 10cm ضخامت .................١٠٨ 

دانلود پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای  کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

دانلود پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 7598 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 233

پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

چکیده

 یکی از اثرات زلزله بر ساختمانها پدیده پیچش است . تاکنون راهبردهای گوناگونی به منظور کاهش این اثر ارائه شده اند. یکی از این راهبردها کنترل سازه ها است که جایگاه معتبری در مهندسی زلزلـه دارد. میراگرجرمی تنظیمی از جمله ابزار کنترل سازه است که برای تحریک زلزله به کار گرفته شده و همچنان موضوع  تحقیقاتی محققین می باشد. تا به حال تحقیقاتی که برای کنترل پیچش با استفاده از این میراگر انجام شده ، مبتنی بر استفاده از چند میراگری ها بوده است . در این بررسی از یـک نـوع میراگر جرمی تنظیمی غیر فعال پیشنهادی برای کنترل پیچش در ساختمانهای نامتقارن تک محـوره که تحت تحریک زلزله قرار می گیرند استفاده شده اسـت . بـدین صـورت کـه سـختی و میرایـی ایـن سیستم ، به دو فنر و دو میرایی تقسیم شده ، بر لبه های نرم و سخت ساختمان قرار می گیرنـد تـا اثـر میراگر به پیرامون ساختمان منتقل گردد. نتایج حاصل از تحلیل با هفت زلزله حـوزه دور: چـی چـی ، ایمپریال ولی ، لندرز، منجیل ، نورثریج ، سن فرناندو و کرن کانتی (تفت ) نشانگر این هستند که سیـستم پیشنهادی توانایی خوبی در کاهش پیچش ساختمان به ویژه کاهش تغییر مکان نسبی لبه نرم دارد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: میراگرهای جرمی تنظیمی TMD

 مقدمه .................................................................................................................  ٢

 ١-١) آشنایی با میراگرجرمی تنظیمی .............................................................................. ٤

 ١-٢) فلسفه طراحی و اثر لرزه ای PTMD ...................................................................... ٥

 ١-٣) انواع میراگرهای جرمی تنظیمی ..............................................................................٩

 ١-٣-١) میراگرهای جرمی تنظیمی انتقالی ................................................................... ٩

 ١-٣-٢) میراگرجرمی تنظیمی انتقالی فعال ................................................................... ١٥

 ١-٣-٣) میراگر جرمی تنظیمی آونگی ......................................................................... ١٥

 ١-٣-٤) میراگرهای جرمی چندگانه ...........................................................................١٩ 

فصل دوم: معادله حرکت سیستم سازه - میراگر

 ٢-١) بررسی معادله حرکت .......................................................................................... ٢٢

 ٢-٢) مودهای کنترل شونده ......................................................................................... ٢٥

 ٢-٣) انتخاب طبقه مورد نظر، امتداد حرکت وموقعیت پلانی میراگرجرمی .....................................٢٦

 ٢-٤) اثر خاک ........................................................................................................٢٦

فصل سوم: تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده ازTMD برای کنترل پیچش  ..................................٢٨

فصل چهارم: بررسی عددی

 - مقدمه  ..............................................................................................................٣٧

 ٤-١) سیستم میراگرجرمی تنظیمی پیشنهادی  ..................................................................٣٧

 ٤-٢) مشخصات ساختمان مورد بررسی  ..........................................................................٣٨

 ٤-٣) مشخصات سیستم میراگر پیشنهادی ........................................................................ ٤١

 ٤-٤) مدلسازی اثر پیچش  .........................................................................................٤١

 ٤-٥) چگونگی ایجاد مدل سیستم میراگر جرمی تنظیمی پیشنهادی در نرم افزار  SAP  ..................٤٣

 ٤-٦) زلزله های استفاده شده ......................................................................................٤٤

 ٤-٧) چگونگی بررسی ها  ...........................................................................................٤٩

 الف - حالتهای M   ..............................................................................................٤٩

 ب- حالتهای K  .................................................................................................٥٠

 ج- حالتهای C  .................................................................................................٥٠

 ٤-٨) بررسی مشاهدات در محدوده رفتار خطی  .................................................................٥٤

 ٤-٨-١) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ١٠%   .....................................................٥٤

 ٤-٨-٢) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٢٠%  ......................................................٥٨

 ٤-٨-٣) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٣٠%   .....................................................٦٣

 ٤-٩) بررسی مشاهدات در محدوده رفتار غیر خطی  .............................................................٦٣

 ٤-٩-١) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ١٠%  ......................................................٦٣

 ٤-٩-٢) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٢٠%   .....................................................٦٤

 ٤-٩-٣) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٣٠%  ......................................................٦٨

 ٤-١٠) بررسی نسبت R در محدوده رفتار خطی .................................................................٧٢

 ٤-١٠-١) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ١٠%  ....................................................٧٢

 ٤-١٠-٢) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٢٠%  ....................................................٧٦

 ٤-١٠-٣) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٣٠%  .....................................................٨٠

 ٤-١١) بررسی نسبت R در محدوده رفتار غیر خطی ............................................................٨٠

 ٤-١١-١) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ١٠%  ....................................................٨٠

 ٤-١١-٢) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٢٠%  ....................................................٨٤ 

 ٤-١١-٣) ساختمان نامتقارن با خروج از مرکزیت ٣٠%  ........................................................٨٨

 ٤-١٢) ساختمان کاملا متقارن بدون خروج از مرکزیت ..........................................................٨٨

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها ...................................................................................٩٠

مراجع

 مراجع فارسی .........................................................................................................٩٤

 مراجع انگلیسی .......................................................................................................٩٥ 

دانلود پایان نامه کاهش پاسخهای پیچشی ساختمانهای نامتقارن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمی

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی

گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی

گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی

دانلود گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی

گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 3138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی 

مقدمه :

دگرگونی در نظام آموزش رشته های فنی و مهندسی بسیار با اهمیت بوده و تأثیر شگرفی در ایجاد تحول در نظام صنعتی كشور خواهد داشت، خوشبختانه در عصركنونی صنعت ساختمان سازی چنان پا به عرصه پیشرفت نهاده است كه ساختمان های بسیار مرتفعی با اسكلت های بتونی یا فلزی در طرح ها و متدهای جدید در مدت زمان نه چندان طولانی ساخته و عرضه می شوند.

هرگز نمی توان بر این اصل استوار بود كه تنها با قدرت تخیل و تفكر می توان اندیشه ای را تحقق بخشید و همچنین بدون در نظر گرفتن معلومات علمی و تفكر بر پایه علوم و تجربیات گذشتگان اذان داشت كه می توان استادكار ماهری شد.

متأسفانه همانگونه كه بر همه ما واضح و آشكار است تاكنون مدارس و مراكز فنی و حرفه ای آنقدرها كه باید و شاید لازمه یك حرفه خاص است آن را مجهز به فنون عملی و تجربی براساس علوم نوین نكرده و گسترش نداده است تا مانند سایر كشورهای توسعه یافته صنعتی در تمام رشته های فنی دارای كتاب ها و منابع متعددی باشد.

موضوعی كه هم اینك در قرن حاضر به درستی مورد حمایت اهل فن واقع می شود استفاده از منابع و مأخذهای ارزنده ای است كه با به كارگیری آن در قسمت عملی می توان به تجربیات قابل توجهی نیز دست یافت ما این حركت شایسته را لازمه آغاز رشد و تعالی در علم و پیوستن علم به عمل نیز می پنداریم.

شك نیست كه این امر ما را با كاربردها و واقعیت های یك موضوع علمی خاص بیشتر آشنا كرده و جهت پیشبرد اهداف صنعتی ما را یاری خواهد نمود.

شناخت زمین مورد نظر جهت ساختمان سازی :

اصولا جهت ساختن یك ساختمان باید با زمان بندی مشخص و باتوجه به نقشه های لازم شروع بكار نمود. عموما قبل از هر چیز در ابتدا یك نقشه ساختمانی چه كوچك و چه بزرگ می بایست زمین مورد نظر را دقیقا شناسایی كرد و مقاومت آن را سنجید تا با در نظرگرفتن معیارهای استاندارد بتوان بر مبنای آن محل ستون ها و دیوارها و غیره را مشخص نمود.

در نقطه ای كه قرار است ساختمان احداث گردد و نقشه ساختمان به مورد اجرا گذاشته شود زمین از لحاظ مقاومت كمال اهمیت را داراست زیرا یك ساختمان كه روی زمین ساخته می شود زمین مورد نظر می بایستی مقاومت فشار مصالح و بارهای وارده را داشته باشد و سطح اتكائی زمین كه فنداسیون ساختمان را تشكیل می دهد و فشارهای وارده بر فنداسیون و انتقال نیرو از فنداسیون به زمین تمام اینها از اصول ساختمان سازی می باشد كه زمین باید در مقابل این عوامل بتواند تحمل نموده و ساختمان را سرپا نگه دارد و از نشست های احتمالی آن جلوگیری به عمل آورد.

زمین ها دركل دارای انواع مختلفی هستند كه در احداث ساختمان بر روی آنها می بایست دقت بیشتری را به خرج داد از جمله زمین هایی كه حتما بایستی به آنها دقت كرد تا ساختمان را روی آنها احداث نكرد زمین هایی هستند كه توسط خاك ریزی و یا خاك دستی پر شده اند و یا زمین های ماسه ای و یا زمین هایی كه مرغوبیت چندانی ندارند مانند زمین های رسی، البته زمین های رسی كه خشك و بی آب و فشرده باشند جهت بنا گاهی مورد قبول واقع می شود. 

دانلود گزارش كارآموزی احداث ساختمان فلزی

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پروژه ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3.D WALL

پروژه ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3.D WALL

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3D WALL

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3.D WALL

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3D WALL
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل 1091 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

دانلود پروژه

ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3.D WALL

این پروژه  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد

این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از:

1 – هسته مرکزی که معمو لا از عایق پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایقپشم سنگ و بضخامتهای 5 تا 10 سانتیمتر میباشد .

2- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت 3 میلیمتر چشمه های 8×8 سانتیمتر و بفاصله 1 تا 2 سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله تعداد زیادیمفتول قطری بهم جوش برقی
شده اند.

این پانلها در کارخانه به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا 1×3متر ی و نوع سقفی آن1×3 و80/0 × 3 متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر پوشش میگردد و در نوع سقفی پس از نصب روی آن بضخامت 5 الی 7 سانتیمتر بتن ریزی میشود .

فهرست مطالب:

پانلهای سه بعدی 3D-PANEL.................................................................

خلاصه تاریخچه............................................................

پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد............................................

انواع پانلهای سه بعدی دیواری...................................................................

پانلهای سه بعدی دیواری...........................................................................

پانلهای سه بعدی سقفی...............................................................................

خواص پانلهای سه بعدی ............................................................................

موارد استفاده از پانلهای سه بعدی دیواری و سقفی..................................

کاربرد..........................................................................................................

مزایای سازه های مشبک سه بعدی.............................................................

نمونه ای از کارهای انجام شده.................................................................

روشهای اجرائی..........................................................................................

شـرح............................................................................................................

نحوه استفاده از دیوار سه بعدی...........................................

نما سازی روی پانلهای سه بعدی دیواری .................................................

نمای دیوارهای بیرونی ............................................................................

نمای دیوارهای داخلی ...............................................................................

روش اجرایی پانلهای سه بعدی مشبک........................................................

بتن پاشی روی پانلهای مشبک سه بعدی....................................................

روش کار گذاری لوله های برق ،تلفن،کلید وپریز.....................................

روش کارگذاری لوله های آب و فاضلاب................................................

کارگذاری قاب پنجره و چهار چوب فلزی درها.......................................

گچکاری در دیوارهای داخلی و زیر سقف..............................................

نماسازی روی پانلهای مشبک.................................................................

مصالح روی پانلهای مشبک......................................................................

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلز؛ پانل های سه بعدی 3.D WALL

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان

دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان

عنوان دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان دسته مدیریت مالی( سازمانها و نهادهای پولی و مالی) فرمت پاورپوینت تعداد اسلاید 16 اسلاید مقدمه صندوق زمین و ساختمان از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار است كه با دریافت مجوز تأسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت می‌نماید هدف از تشكیل ا

دانلود دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان

دانلود  پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان
فرایند کلی عملکرد صندوق زمین و ساختمان 
ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق
نقش  سازمان بورس و اوراق بهادار،وزارت امور اقتصادی
دارائی و وزارت مسکن و شهرسازی در تاسیس و فعالیت های صندوق زمین و ساختمان
ارکان صندوق زمین و ساختمان
نحوة سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
اولین عرضة عمومی
مراحل افزایش سرمایه
هزینه‌های
دسته بندی مالی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 318 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

عنوان: دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان

دسته: مدیریت مالی( سازمانها و نهادهای پولی و مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16 اسلاید

 

 

مقدمه:

صندوق زمین و ساختمان از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار است

كه با دریافت مجوز تأسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت می‌نماید.

هدف از تشكیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به ساخت پروژة ‌ساختمانی مشخص است.

واحدهای ساختمانی یادشده در پایان عمر صندوق(ویا طی دوره فعالیت صندوق بصورت پیش‌فروش) به فروش می‌روند

و در نهایت عواید ناشی از این فعالیت بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان عمر صندوق تقسیم می‌شود

در این پاورپوینت به تحلیل و بررسی جامع صندوق زمین و ساختمان پرداخته شده است. تعدادی از پخش های این فایل عبارت اند از:

فرایند کلی عملکرد صندوق زمین و ساختمان

ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

نقش  سازمان بورس و اوراق بهادار،وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت مسکن و شهرسازی در تاسیس و فعالیت های صندوق زمین و ساختمان

ارکان صندوق زمین و ساختمان

نحوة سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

اولین عرضة عمومی

مراحل افزایش سرمایه

هزینه‌های صندوق

ارزش‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری

محاسبه خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری

فرایند فروش دارائی های صندوق

کارمزد ارکان صندوق

شرایط مراحل تصفیه وانحلال فعالیت صندوق

دانلود دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان

گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان مكان شركت دینار کوه غرب

دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان مكان شركت دینار کوه غرب
دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه     5

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموز    6

توضیح مختصر درباره ی شروع كارآموز ی در شركت دینار کوه غرب 7

تاریخچه شرکت دینار کوه غرب 7

بخش نقشه خوانی 11

برنامه ی زمان بندی 12

بخش متره و برآورد پروژه 12

چرا یك سازه را متره می كنیم  14

برآورد 16

مراحل مختلف ساختن یك ساختمان قبل از عملیات اجرایی 17

رسم محور 19

گود برداری 20

تا چه عمقی گود برداری کنیم 21

شروع عملیات 22

پیاده كردن نقشه 22

انجام عمل شناژبندی و قرار دادن صفحات زیرستونها         23

عمل شناژبندی و پیهای نقطهای و مسلح           23

شناژبندی 25 

آرماتوربندی         26

صفحة زیرستون و بولتهای روی آن     26

ستونها    27

طرز ساختن ستونها 27

صفحات تقویتی در ستون برای چست؟  28

طویل كردن ستون  28

اتصال ستون به صفحة زیر ستون        29

نكاتی در مورد محل قرار دادن بادبند، پل و اتصال آنها به ستونها       29

اتصال پل به ستون 29

تیرآهن فرعی        30

اتصال تیر فرعی به پل یا ستون          30

اتصال پل به جانستون         30

عبور دو پل از دو طرف یك ستون       31

عبور پل از وسط ستون        31

عبور پل از یك طرف ستون   31

ختم شده به جان‏ستون           31

پل  یا تیر لانه زنبوری         32

بادبندها   32

سقف تیرچه بلوك   33

اجزاء تیرچه         34

میلگردهای ممان منفی و حرارتی        35

ارتفاع تیرچه         35

بتن تیرچه و بتن بالای سقف  35

سوار كردن تیرچهها روی پل 36

اجرای سقف كاذب برای رابیتس          36

كارهای عمومی ساختمان      36

آجركاری 36

اندودكاری ساختمان 37

قرنیزكاری           37

كفسازی 38

ایزولاسیون رطوبتی            38

ایزولاسیون بام و پشتبام      40

سیستم تهویه هوای داخل ساختمان        40

تأسیسات  41

لولهكشی لولههای فاضلاب    42

لولهكشی آب         42

سیستم روشنایی و برقكاری    43

پله و اسكلت فلزی پله          43

در و پنجره           44

پیشنهادات45

دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

دانلود گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

دانلود گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی
ساختمان مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل docx
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

دانلود گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

 

   دانشجویان رشته عمران در دوره كاردانی كه دوسال به طول می انجامد با

   درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی 

   آشنا میشوند ولی باز نیاز به كسب تجربه دارند وكسب این تجربه میسرنیست

   مگر آنكه دانشجویان درسر كارمطالبی راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده

   و با چشم خود طریقه انجام كارها را ببینند و به همین دلیل چهار واحد رابه

  همین امر اختصاص داده اند كه این واحدها جزو مهمترین واحدهای این دوره

   می باشد.

 

دانلود گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:40 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک