l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی

گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی

گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی

گزارش کاراموزی اجرای کـارهـای ساختمانی
کاراموزی اجرای کـارهـای ساختمانی
کارورزی اجرای کـارهـای ساختمانی
دانلود گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی
ساختمان
خاك برداری
 اجرای فنداسیون
ساخت تیرچه بتنی 
قالب بندی ستون ها 
 قالب بندی تیرها 
  برپایی اسكلت بتنی 
اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوك
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4850 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

 

خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، ساخت تیرچه بتنی  ،قالب بندی ستون ها ، قالب بندی تیرها ،  برپایی اسكلت بتنی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوك

 

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سر و کار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد  . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .

 

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی تجاری چهار طبقه بیست وچهار واحدی با سیستم اسکلت بتنی مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمین 32 در 60 متر بوده کـه تقریبا 3/2 (%60) آن زیربنای ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـی شـود :اینك مـا در مرحله پاك سازی خرابه می باشیم لذا ابتدا مراحلی را کـه قبل از پاك سازی بـاید بگذرانیم ذیلاً  ذکـر می نماییم :

ابـتدا کارفرما موظف است بـرای انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاك سازی بـه شهرداری و دیگر مراجع ذیربط مراجعه کند .

پس از انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاك سازی کارفرما موظف بـدادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت و سلب آسایش بـرای همسایگان و عـدم ایجاد سد معبر در خیابان به هنگام ساخت و پاك سازی می باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبنی بر جلو گیری از تخریب و صدمه به ساختمان های مجاور هنگام پاك سازی و سـاخت و سـاز می باشد .پس از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز پاك سازی با اجازه مهندس ناظر و با احتیاط کامل و ارئه تمهیداتی خاص در هنگـام پاك سازی جهت جلو گیری از آسیب بـه ساختمانهای مجاور شروع بـه پاك سازی خرابه می نماییم.

پس از اخذ مجوز پاك سازی از شهرداری و قبل از پاك سازی خرابه باید سـازمانهای مربوطه از قبیل سازمانآب برق گـاز ... را در امور كار قرار  داده و هماهنگی هـای لازم را بعمل آوریم و نسبت به نصب آنها اقدام نماییم .

 

 

 

پاك سازی خرابه

کارفرما برای صرفه جویی در وقت و هزینه عملیات پاك سازی  و گودبرداری را به یك اكیپ پیمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پیمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف می شود خرابه پر از زباله جات را تمیز کرده و به بیرون از کارگاه منتقل کند.

یك نكته حائز اهمیت در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز رعایت كامل نكات ایمنی می باشد.  می دانیم كه امروزه طبق آئین نامه سازمان نظام مهندسی ایران  سازه های فلزی باید از تیرآهن ضرب دری در سازه های خود استفاده كنند و نیز  سازه های بتونی كه با سیستم دیوار باربر اجرا می شوند باید دارای شناژ بندی افقی و عمودی طبق قوانین مندرج در آئین نامه باشند. می دانیم كه این عمل برای مقابله سازه با نیروهای جانبی می باشد.

دانلود گزارش کارآموزی اجرای کـارهـای ساختمانی

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:09 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 10596 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 213

پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

چکیــده

از آنجائیکه سازه ها در زلزلههای قوی می توانند تغییرشکل های غیرالاستیک را تحمل نمایند، از این رو دست یابی به رفتار غیرخطی سازه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. داشتن نسبتی ازتغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک، همچنین تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک  در تخمین تغییرمکان نسبی بین طبقه ای و تغییرمکان های غیرالاستیک از تغییرمکان نسبی بین طبقه ای و تغییر مکان های الاستیک می تواند مؤثر باشد. این نسبت می تواند در تخمین تغییرمکان هدف در آنالیز Pushover و همچنین در طراحی براساس تغییرمکان بسیار سودمند باشد. همچنین بیشترین تغییرمکان جانبی بعد از پایان مراحل طراحی برای کنترل قابلیت سرویس دهی کنترل می شوند و اینکار بوسیله مقایسه تغییرمکان محاسبه شده ، با بیشترین تغییرمکان بین طبقهای مجاز صورت می گیرد.

ولی هدف کلی در این تحقیق بررسی نسبت پاسخ غیرالاستیک در سازه های متداول می باشد.

که نتایج  برای سازه های بتنی و فولادی آورده شده است . برای این منظور چهار سازه یک طبقه، سه طبقه، شش طبقه و ده طبقه در دو حالت فلزی و بتنی با پلان و شرایط یکسان تحت هفت رکورد زلزله مورد بررسی قرار گرفتند.برای این منظور ابتدا سازه های مورد نظر توسط نرم افزارETABS به روش استاتیکی معادل طراحی گردیدند سپس سازه های فولادی توسط نرم افزار DRAIN وسازه های بتنی توسط نرم افزار IDARC ،تحلیل دینامیکی خطی وغیرخطی تا ریخچه زمانی شدند.که نتایج نشان می دهند نسبت تغییرمکان و تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک به رکورد زلزله مورد استفاده وابستگی زیادی دارند. که درهر دو نسبت عددی نزدیک به یک حاصل شده است . 

مقدمه

 مقررات طراحی لرزه ای به سازه هـا اجـازه مـی دهـد کـه در زلزلـههـای قـوی، تغییـر شکل های غیرالاستیک را تحمل نمایند. این در حالی است کـه در بیـشتر حـالات عملـی تنهـا از تحلیـل الاسـتیک خطـی بـرای ارزیـابی بیـشترین پاسـخ سـازه اسـتفاده مـی شـود. حتـی اگـر دسترسـی و انتخـاب تاریخچـه شـتاب ـ زمـان زلزلـه مناسـب بـرای مقاصـد طراحـی مـشکل نباشـد، در حـال حاضـر اسـتفاده از تحلیـل تاریخچـه زمـان غیرخطـی بـرای بیـشتر حـالات طراحی کاربردی، کاری غیرعملی می باشـد. بنـابراین هنـوز یـک روش تحلیـل سـاده بـرای ارزیـابی بیـشترین پاسـخ غیرالاسـتیک سـازه در هنگـام زلزلـههـای شـدید نیـاز مـی باشـد. در اینجـا در ادامـه ارزیـابی بیـشترین پاسـخ غیرالاسـتیک، هـدف بدسـت آوردن بیـشترین تغییـر مکان غیرالاستیک جانبی سازه ، بااستفاده از نتایج یک تحلیل الاستیک خطی می باشد. 

نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها در خاکهای سخت [١]

در این قسمت به بررسی نسبت تغییرمکان غیرالاستیک در خاکهای سخت پرداخته می شود. برای این بررسی از تعداد نسبتًا زیادی زلزله استفاده شده است ، همچنین اثر خاک محل رکوردگیری و سطح های مختلف شکل پذیری سازه در محاسبات ، به حساب آورده شده است . آنگاه به بررسی آماری این مطلب پرداخته شده است .

مشخصات زلزله های بکار رفته

محموع ٢٦٤ رکورد تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای ١٢ زلزله متفاوت در محل کالیفرنیا برای این مطالعه، موردنظر قرار گرفت . در اینجا تعداد زیادی زلزله انتخاب شده تا بتوان پراکندگی نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک مورد ارزیابی قرار گیرد. 

فهرست مطالب

عنوافن رست  مطالب  ..................................................................................................... I

 فهرست اشکال ............................................................................................................VI

 فهرست جداول ..................................................................................................................XII

 چکیده .................. ....................................................................................................XVI 

فصلاول ـ کلیات ...............................................................................................................١

 ١ـ١ـ اهمیت مطلب ...........................................................................................................٢

 ١ـ٢ـ برخورد آیین نام ها ....................................................................................................٢

 ۱ـ۳ـ تغییر مکان هدف در آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی ................................................٤

 ۱ـ۴ـبرخی کارهای انجام شده بر روی تغییر مکانهای غیرالاستیک......................................٥

 ١ـ٥ـ مختصری از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده .........................................٦

١ ـ٦ـ معادلات حرکت در رفتار ارتجاعی ...........................................................................٩

١ـ٧ـ معادلات حرکت در رفتار غیرارتجاعی ....................................................................١٣

١ ـ٨ـ حل معادلات حرکت ..............................................................................................١٧ 

فصل دوم ـ بررسی نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک ساز ها ....................................٢٠

۲ـ۱ـ خلاصه ....................................................................................................................۲۱

۲ـ۲ـ مقدمه ......................................................................................................................٢٢

۲ـ۳ـ تعریف نسبت تغییرمکان غیرالاستیک ........................................................................٢٣

۲ـ۴ـ نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها در خاکهای سخت ....................................٢٤

۲ـ۴ـ۱ـ مشخصات زلزله های بکار رفته ........................................................................٢٤

۲ـ۴ـ۲ـ نتایج مطالعات آماری ......................................................................................٣١

٢ـ٤ـ٢ـ١ـ متوسط نسبت ها برای تمام کلاسهای خاک .............................................٣١

٢ـ٤ـ٢ـ٢ پراکندگی نتایج ......................................................................................٣٢

٢ـ٤ـ٢ـ٣ تأثیر وضعیت خاک ................................................................................٣٤

٢ـ٤ـ٢ـ٤ـ تأثیر بزرگی زلزله ..................................................................................٣٧

٢ـ٤ـ٢ـ٥ـ تأثر فاصله از گسیختگی ........................................................................٣٧

٢ـ٤ـ٣ـ درون یابی غیرخطی .........................................................................................٣٨

۲ـ۵ـ نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها در حوزه نزدیک ..............................................٤٠

۲ـ۵ـ۱ـ زلزله های حوزه نزدیک انتخاب شده ...............................................................٤١

۲ـ۵ـ۲ـ نتایج حاصله ...................................................................................................٤٤

۲ـ۶ـ بررسی نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها در خاکهای نرم و آبرفتی .....................٥٠

٢ـ٦ـ١ـ زلزله های بکار رفته .........................................................................................٥١

٢ـ٦ـ٢ـ بررسی نتایج ...................................................................................................٥٤

٢ـ٧ـ نتیجه گیری ...............................................................................................................٥٥ 

فصل سوم : بررسی تقریبی تغییر مکان نهایی در ساختمانهای چند طبقه ....................٥٨

۳ـ۱ـ خلاصه ....................................................................................................................٥٩

٣ـ٢ـ مقدمه ......................................................................................................................٥٩

٣ـ٣ـ مدل ساده برای ساختمان چند طبقه ..........................................................................٦٠

٣ـ٤ـ تحلیل لرزه ای تقریبی ...............................................................................................٦٧

٣ـ٥ـتخمین بیشترین تغییرشکلهای جانبی .........................................................................٧١

٣ـ٥ـ١ بیشترین تغییر مکان بام ....................................................................................٧٢

٣ـ٥ـ٢ـ بیشترین IDR ................................................................................................٧٥

٣ـ٦ـ تغییر شکلهای جانبی در سیستم های غیر الاستیک .....................................................٧٧

٣ـ٧ـ بررسی روش پیشنهادی در این قسمت .....................................................................٨٠

٣ـ٨ـ نتیجه گیری ...............................................................................................................٨٣ 

فصل چهارم : مدل سازی سازه های مورد مطالعه ...........................................................٨٤

٤ـ١ـ مدل سازه های فولادی مورد مطالعه ..........................................................................٨٥

٤ـ١ـ١ـ سازه یک طبقه فولادی مورد مطالعه ................................................................٨٥

٤ـ١ـ٢ـ سازه سه طبقه فولادی مورد مطالعه .................................................................٨٦

٤ـ١ـ٣ـسازه شش طبقه فولادی مورد مطالعه ...............................................................٨٧

٤ـ١ـ٤ـ سازه ده طبقه فولادی مورد مطالعه ..................................................................٨٩

٤ـ٢ـ مدل سازه های بتنی مورد مطالعه ...............................................................................٩٠

٤ـ٢ـ١ـ سازه یک طبقه بتنی مورد مطالعه .....................................................................٩٠

٤ـ٢ـ٢ـ سازه سه طبقه بتنی مورد مطالعه ......................................................................٩١

٤ـ٢ـ٣ـ سازه شش طبقه بتنی مورد مطالعه ...................................................................٩٢

٤ـ٢ـ٤ـ سازه ده طبقه بتنی مورد مطالعه .......................................................................٩٤

٤ـ٣ـ زلزله های بکار رفته ..................................................................................................٩٥ 

فصل پنجم : بررسی نسبت تغییر مکان غیر الاستیک به الاستیک در سازه های فولادی و

بتنی مورد مطالعه ..................................................................................................................٩٩

٥ـ١ـ مقدمه ....................................................................................................................١٠٠

٥ـ٢ـتعریف نسبت تغییر مکان غیرالاستیک .....................................................................١٠٠

٥ـ٣ـ تإثیر زلزله بر نسبت تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک .........................................١٠١

٥ـ٤ـ تأثیر پریود بر نسبت حداکثر تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک ............................١١١

٥ـ٥ـ نتیجه گیری .............................................................................................................١١٤ 

فصل ششم :بررسی تغییرمکان نسبی بین طبقه ای ونسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای

غیرالاستیکدرسازه های فولادی وبتنی مورد مطالعه .......................................................۱۱۵

٦ـ١ـ مقدمه ....................................................................................................................١١٦

٦ـ٢ـ تأثیر زلزله بر میزان تغییرمکان نسبی بین طبقه ای الاستیک و غیر

الاستیک.............١١٧

٦ـ٣ـ تأثیرزلزله بر نسبت حداکثرتغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک..١٤٠

٦ـ٤ـ تأثیرپریودبرنسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک . .١٥٤

٦ـ٥ـ بررسی نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به تغییرمکان نسبی متوسط ...١٥٦

٦ـ٦ـ نتیجه گیری .............................................................................................................١٦٧ 

فصل هفتم : نتیجه گیری ....................................................................................................١٦٨

٧ـ١ـ نتیجه گیری .............................................................................................................١٦٩

پیوست ١: نمونه فایل ورودی نرم افزار 2DX-DRAIN ..........................................١٧٤

پیوست ٢: نمونه فایل ورودی نرم افزار IDARC .................................١٨٣

مراجع ................................................................................................................................١٩٠ 

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت ضرایب تشدید تغییر مکان ساختمانهای بتنی و فولادی متداول

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:09 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

دانلود پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 14513 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 333

پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

چکیده :

 غالباً جهت فضابندی معماری و جداسازی فضای داخلی و پیرامونی در ساختمان هـای قـاب بندی شده ، درون قاب ها را با دیوار پر میکنند. ایـن دیـوارهـا، میانقـاب (دیـوار پـر کننـده ) نامیـده میشوند. معمولاً مهندسین طراح به دلیل اینکه این اعضاء نقشی در باربری ثقلی سازه ندارنـد، تـأثیر آنها را نادیده گرفته و آنها را جزء المان های غیر سازه ای فرض میکنند. در حالیکـه میانقـاب هـا بـه شدت بر خواص مکانیکی قاب اثر گذاشته ، خطای فاحشی را در محاسباتی که بر مبنای قـاب خـالی انجام گرفته است به وجود می آورند. به طوری که مقاومت ، سختی، زمان تناوب ، نیروهای داخلـی و سایر خصوصیات چنین قابی با قاب خالی مشابه تفاوت زیادی دارد. این تفاوت علاوه بـر تحقیقـات نظری و آزمایشگاهی در زلزله های مختلف نیز به وضوح مشاهده شـده اسـت . بنـابراین در طراحـی قاب های مرکب نمی توان از اثر میانقاب ها صرف نظر کرد  و به نحوی باید اثرات آن ها در تحلیل و طراحی در نظر گرفته شود.

 در این پایان نامه به بررسی اثرات دیوارهای میانقاب بـر پاسـخ هـای تغییـر مکـانی و پـیچش طبقات و همچنین رفتار المان های سـازه و عملکـرد دیـوار هـا پرداختـه شـده اسـت . بـدین منظـور ساختمان مرکز مخابرات بم که زلزله سال ١٣٨٢ بم را تجربه نموده به عنـوان نمونـه ای از سـاختمان نامتقارن باسیستم قاب خمشی بتن آرمه همراه با میانقابهای مـصالح بنـایی، انتخـاب و بـا اسـتفاده از نرم افزار OpenSees سازه فوق علاوه بـر حالـت اصـلی چیـدمان دیـوارهـای میانقـاب ، بـر اسـاس آرایش های متفاوت دیوارها مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی قرار گرفته و نتایج با سـازة بـدون دیوار مقایسه شده است . 

مقدمه

 درفتار قابهای پرشده با میانقاب طی شش دهه گذشته جهت توسعه روشهای مستدل طراحی این نوع قابها، بطور گسترده ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در سال ١٩٦١ Holmes مفهوم جدید دستک فشاری معادل را بیان نمود. آزمایشهای Smith –Stafford  منجر به تثبیت روش دستک فشاری معادل بعنوان یک مدل کاربردی برای تخمین سختی و مقاومت قابهای چند طبقه پر شده با میانقاب گردید.رفتار قابهای بتن آرمه دارای میانقاب بنایی توسط Fiorato (١٩٧٠) ، & Klinger 1976( Bertero)،Hanson  &Brokken، 1979(Kahn  &1983(  Bertero ) ، &Zarnic Tomazevic (١٩٩٠) ،Angel (١٩٩٤)و Mehrabi(1996) با اعمال بارگذاری چرخه ای و در نظر گرفتن سطح عملکرد در ارزیابی و بهسازی قابهای دارای میانقاب مورد ارزیابی قرار گرفته است . 

سازه های مرکب

 ساختمانهای آجری که دارای اسکلت فلزی یا بتنی باشند مرکب نامیده می شوند. این نام معرف رفتار مرکب قاب و دیوار داخل آن (میانقاب ) است . هنگامی که داخل قابی را با دیوار پر کنیم خواص مکانیکی آن نظیر سختی، مقاومت ، نرمی و شکل پذیری و ... بطور چشمگیری تغییر می کند؛ به گونه ای که نمی توان با جمع سادة خواص قالب لخت و دیوار تنها به این خواص دست یافت .

در گذشته این اثر مرکب کمتر مورد توجه قرار می گرفته است و در تحلیل فقط قاب را منظور می کردند در حالی که تأثیر میانقابها (دیوارهای داخل قاب ) به اندازه ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت [٢٥]. برای اینکه بتوانیم تصویر روشنی از رفتار قابهای مرکب داشته باشیم در ادامه این فصل به بررسی خصوصیات و عملکرد کلی قابهای پر شده با آجر بنایی (قابهای مرکب ) می پردازیم .

آیا واقعاً توجه به نقش میانقابها ضروریست ؟

 میانقابها معمولاً بسیار سنگین بوده و باعث می شوند که نیروی اینرسی زلزله وارد به سازه بالا باشد. .....

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                                                              شمارة صفحه 

فصل اول :مقدمه وکلیات

۱- کلیات  ٢

١-١- مقدمه ......................................................................................................................................٢

١-٢- کلیات موضوع تحقیق ............................................................................................................٥

١-٣- تاریخچه تحقیقات ..................................................................................................................٧

١-٤- سازه های مرکب .................................................................................................................١٧

١-٥- آیا واقعاً توجه به نقش میانقابها ضروریست ؟......................................................................١٧

١-٦- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد قابهای مرکب .......................................................١٨

١-٦-١- مطالعه در مورد اثر بار بر روی ستونها و میانقابها........................................................ ١٨

١-٦-٢- مطالعه در مورد اثر فاصله بین قاب و میانقاب ............................................................. ١٩

١-٦-٢-١- استفاده از جداگر لرزه ای بین قاب و دیوار؛   SIWIS  ......................................................................................................٢١

١-٦-٣ : مطالعه در مورد اثر بازشوها.......................................................................................... ٢٧

١-٦-٤ :  مطالعه در مورد اثر اتصال دهنده های برشی .............................................................. ٢٧

١-٦-٥ : مطالعه در مورد اثر مقاومت مصالح میانقاب ................................................................. ٢٨

١-٦-٦ :  مطالعه در مورد اثر مسلح سازی میانقابها.................................................................... ٢٩

١-٦-٧ - مطالعه در مورد اثر مشخصه های دینامیکی ................................................................. ٣٤

١-٧- خصوصیات قابهای دارای میانقاب ..................................................................................٣٨

١-٧-١- اندرکنش قاب و میانقاب ............................................................................................... ٣٨

١-٧-١-١-تبدیل کنش خمشی به کنش خرپائی .........................................................................................................................................٣٩

١-٧-٢-تأثیر خواص مصالح آجری در رفتار لرزه ای قابهای مرکب ......................................... ٤١

١-٧-٢-١- تأثیر خواص الاستیکی مصالح ساختمانی ................................................................................................................................٤٣

١-٧-٢-٢- تأثیر مقاومت مصالح میانقاب ...................................................................................................................................................٤٣

١-٧-٢-٣- مقاومت برشی دیوارهای آجری غیر مسلح ..............................................................................................................................٤٤

١-٧-٣-رفتار درون صفحه ای قابهای مرکب .............................................................................. ٤٥

١-٧-٣-١-رفتار میانقاب تحت بارهای درون صفحه ای ............................................................................................................................٤٥

١-٧-٣-٢- ترک های مرزی .........................................................................................................................................................................٤٧

١-٧-٣-٣- ترکهای قطری ............................................................................................................................................................................٤٩

١-٧-٣-٣-١-انواع ترک های قطری ................................................. ............................. ...................................................٤٩

١-٧-٣-٤- شکست کنج ..............................................................................................................................................................................٥٢

١-٧-٣-٥- حالت نهائی شکست .................................................................................................................................................................٥٢

١-٧-٣-٦- پرتاب عرضی میانقاب ..............................................................................................................................................................٥٢

١-٧-٣-٧-  شکست ستون کوتاه .................................................................................................................................................................٥٦

۱-٨-روش مدلسازی دینامیکی دیوارهای میانقاب مصالح بنایی............................................٥٧

١-٨-١-مقاومت برشی دیوارهای میانقاب ................................................................................... ٥٧

١-٨-١-١-شکست برش لغزشی ............................................................................................................................................................٥٧

١-٨-١-٢-شکست فشاری...........................................................................................................................................................................٦٠

١-٨-١-٣- ترک خوردگی کشش قطری.....................................................................................................................................................٦١

١-٨-١-٤- حداکثر مقاومت برشی دیوارهای میانقاب مصالح بنایی..........................................................................................................٦١

١-٨-٢-مدل سازی دیوارهای میانقاب بنائی ............................................................................... ٦٢

١-٨-٣-نحوه مدلسازی دیوارهای میانقاب دارای بازشو............................................................. ٦٨

١-٨-٣-١-مدلهای معادل برای پانلهای چند فنره ........................................................................................................................................٧٠

١-٨-٤-روشها ی دیگری از مدلسازی غیر خطی  دیوارهای میانقاب ........................................ ٧١

 ١- -٥٨-روش ساده ای جهت ارزیابی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب ............................٧٨

فصل دوم :

٢- مطالعه ساختمان مرکز مخابرات بم ......................................................................................٨٥

٢ـ ١ ـ معرفی ساختمان مرکز مخابرات بم [٢ ]...........................................................................٨٥

٢-١-١- ضریب برش پایه طراحی ساختمان ............................................................................... ٨٧

٢-١-٢-شکل سازه و پلان طبقات ساختمان [١٢] ........................................................................ ٩٠

٢-١-٣-محاسبه وزن ساختمان ..................................................................................................... ٩٤

٢-١-٤-جزئیات و مصالح ستونها و تیرها ................................................................................... ٩٤

٢-١-٥-دیوارهای میانقاب بنائی .................................................................................................. ٩٧

٢-٢-آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی ساختمان مرکز مخابرات بم و بررسی پاسخها.............. ١٠٠

٢-٢-١-معرفی المانهای سازه ای ............................................................................................... ١٠٠

٢-٢-٢- مدلسازی دیوارهای میانقاب ........................................................................................ ١٠١

٢-٢-٢-١-محاسبه پوش مقاومت دیوار تیپ A2 ( یوار بدون بازشو،مطابق جدول ٢-٤).....................................................................١٠١

٢-٢-٢-٢-محاسبه پوش مقاومت دیوار تیپ B ( یوار دارای بازشو،مطابق جدول ٢-٤).......................................................................١٠٤

٢-٢-٣- معرفی مشخصات گرهی و پارامترهای تحلیل دینامیکی ............................................. ١٠٨

٢-٢-٤-بررسی پاسخ های بدست آمده از تحلیل ..................................................................... ١٠٩

٢-٣-بررسی اثر حذف دیوارها در رفتار سازه اصلی................................................................ ١٢٠

٢-٤-بررسی منحنی IDA  برای ساختمان مرکز مخابرات بم .................................................... ١٣٠

٢-٤-١-بررسی منحنی IDA مربوط به حداکثر رانش لبه های ساختمان .................................. ١٣٠

٢-٤-٢- بررسی نمودار IDA مربوط به حداکثر کرنش المانها.................................................. ١٣٤

٢-٤-٣- بررسی نمودار IDA دیوارها........................................................................................ ١٣٧

فصل سوم :

٣- مطالعه پارامترهای مفروض درمدلسازی وبررسی اثر هریک از مودهای شکست

دیوارها....................................................................................................................................... ١٤٤

٣-١-بررسی پارامتر С  ............................................................... .........................................١٤٤

٣-١-١-بررسی اثر پارامتر α برپاسخهای تغییر مکان طبقات .................................................١٥٠

٣-١-٢-بررسی اثر پارامتر α برپاسخهای پیچش طبقات .......................................................١٥٣

٣-١-٣-بررسی اثر پارامتر α بررفتاردیوارها.........................................................................١٥٤

٢٣- -بررسی هر یک  از مودهای شکست دیوارهای میانقاب بر رفتار کلی

ساختمان .......................................................................................................................... .. ١٥٨

٣-٢-١-تغییرمکان نسبی طبقات (Drift)...............................................................................161

٣-٢-٢-پیچش طبقات .........................................................................................................١٦٥

٣-٢-٣- رفتار دیوارها در هریک از مودهای شکست ...........................................................١٦٧

٣ نتایج :......................................................................................................................... ١٧٦

فصل چهارم :

٤-بررسی اثر ضخامت دیوارهای میانقاب بنایی ومحتوای فرکانسی زلزله بر رفتار کلی سازه ١٧٩

٤-١-بررسی اثر ضخامت دیوارهای میانقاب بنایی...............................................................١٧٩

٤-٢-بررسی رفتار مدل FIMsو BF تحت زلزله Kobe و مقایسه آن با زلزله Bam................184

4-2-1-Drift طبقات ..........................................................................................................١٨٨

٤-٢-٢-تغییر مکان طبقات ...................................................................................................١٩٢

٤-٢-٣-پیچش طبقات .........................................................................................................١٩٩

٤-٢-٤-رفتاردیوارها در سازه FIMsتحت زلزله کوبه و بم ..................................................٢٠٣

٤-٣- نتایج : .......................................................................................................................٢٠٨

فصل پنجم :

٥- بررسی نحوه چیدمان دیوارها و خروج ازمرکزیت جرم بررفتار ساختمان ........................٢١١

٥ ـ ١ ـ نحوه اعمال خروج از مرکزیت جرم .......................................................................٢١٣

٥ ـ ٢ـ بررسی پیچش طبقات درهریک از سازهها به ازای خروج ازمرکزیتهای مرکزجرم

متفاوت ................................................................................................................................٢١٤

٥ ـ ٣ـ بررسی رفتار المانهای سازه ای لبه های ساختمان در سازههای BF ،FIMs  ،WN  و

 WNWE به ازای خروج از مرکزیت های جرم متفاوت ........................................................٢٢٢

٥-٤-بررسی رفتار دیوارها در لبه های سخت (Stiff) و نرم (Flexible)  هر یک از ساختمان ها

 250...........................................................................................................................................

٥-٥- نتایج : .......................................................................................................................٢٥٦

فصل ششم :

٦-نتایج وپیشنهادات ٢٥٩

٦-١-نتایج ................................................................................................................................... ٢٥٩

٦-٢-پیشنهادات : .......................................................................................................................... ٢٦٢

پیوست ................................................................................................................................ ٢٦٤

منابع و مراجع .................................................................................................................................٢٩٤ 

دانلود پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ساختمان نامتقارن با سیستم قاب خمشی بتنی به همراه میانقاب مصالح بنایی

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها

طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها

طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها

دانلود طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها

طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 508 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

پیشگفتار

 

مقدمه 

 

فصل اول:کلیات شناخت

 

1-1- مشخصات متقاضیان طرح

 

2-1- معرفی اجمالی پروژه

 

3-1- معرفی محصول

 

4-1-سوابق تولید

 

5-1-کاربرد محصول

 

6-1-مصرف کنندگان

 

7-1- استانداردهای محصولات تولیدی

 

فصل دوم:بررسی کلی طرح

 

1-2-فرایند تولید:

 

2-2-نمودارفرایند تولید

 

3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن

 

4-2-ابزار و وسایل مورد نیازطرح

 

5-2- زمان بندی اجرای طرح

 

 6-2- ظرفیت تولید

 

7-2-جایابی ومحل اجرای طرح

 

8-2- کنترل کیفیت محصولات تولیدی

 

فصل سوم:بازار و بازاریابی

 

- تعریف بازاریابی

 

 بازاریابی صنعتی

 

بازاریابی چند سطحی

 

فصل چهارم:بررسی اقتصادی طرح

 

1-4- نیروی انسانی مورد نیاز

 

2-4- حقوق ودستمزد

 

3-4- شرح وظایف پرسنل

 

4-4- سازماندهی نیروی انسانی

 

5-4- زمین مورد نیازطرح

 

6-4-ساختمانهای اداری

 

7-4- ساختمان واحد تولید

 

8-4- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی

 

9-4- پلان طرح

 

10-4-انرژی برق

 

11-4- انرژی آب

 

12-4- سوخت

 

13-4-تاسیسات حرارتی

 

14-4- تاسیسات برودتی

 

16-4- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق

 

فصل پنجم:بررسی مالی طرح

 

1-5- سرمایه کل ومنابع تامین آن

 

2-5- سرمایه ثابت

 

3-5- سرمایه درگردش

 

4-5- هزینه تولید سالیانه طرح

 

5-5- هزینه ثابت و متغیر

 

6-5-محاسبه نقطه سربه سر تولید:

 

7-5- محاسبه قیمت تمام شده محصول

 

8-5- محاسبه قیمت فروش محصول

 

9-5- محاسبه سود ناخالص

 

10-5- محاسبه سودخالص طرح

 

11-5- محاسبه دوره برگشت سرمایه

 

12-5- توجیه اقتصادی طرح

 

منابع و مآخذ

 

مقدمه :

ابعاد، شكل و راستای دالها، تیرها و دیگر اعضای سازه ای بتنی به دقت ساخت قالبها بستگی دارد. قالبها باید با ابعاد صحیح ساخته شوند، جهت حفظ شكل مورد نظر بتن در زیر بارهای ساختمانی از صلیب كافی برخوردار باشند، برای حفظ راستای اعضای بزرگ به اندازه كافی پایدار و مقاوم باشند و طوری به شكل اساسی ساخته شوند كه بدون از دست دادن دقت ابعادی خود تاب تحمل جابجایی و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندی باید تا زمانی كه بتن مقاومت كافی كه بتن مقاومت كافی جهت تحمل وزن خود را كسب نكرده است.در جای خود باقی بماند، در غیر این صورت امكان آسیب دیدگی سازه تمام شده وجود دارد.

كیفیت رویه سطحی بتن تحت تأثیر مصالح قالب قرار دارد. برای مثال چنانچه با استفاده از یك روكش بافت دار ایجاد یك رویة نقش دار یا بافت دار مورد نظر باشد، بایداین روكش را به درستی حمایت كرد، تا امكان تغییر شكل خمشی و ایجاد فرورفتگی در سطح بتن وجود نداشته باشد. تركیب صحیح مصالح قالب و روغن و یا هر ماده رهاساز دیگر می تواند به حذف سوراخهای ناشی از حبابهای هوا یا دیگرنقایص سطحی بتن در جا كمك می کند.

 

دانلود طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

دانلود پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 11382 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 205

پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

چکیده 

 

 کـشور مـا  از جملـه کـشورهایی اسـت که در مناطق لرزه خیز جهان قرار گرفته و هـراز چـند گاهـی شـاهد بـروز زلـزله در ایـران مـی باشـیم . در ایـن پایان نامه سعی شده میزان آسیب پذیری ساختمانهای بتنی در شهر شهرکرد مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا  مشخصات زمین شناسی ، وضعیت زمین ساخت شهرکرد،  گسلهای فعال منطقه ، مصالح ساختمانی مورد استفاده در تهیه بتن در شهرکرد  بررسی شده است .

جهت بررسی آسیب پذیری کیفی ساختمانهای بتنی با توجه به تحقیقات انجام شده در نقاط دیگر، پرسشنامه ای تهیه شد و با پیشرفت کار ویرایش گردید. در این پرسشنامه ساختمانها از لحاظ کیفیت و محل تهیه مصالح مصرفی و نحوه عمل آوری بتن ، نحوه اجرا و جنس میانقابها، نحوه اجرا و جنس نما، رعایت فاصله مجاز با ساختمانهای مجاور، کیفیت و شیب زمین محل ساختمان ،  نوع کرسی چینی زیر فونداسیون  و خروجی های اورژنس  مورد بررسی قرار گرفت .  با توجه به اطلاعات جمع آوری شده تاثیر عدم اجرای اصولی موارد بالا تجزیه و تحلیل شد و در یک جدول جمع آوری گردید و با استفاده از یک روش جدید کلیه موارد امتیازبندی شد. 

مقدمه

 شهرکرد پتانسیل بالقوه ای جهت زلزله های شدید را دارا می باشد. از اینرو مطالعات زلـزله شناسی برای احداث پروژه های مختلف عمرانی ، صنعتی و تاسیسات شهری از اهمـــیت بالایـــی بـــرخوردار اســـت . اجـــرای ایـــنگونه طـــرحها، بـــدون در نظـــر گـــرفتن پارامتـرهای طراحـی مقـاوم در برابـر زمـین لـرزه قابـل توجـیه نمـی باشـد. بـا تـوجه بـه ایـنکه سـاختار طبیعـی زمـین در نواحـی مخـتلف ، ازنظر پتانسیل جنبشی گسلها،  میزان جابجایــی زمــین ، ســرعت و حداکثــر شــتاب زمــین و محــتوای فرکانــسی و مــدت زمــان نوسـانات مـتفاوت اسـت ؛ نمـی تـوان الگـوی لـرزه ای مـنطقه ای را بـرای مـنطقه دیگـر بکــار بــرد. لــزوم مطالعــات زلــزله شناســی در پــروژه هــا را بایــد از ابعــاد اقتــصادی و ضــایعات و خــسارات ناشــی از زمینلــرزه بررســی کــرد. پژوهــشهای لــرزه شناســی در تامـین ایمنی سازه ها در زمینلرزه نقش اساسی دارد. 

بتن :

 بـا تـوجه به تعریف آیین نامه ،[۵] بتن سنگی است مصنوعی که از مواد سنگی ، شن و ماسـه ، آب و سـیمان تـشکیل شـده و به علت روانی قالب خود را پیدا کرده و به شکل قالب خود در می آید.

مـنظور از سـاختمان بتنـی سـاختمانی اسـت کـه کلـیه اجـزاء اسـکلت آن (تیـر، ستون و پـی ) از بـتن و میلگرد ساخته شده باشند. سقفهای این ساختمان ها از مواد مختلفی مانند دالهـای بتنـی پـیش سـاخته ، دالهـای بتنی ریخته شده در محل و تیرچه بلوک و ... ساخته می شوند.

مصالح سنگی :

 مـصالح سـنگی در حـدود ٨٠ درصـد حجـم بتن را تشکیل می دهد. مصالح سنگی با بزرگـی ١.۵میلیمتـر را  ماسـه و از ۵ میلیمتـر بزرگتـر را شـن مـی نامند. قسمت اعظم مقاومـت بتن ، بستگی به مقاومت شن و ماسه دارد. در نتیجه باید در انتخاب معادن شن و ماســه در بــتن ریــزی نهایــت دقــت شــود؛ و از معادنــی اســتفاده گــردد کــه آزمایــشگاه مقاومـت و درصـد بزرگـی آنهـا را تایـید کـرده باشـد، همچنین شن و ماسه باید در برابر عوامل جوی مقاوم بوده و در اثر مرور زمان دچار فرسودگی نشود. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده      .................................................................................١

مقدمه      .................................................................................٣

فصل اول : مشخصات زمین شناسی منطقه

١-١ موقعیت جغرافیایی منطقه .........................................................٩

١-٢ محدوده زلزله خیزی مورد مطالعه   ............................................ ٩

١-٣ زمین شناسی منطقه   ............................................................١٠

١-٣-١ گسله های سایزموژن گستره طرح   ........................................١١

١-٣-٢ ساز و کار گسله های سایزموژن محدوده مورد مطالعه ................... ١٢

فصل دوم : مصالح به آاربرده شده و طیف مصالح استان

٢-١ بتن    ............................................................................ ١۴

٢-٢ مصالح سنگی   ..................................................................١۴

٢-٣ آب ............................................................................... ١٧

٢-٣-١ کیفیت آب مصرفی در بتن  ................................................. ١٨

٢-۴ سیمان   ..........................................................................٢١

فصل سوم : نحوه تهیه بتن و اجرای ساختمانهای بتنی

٣-١ نسبت های مخلوط کردن اجزا بتن   ......................................... ٢۵

٣-٢ بتن سازی   .....................................................................٢٧

٣-٢-١ اندازه گیری مصالح در بتن   ..............................................٢٨

٣-٢-٢ آب و مواد افزودنی   .......................................................٢٩

٣-٢-٣ بتن ریزی در هوای سرد   .................................................٢٩

٣-٢-۴ روش ریختن بتن با خلاطه   ...............................................٣١

٣-٣ میانقابها   ........................................................................٣٢

٣-۴ نما   .............................................................................٣۵

٣-۴-١ نمای سنگی   ................................................................٣۶

٣-۴-٢ نمای آجری   ............................................................... ٣٨

٣-۴-٣ نمای شیشه ای   .............................................................٣٩

٣-۵ کرسی چینی های سنگی   .....................................................۴١

٣-۶ درز انقطاع   ...................................................................۴٢

٣-٧ راههای دسترسی و تخلیه ساختمان   .........................................۴٣

فصل چهارم : آسیب پذیری آیفی ساختمانهی بتنی شهرآرد

۴-١ روش آسیب پذیری کیفی   .....................................................۴۶

۴-٢ نحوه تهیه فرمها   ..............................................................۴٧

۴-٢-١ محدود کردن اطلاعات جمع آوری شده   .................................۴٨

۴-٣ تحلیل و بررسی فرمها   ...................................................... ۴٩

۴-٣-١ بررسی کاربری   ...........................................................۵٠

۴-٣-٢ بررسی از نظر ارتفاع موجود   ...........................................۵٢

۴-٣-٣ بررسی کرسی چینی ها   ...................................................۵۴

۴-٣-۴ بررسی درز انقطاع ها   ...................................................۵۵

۴-٣-۵ بررسی میانقابها   ...........................................................۵۵

۴-٣-۶ بررسی نماها   ..............................................................۵٧

۴-٣٧ بررسی جانپناهها  ............................................................۶١

۴-٣-٨ بررسی نوع و کیفیت بتن   .................................................۶١

۴-٣-٨-١ محل دپو مصالح   ........................................................۶٢

۴-٣-٨-٢ بررسی بتن بدست آمده با توجه به نظارت  ............................۶٣

۴-٣-٩ راههای اورژانس و تخلیه سریع ساختمان  ...............................۶٣

۴-۴ روش امتیاز بندی نتایج تحلیل کیفی   ........................................۶٧

۴-۴-١ نحوه امتیاز بندی داده ها   ..................................................۶٨

۴-۵ نتایج تحلیل کیفی   ..............................................................٧۵

فصل پنجم : بررسی آسیب پذیری آمی

۵-١ روشهای آسیب پذیری کمی   ..................................................٧٨

۵-٢ کلیات و مراحل برنامه   .......................................................٧٩

۵-٢-١ برنامه مورد استفاده   .......................................................٧٩

٣-۵ مدلسازی کامپیوتری    ........................................................٨١

۴-۵ چگونگی انتخاب مدل و دلیل انتخاب آن   ...................................٨٠

۵-۵ رکوردهای مختلف   ...........................................................٨۶

۵-۵-١ شتابنگاشتهای مورد استفاده   ...............................................٨۶

۵-۶ مدل ۴ طبقه با دیوار برشی   .................................................٩٠

۵-۶-١ تحلیل نتایج برنامه IDARC (چهار طبقه با دیوار برشی ) .......................٩٣

۵-٧ مدل ۴ طبقه بدون دیوار برشی  ...............................................٩٧

۵-٧-١ تحلیل نتایج برنامه IDARC (چهار طبقه بدون دیوار برشی )...............١٠١

۵-٨ مدل سه طبقه با دیوار برشی  ...............................................١٠٨

۵-٨-١ تحلیل نتایج برنامه IDARC (سه طبقه با دیوار برشی ) ...................١١٣

۵-٩ مسایل متفرقه تحلیل کمی  ...................................................١٢١

منابع و ماخذها

پیوست ١:   نمودارهای کیفیت مصالح معادن استان

پیوست ٢:   فرمهای مورد استفاده در تحقیق کیفی

پیوست ٣:   فایل ورودی برنامه IDARC

پیوست ۴:   المان بندی مورد استفاده در برنامه IDARC

دانلود پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار

پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار

پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار در 48 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار

پایان نامه بررسی ساختمان تار و سه تار
مقاله بررسی ساختمان تار و سه تار
پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار
تحقیق بررسی ساختمان تار و سه تار
دانلود پایان نامه بررسی ساختمان تار و سه تار
ساختمان تار و سه تار
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48

پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار در 48 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

اینك گلی از بوستان همیشه معطر ایران:

نغمه ها به صد راز و رمز شگفتیهای روح را تجلی می بخشند، از سینه های شرحه شرحه از فراق می گویند، از حجاب جان پرده می افكند و نوای باغ ملكوت را به گوش معشوق ازلی می رسانند. نغمه ها از سازها برمی خیزند و سازها زبان گویای دستان هنرمندان و قلبها همیشه عاشق، تبلور یكی شدن انسان با مصنوع خود، نشانگر نوازشهای مهربانانة انگشتانی درد آشنا و مبین روح یكی شدن انسان با طبیعت.

كتاب حاضر كوششی است برای انعكاس تجارب چندین سالة تحصیل و نیز چهل روز نجوا و گفتگوی هنرمندانه با چوب و همنشینی با هنرمندان این حرفه، استادان این هنر خاضعانه از روز كار خویش می گویند و بی هیچ پرده و پوششی هنرمندان جوان و شایق به ساخت سازهای سنتی ایرانی را گام به گام دست می گیرند راه می برند امید آنكه قدر بدانند و پی بگیرند.

از بذر تا ثمر راه زیادی در پیش است دقت نظر و سعة صدر و همدلی های فراوان درد آشنایان هنر و فرهنگ این مرز و بوم پشتوانة راه بود. چاپ این پایان نامه نیز مرهون توجهات خاص استاد فرزانه و گرانقدر آقای مهندس اردشیر عبدی و استادان كارگاه برادران فتاحی بوده است همگی را پاس می داریم و در تداوم راه نیازمند همدلی و همراهی ایشان هستیم.

 

تاریخچة كارگاه:

كار و فعالیت این كارگاه در راستای ساخت آلات موسیقی است. این كارگاه ابتدا در سال 1374 بنا به علاقة شخصی استاد قیم فتاحی كه خود یكی از استادان نوازندگی ماهر تار و سه تار در استان است ابتدا در محیطی كوچك از خانة خودشان بوده است كه با توجه به نیاز شهرستان و نیز افزایش تعداد هنرجویان موسیقی و نیاز آنها به ساز، استاد فتاحی در سال 1378 به طور رسمی و با همكاری برادرانش و سرمایه گذاری بیشتر جهت خرید دستگاه و تجهیزات پیشرفته تر برای كار كارگاهی هر چند كوچك اما فعال را تاسیس نمودند كه هر روز رو به پیشرفت بیشتر همچنان به كار خود ادامه می دهند. مواد خام كارگاه كه شامل چوب، چسب،‌ شاخ، استخوان و صدف می‎باشد قسمتی را در همین شهرستان و بعضی دیگر را از استانهای هم جوار تهیه می نمایند.

در یك كارگاه ساز سازی بسته به نوع ماشینهای موجود در كارگاه و تعداد استادكاران ساخت یك یا چندین نوع ساز را انجام می دهند. در كارگاه ساز سازی برادران فتاحی ساخت دو ساز «تار و سه تار» انجام می‎شود كه در فصلهای بعد به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

 

اجزاء سه تار

لازم به تذكر است كه سه تار در قدیم سه سیم (تار) داشته است. به روایتی مشتاق علیشاه كرمانی (شهادت 1306 هـ . ق) عارفی كه با سه تار و موسیقی آشنایی داشته سیم دیگری بین سیم دوم و سوم آن اضافه كرده و اینك سه تار در حقیقت چهار سیم یا چهار تار دارد. این سیم را واخون و بعضی ها سیم مشتاق می‎نامند.

تشریح اجزاء سه تار

كاسه: جعبه صوتی سه تار می‎باشد كه از جنس چوب توت است.

دسته: پرده های ساز روی آن بسته می‎شوند جنس آن از چوب گردو است.

صفحه: چوب توت نازك كه روی كاسه را پوشانده است و خرك روی آن قرار دارد.

سوراخهای روی صفحه: این سوراخها برای تنظیم صدای ساز ایجاد می‎شوند.

سردسته: قسمتی از دسته كه گوشی های ساز در آن قرار دارند.

گوشی: انتهای سیم به آن بسته می‎شود و با چرخاندن آن ساز كوك می‎شود. جنس آن معمولاً از چوب گردو است.

پرده: از جنس روده است كه روی دسته بسته می‎شود و محل نوتها را تعیین می‌كند.

خرك: از چوب ساخته می‎شود و سیم ها از روی آن عبور می‌كنند.

شیطانك: از استخوان ساخته می‎شود و سیم ها از روی آن عبور می‌كنند.

سیم گیر: در انتهای كاسه نصب می‎شود و انتهای سیم ها را نگاه می دارد. جنس آن از شاخ قوچ، چوب شمشاد جنگلی یا چوب فوفل است.

سیم: سه تار چهار سیم فلزی دارد كه با ضربه ناخن انگشت سبابه به ارتعاش در می‌آیند.

سرپنجه

1-1- اندازه‌ها: این قسمت بشكل محفظه مكعب مستطیل توخالی می باشد و در وسط سطوح جانبی آن دو سوراخ به قطر حدود 3 سانتی متر تعبیه شده است قطر یا ضخامت سطوح دیواره‌های این محفظه نیز باید حدود 8 میلی مترباشد.

اندازه سوراخهای میانی دو سطوح این محفظه باید طوری باشد كه اولا انگشت بتواند تا حدودی جهت كمك به بستن سیمها به گوشی‌ها بهتر حركت نماید و ثانیاً آنقدر بزرگ نباشد كه در اثر فشار به گوشی در بین آنها شكستگی و یا ترك ایجاد نماید (بعضیها معتقدند كه این سوراخها در انعكاس امواج صوتی حاصل از سیمها اثر می‌گذارد)

انتهای پائین سرپنجه به طول حدود 5 سانتیمتر به دسته تا رفاغ و زبانه می شود (با سریشم یا چسبهای دیگر چوب بیكدیگر متصل میگردند) بعضی از تارسازها این قسمت و نیز دسته تار را یكپارچه می سازند: مثل تارساز معاصر آقای یوسف پوریا.

2-1- جنس: اغلب تار سازها اجزاء این قسمت را بخاطر استحكام و زیبائی ویا دلیل دیگر از چوب گردو می سازند لبه‌های سطح روئین سر پنجه را یك زوارشاخی یا كائوچوئی و یا استخوانی بقطر حدود 3 میلیمتر می پوشاند كه بوسیله میخهای ظریف و چسب بآن متصل گردیده است.

 

گوشی تار:

گوشی تار از دو قسمت ساقه و سر تشكیل می شود كه شكل و اندازه‌ سمتهای آن در ترسیم زیر نشان داده شده است.

چنانچه ضخامت ساقه گوشی از حد نرمال (كمتر و یا بیشتر) گردد در حساسیت كوك اثر می‌گذارد ضمناً باید توجه داشت كه اندازه قطر ضخامت سرگوشی نیز از حد نرمال تجاوز ننماید چرا كه عدم توجه با ین مسئله گردش انگشتان را در هنگام كوك كردن دشوار می سازد.

در سطوح جانبی سرپنجه گوشیها باید در رأس یك مثلث طوری قرار گیرند (فاصله بین گوشیها) كه اولاً گردش دست انگشتان در كوك كردن بخوبی انجام گیرد و ثانیاً در داخل سرپنجه سیمها درمسیر خود با گوشیهای دیگر حاصل ننماید (این اشكال در بعضی از تارها  دیده می‌شود)

دانلود پروژه بررسی ساختمان تار و سه تار

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

دانلود پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

چکیده

تخریب پیشرونده یک پدیده غیرخطی است که از آسیب دیدگی قسمتی اسازشروع شده وبه کل سازه و تخریب کلی آن ختم می شود . لذا بررسی این پدیده دسازه های بلند مرتبه وبااهمیت ضمن ایمن کردن آن باعث اطمینان اطراحی سازه نیخواهدشد. در این مطالعه به بررسی تخریب پیشرونده در قاب مهار بندی شده هم محورمنظم ونامنظم در ارتفاع پرداختشده است . تخریب پیشرونده معمولا دسازه به دلیل از بین رفتن یکی ازعضو های اصلی دسازه که معمولاستون مورد نظر می باشدصورت می گیرد. باحذف ناگهانی یکستون در سازه ،در گره ای که ستون اسازحذف شده است ، تغییر مکانی که ماهیت لرزه ای دارد به وجود می آید . این تغییر مکان به وجود آمده وهمین طور باز توزیع نیرو، ناشی احذف ستون بر روی دیگر المان ها در تحلیل دینامیکی مورد نظر است . بررسی می شود که ستون های کناری ستون حذف شده توانایی تحمل بارِ توزیع شده رادارند یاپس از توزیع بار بر روی ستون ها بر اث کمانش وگسیختگی از بین می روند. برای این منظوشش مدل که شامل سه مدل قاب نامنظم بادبندی شده وسه مدل قاب منظم بادبندی شده د ۵و۱۰و۵طبقه ، مدل شده وسپس مطالعات موردی روی ستون های حذف شده صورت می گیرد . در این حالت تغییر مکان های دینامیکی بدست آمده وتوزیع بار وبررسی پتانسیل تخریب پیشرونده بر روی سازه مورد بررسی قرار می گیرد. 

روند انجام آنالیز استاتیکی ودینامیکی غیخطی دسازه با استفاده از نرم افزار SAP2000 بیان می گردد.  مبنای بارگذاری وتحلیل سازه باتوجه به آیین نامه UFC2009 می باشد. نتایج بدست آمده از آنالیز نشان می دهدکه در آنالیز دینامیکی پتانسیل تخریب پیشرونده ،در قاب های نامنظم در ارتفاع برای حذف یکستون ، پایین ارزیابی می شود. توزیع بار بعد احذف ستون در همه ستون هصورت می گیرد ومختص به ستون های کناری ستون حذف شده وستونی خاص نمی باشد. درقاب منظم توزیع بار بعد احذف ستون فقط مختص به ستون - های بادبندی شده می باشد. تغییر مکان جانبی در قاب های نامنظم به علت حذف ستون وبعد احذف آن ، در مقایسه با قاب های منظم بسیار کم است . باتوجه به بررسی قاب ها در آنالیز استاتیکی غیرخطی ملاحظ می شود که ضریب افزایش بار ۲ درحالت استاتیکی غیخطی ضریب بسیار بزرگ ومحافظه کارانه می باشد.

آیین نامه UFC پیشنهاداتی برای حذف ستون در پلان و ارتفاع بیان کرده است ا در این پایان نامه برای پیش بینی حذف ستون در هنگام زلزله از آنالیز  PUSH OVERاستفادشده است . 

مقدمه

باپیشرفت دانش طراحی ساختمان ،آیین نامه ها و استاندارده های مختلف به جهت طراحی و ایمن سازی ساختمان ها دائما درحال تغییر می باشند.پارامتر های مختلفی برای طراحی ساختمان و البته بر حسب اهمیت ساختمان مطرح می گردد. باپیشرفت آیین نامه های زلزله متمرکز بر روی بار گذاری جانبی می باشندو به بار گذاری ثقلی توجه زیادی نمی شود.اما بعد ازحوادثی از قبیل تخریب شدن مرکز تجارت جهانی در نیویرک وساختمان RONAN POINTدرلندن ودیگرساختمان هکه بر اثر ازبین رفتن یک یچندستون تمامی ساختمان ، دچار تخریب وفرو پاشی شد،آیین نامه ها این مطلب را مورد بررسی قرار دادند. یکی از مسائلی که با عث ایمن سازی و اطمینان ازطراحی سازه می شود بررسی مسیر بار درسازه است .این مسئل برای جلوگیری از تخریب پیشرونده درساختمان ها مطرح می شود. روش های زیادی برای جلوگیری از تخریب پیشرونده درسازه وجود دارد اما روش APMیکی ازبهترین روش ها برای بررسی مسیر بار درسازه و اطمینان از ایمنی سازه می باشد.در این روش انواع تحلیل های استاتیکی خطی وغیرخطی ودینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار می گیرد. آیین نامه هایی که به طور تخصصی در مورد تخریب پیشرونده مطرح می شوند ،دو آیین نامه ٠٣-٠٢٣-٤ UFCو GSA2003می باشد. 

تخریب پیشرونده

تخریب پیشرونده عبارت است ازحذف یک یاچند عضو اصلی سازه ای به دلیل بار هایی از  قبیل ضربه ، تصادف ، انفجار،زلزله وغیره  که به واسطه حذف این جزء یا اجزاء،ساختمان دچار تخریب  پی در پی درطول زمان وسبب تخریب کلی سازه خواهدشد و یابه عبارتی انتشار گسیختگی محلی اولیه از المانی به المان دیگر وتخریب کل یایک قسمت بزرگی ازساختمانمی باشد.

کاربرد تخریب پیشرونده

تخریب پیشرونده داری کاربرد های زیر می باشد:

۱-تحلیل بار انفجار درساختمان .

۲-تحلیل آتش سوزی درساختمان حذف عناصری که امکان از بین رفتن آنها دسازه زیاد است .

۳-تحلیل ضربه در اثر برخورد وسایل وماشین آلات باستون های کناری ساختمان .

۴-تحلیل ساختمان درزلزله های شدید.

۵-تحلیل ساختمان های مهم وحیاتی در اداره کشور.

۶-تحلیل تخریب ستون ها درساختمان در اثر برخورد دوساختمان (pounding)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه 

چکیده .............................................................................................. ..................... ۱

مقدمه  .....................................................................................................................................۲

فصل اول : مقدمه ومبانی .................................................................................۳  

۱- ۱ مقدمه .....................................................................................................۴

۱-۲ مبانی .......................................................................................................۶

۳۱مروری برساختمان های آسیب دیده در اثر تخریب پیشرونده .....................................۷

۳۱-۱ساختمان Ronan point .............................................................................۷

۳۱-۲ساختمان A. P. MURRAH .......................................................................۸

۳۱-۳ساختمان BANKERS TRUST ..................................................................۸

 فصل دوم : قاب های منظم ونامنظم درطراحی مقاوم در برابر زلزله .................................. ۱۰

۲- ۱ساختمان های طراحی شده در مقابل زلزله .............................................................................................  ۱۱

۲-۲ مشخصات  هندسی اولیه قاب برای قاب های منظم ونامنظم .......................................................... ۱۲

۳۲ بارگذاری ومحاسبات بارگذاری جانبی مربوط به قاب ........................................................................۱۷

۴۲ فرضیات مربوط به طراحی اولیه قاب ........................................................................................................ ۱۹

۵۲ ابعاد ومقاطع اولیه برای طراحی مقابل زلزله ......................................................................................... ۲۰

 فصل سوم :ضوابط طراحی در مقابل تخریب پیشرونده ............................................۲۵

۳- ۱-سطوح حفاظتی وطراحی بر اساس ٢٠٠٩ UFC ............................................................................۲۶

۳- ۱-۱-سطوح محافظت اسازه بر اساس UFC2005 ............................................................................۲۷

۳- ۱-۲-سطوح محافظت اسازه بر اساس ٢٠٠٩ UFC .............................................................................. ۲۹

۳-۲-انواع روش های طراحی در مقابل تخریب پیشرونده بر اساس ٢٠٠٥ UFC ........................................... ۲۹

۳-۲-۱-روش TF (tie force )...................................................................................................................... ۳۰

۳-۲-۱-۱-گره های داخلی ................................................................................................................................. ۳۲

۳-۲-۲- گره های پیرامونی ............................................................................................................................... ۳۲

۳-۲-۱-۳-گره های قائم ...................................................................................................................................... ۳۲

۳-۲-۲-روش APM ...................................................................................................................................................................۳۳

۳۳-انواع روش های طراحی در مقابل تخریب پیشرونده بر اساس ٢٠٠٩ UFC .....................................۳۳

۳۳-۱-روش ( tie force) ..............................................................................................................................۳۳ 

۳۳-۱-۱-کلاف های طولی وعرضی .............................................................................................................۳۴

۳۳-۱-۲کلاف پیرامونی ...............................................................................................................................۳۴

۳۳-۱-۳-کلاف قائم  .......................................................................................................................................۳۴

۳۳-۲-روش مقاومت محلی یا enhance local resistant( ELR)  ......................................................۳۴

۴۳-نیاز مندیهای طراحی ..............................................................................................................................۳۴

۴۳-۱-دلایل پذیرش ٤١ ASCEدر تخریب پیشرونده .............................................................................۳۹

۴۳-۲-اختلاف دو استاندارد ٤١ ASCEو UFC .......................................................................................۳۶

۵۳-ترکیب بارهای تحلیل های استاتیکی ودینامیکی در تخریب پیشرونده ...................................۳۶

۶۳-انواع تحلیل ها برای ارزیابی تخریب پیشرونده ................................................................................۳۹

۶۳-۱-تحلیل استاتیکی خطی .......................................................................................................................۳۹

۶۳-۲ - تحلیل استاتیکی غیرخطی ............................................................................................................۳۹

۶۳-۳-تحلیل غیرخطی دینامیکی ................................................................................................................. ۴۱

۶۳-۴-شکل گیری ونحوه مدل سازی مفاصل آن در آیین نامه UFC ................................................... ۴۲

۷۳-طراحی ساختمان برای تخریب پیشرونده ...........................................................................۴۳

۷۳-۱محدودخسارت دساختمان برای حذف ستون .........................................................................۴۴

۷۳-۱-۱-محدودخسارت برای حذف ستون خارجی یادیوارحمال ..................................................۴۴

 ۳-۷-۲۱-محدوده خسارت برای حذف ستون داخلی یا دیواحمال .................................................۴۴

۸۳-مقایسه دو استاندارد  GSAوUFC درآنالیز تخریب پیشرونده ............................................۴۵

 فصل چهارم : بررسی تخریب پیشرونده  .............................................................................۴۶

۴- ۱- مدل سازی وفرضیات غیرخطی  .......................................................................................................۴۷

۴-۲- منحنی ظرفیت  ......................................................................................................................................... ۴۹

۳۴- محدودیت های مدل  .............................................................................................................................۵۴

۴۴-حذف المان ..............................................................................................................................................۵۴

۵۴- تحلیل استاتیکی غیرخطی  .................................................................................................................۵۸

۶۴- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب منظم ..........................................................................۵۹

۶۴-۱- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب طبقه منظم باتوجه به حذف ستون وبادبند .............. ......................... ۵۹ 

۶۴-۲-  بررسی شکل گیری مفاصل در قاب ۰طبقه منظم باتوجه به حذف ستون ...................................................  ۶۱

 ۴-۶-۳- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب ۱۵طبقه منظم باتوجه به حذف ستون  ..............................................۶۴

۷۴- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب نامنظم ......................................................................................۶۵

۷۴-۱- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب طبقه نامنظم باتوجه به حذف ستون وبادبند ..................................۶۵

۷۴-۲- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب ۱۰طبقه نامنظم باتوجه به حذف ستون ........................ .......................۶۸

۷۴-۳- بررسی شکل گیری مفاصل در قاب ۱۵طبقه نامنظم باتوجه به حذف ستون ....................... ......................... ۷۰

۸۴-  نمودار های نیرو-تغییر مکان (pushdown)  ازتحلیل استاتیکی غیرخطی ...................۷۳

۴-۹- ارائه نمودار های تغییر مکان قائم در محل گره حذف ستون .......................................................۷۶

۴- ۱۰- تحلیل دینامیکی غیرخطی ..............................................................................................................۷۸

۴- ۱۰- ۱- بررسی پاسخ سازه به نیروی دینامیکی .......................................................................................۷۸

۴- ۱۰-۲- نیروی یکنواخت ...............................................................................................................................۷۸

۴- ۳۱۰- نیروی شیبدار..................................................................................................................................... ۷۹

۴- ۴۱۰- نیروی شیبدار –پله ای .................................................................................................................... ۸۰

۴- ۵۱۰- روند اجرای تحلیل دینامیکی غیرخطی ...................................................................................... ۸۲

۴- ۱۱- بررسی قاب های منظم با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی .............................................. ۸۲

۴- ۱۱- ۱- قاب منظم ۵طبقه ............................................................................................................................ ۸۲

۴- ۱۱-۲- قاب ۱۰طبقه منظم .......................................................................................................................۸۴

۴- ۳۱۱- قاب ۱۵طبقه منظم .......................................................................................................................۸۵

۴-۱۲- بررسی قاب ها نامنظم با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی .............................................۸۶

۴-۱۲- ۱- قاب ۵طبقه ....................................................................................................................................۸۶

۴-۱۲-۲-قاب ۱۰طبقه ...................................................................................................................................۸۸

۴-۳۱۲-قاب ۱۵طبقه ..................................................................................................................................... ۹۱

۱۳۴- ارائه نمودار برای تغییر مکان قائم ...................................................................................................... ۹۲

۱۴۴- بررسی توزیع بارایجادشده در قاب ها و المان های مهم در توزیع بار  ...................................۹۴

۱۵۴- نمودار های تغییر مکان جانبی قاب ها به واسطه حذف ستون .................................................... ۱۰۱ 

۵- فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات ................................................................۱۰۳

 

۵- ۱- نتیجه گیری .............................................................................................................................................۱۰۴

۵-۲- پیشنهادات ................................................................................................................................................۱۰۵

مراجع ......................................................................................................................................۱۰۶

چکیده انگلیسی .....................................................................................................................۱۰۸

توجه : فایل فاقد تصاویر و برخی نمودارها میباشد

دانلود پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

دانلود پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 2248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 210

پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

چکیده 

درسالهای اخیرروشهای مختلفی برای تعیین آسیب پذیری ونیز مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای فولادی وبتنی مسلح بـسط و توسعه یافته است . نکته ای که دراکثرموارد از دیدمقاوم سازان لرزه ای دورمانده است اثر انعطاف پـذیری خـاک تکیـه گـاه ساختمان بر نحوه مقاوم سازی آن و حتی شدت وتوزیع آسیب پذیری بین اجزای باربر ساختمان می باشد. لذا در ایـن تحقیـق سعی شده است اثر انعطاف پذیری خاک تکیه گاه  ساختمان بر نحوه مقاوم سازی بنا در نظر گرفته شود و اثـرات آن بررسـی شود .

مراحل مختلف تحقیق به صورت زیر می باشد :

-   مرحله اول :  جمع آوری اطلاعات مربوط به روشهای مقاوم سازی و انواع آسیبهای موجود می باشـد    کـه در سـمینار ارائه شده از طرف نویسنده آورده شده است .

 -  مرحله دوم :پردازش اطلاعات مورد قبول در موضوع مورد نظرونحوه مدلسازی خاک .

-  مرحله سوم : کنترل و بررسی بناها بوسیله نرم افزاز  ٢٠٠٠  sap  به صورت در نظر گرفتن خاک به عنوان فنرهایی بـا سختی  Κ که به صورت سختی انتقالی و چرخشی می باشد و اثرآن بر تعدیل نیروهای زلزله وارد بر اعضای سازه ای بنا.

دراین تحقیق با مدلسازی خاک به صورت فنرهایی با سختی  k   میزان اثرآن در استهلاک انرژی زمین لرزه برای نـسبتهای مختلف سختی خاک و سازه و سیستم باربر جانبی مختلف در ساختمان تعیین می گردد . 

مقدمه

در گذر ایام و در طول سالیان متمادی بعد از ظهور تمدنها همـواره شـاهد وقـوع حـوادث طبیعـی از قبیـل زمـین لـرزه بوده ایم که به تناوب در نقاط مختلف این جهان خاکی به وقوع پیوسته و هر بار عده زیادی از همنوعان مـا راکـشته و خسارات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و .... بیشماری را ایجاد نموده اند . کشور عزیز ما ایران نیز بـه دلیل قرار گرفتن در مسیر زمین لرزه ( گستره زلزله خیز جهان ) همواره از خطرات زلزله در امان نبوده و هـر از گـاهی در کشور عزیز خود شاهد حوادث ناشی از زلزله و خربیها و آسیب های ناشی از آن بوده ایم . زلزله ای که در رودبار و منجیل وطبس و ناغان و اردبیل و.... رخ داده این واقعیت را به ما متذکر می شوند که باید در احداث بناهای محکـم و پایدار و مقاوم سازی بناهای موجود بکوشیم تا در صورت وقوع حوادث مشابه شاهد وقوع خـسارات مـالی و جـانی و..... زیادی نباشیم .

مدول برشی 

برای ماسه و خاکهای چسبنده طبق رابطـه ای کـه بوسـیله ( ١٩٧٢-الـف و ب – −ΡΝΕςΕΧΗ∆ΗΑΡ∆ΙΗ−   ) داده شده است مدول دینامیکی خاک بدست می آید . برای ماسه ها از شکل  ٢-٢   می توان استفاده کرد . 

تیر ها

پس از طراحی تیرهای ساختمانها ی مورد بررسی به محاسبه مقاومت نهایی خمشی آنها با استفاده از آیین نامه  ایـران ( آبا ) می پردازیم . پس از کنترل جاری شدن یا جاری نشدن میلگردهای فشاری  روابط مورد استفاده بـه صـورت زیـر می باشد . 

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                 صفحه 

چکیده                                                                                                                                      ١ 

مقدمه                                                                                                                                       ٢

فصل اول : کلیات ومروری برکارهای  انجام گرفته درگذشته                                                             ٣

١-١-  مقدمه                                                                                                                   ٤

١-٢-  ماهیت زلزله و اثر آن بر بناهای موجود                                                                            ٤

١-٣-  اثر ساختگاه                                                                                                          ٦

١-٤-  اثر اندرکنش                                                                                                         ٦

١-٥-   اهداف طراحی                                                                                                      ٧ 

فصل دوم :  معرفی خصوصیات خاک به عنوان یک عامل  تعیین کننده  دربحث اندرکنش خاک و سازه        ٨ 

٢-١-   مقدمه                                                                                                                 ٩

٢-٢-   معرفی خاک به عنوان تکیه گاه کلیه بناها                                                                    ١٠

٢-٣-   خصوصیات خاک                                                                                                 ١١

٢-٣-١  طبقه بندی نوع زمین                                                                              ١١

٢-٣-٢   ضریب پواسون                                                                                     ١٢

٢-٣-٣  مدول برشی                                                                                        ١٣

٢-٣-٤  مدول یانگ                                                                                        ١٥

٢-٣-٥  میرایی                                                                                              ١٥ 

فصل سوم :   خلاصه ای از کلیه مراحلی که باید در این تحقیق به صورت گام به گام انجام شود                ١٨ 

٣-١-  مقدمه                                                                                                                 ١٩

٣-٢-  فرضیات در نظر گرفته شده درآنالیزوطراحی سازه های مورد بررسی                                        ١٩

٣-٣   فرضیات در نظر گرفته شده درارزیابی سازه های مورد بررسی                                              ٢١

٣-٣-١  تیر ها                                                                                              ٢١

 ٣-٣-٢   ستونها                                                                                             ٢٣

٣-٤-  چگونگی ارزیابی سازه های مورد بررسی                                                                       ٢٣

فصل چهارم : آنالیز وطراحی ساختمانهای بتنی چهارو هشت و دوازده طبقه به روش استاتیکی معادل            ٢٦ 

٤-١-  مقدمه                                                                                                                  ٢٧

٤-٢-  چگونگی طراحی ساختمانهای چهاروهشت و دوازده طبقه به روش استاتیکی معادل                     ٢٧

٤-٣-  مشخصات بارگذاری ساختمانهای مورد بررسی                                                                 ٢٨

٤-٤-  مشخصات معماری ساختمان مورد بررسی                                                                      ٢٩

٤-٥-   بارهای وارد بر اعضای اصلی و فرعی باربر ساختمان                                                         ٣٣

٤-٦-  نیروی زلزله وارد برطبقات مختلف ساختمان با توجه به تیپهای مختلف خاک                             ٣٤

٤-٦-١-  نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان چهار طبقه                                                ٣٤

٤-٦-٢-  نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان هشت طبقه                                              ٣٥

٤-٦-٣-  نیروی زلزله وارد بر طبقات مختلف ساختمان دوازده طبقه                                              ٣٧

٤-٧-  نتایج آنالیز ساختمانهای مورد بررسی                                                                          ٤١

٤-٧-١-  کنترل معیار سختی                                                                                           ٤٢

٤-٧-٢-   کنترل معیار مقاومت                                                                                        ٤٢

٤-٧-  نتایج طراحی اعضای سازه ای ساختمانها ی مورد بررسی                                                    ٤٣ 

فصل پنجم :   آنالیز ساختمانهای بتنی چهار و هشت و دوازده طبقه با سیستم دو طرف خمشی                     ٤٤

 به روش تاریخچه زمانی با پی صلب

٥-١-   مقدمه                                                                                                               ٤٥

٥-٢-   تحلیل دینامیکی به روش تاریخچه زمانی                                                                     ٤٥

٥-٢-١- مشخصات رکورد هایی که در تحلیل دینامیکی به کار برده شده اند                                       ٤٥

٥-٢-٢- ضریب رفتار سازه                                                                                                  ٤٦

٥-٣-  چگونگی اعمال رکوردهای موجود بر سازه ها                                                                  ٤٧

٥-٤-   فرضیات در نظر گرفته شده در آنالیز تاریخچه زمانی خطی                                                 ٤٧

٥-٥-   مقادیر مربوط به جرم سازه در آنالیز سازه به روش تاریخچه زمانی خطی                                 ٤٨ 

فصل ششم :    آنالیز ساختمانهای بتنی چهار و هشت و دوازده طبقه با سیستم دو  طرف خمشی                    ٤٩

 به روش تاریخچه زمانی با پی انعطاف پذیر 

٦-١-  مقدمه                                                                                                                ٥٠

٦-٢-   در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیری خاک و پیامد هایی که دراثر در نظر گرفتن آن حاصل می شود    ٥٠

٦-٣-  پی های باربر                                                                                                        ٥١

٦-٤-   محاسبه سختی پی ساختمانها                                                                                    ٥٢

٦-٤-١   مشخصه های نیرو -  تغییر مکان پی                                                                      ٥٢

٦-٤-٢   پارامترهای موثر در محاسبه سختی فنرهای زیر پی ساختمان                                         ٥٢

 1-2-4-6   ضریب پواسون                                                                                           ٥٣

 2-2-4-6   سرعت موج برشی                                                                                       ٥٣

 3-2-4-6   جرم حجمی خاک                                                                                       ٥٤

 4-2-4-6   مدول برشی اولیه خاک                                                                                 ٥٤

 5-2-4-6   مدول برشی خاک                                                                                        ٥٥

 6-2-4-6   ابعاد پی                                                                                                    ٥٥

 7-2-4-6   عمق پی                                                                                                   ٥٦

٦-٤-٣   محاسبه سختی پی سطحی                                                                                   ٥٦

٦-٥   چگونگی محاسبه سختی پی برای ساختمانهای مورد بررسی                                               ٥٧

٦-٣-١-   محاسبه سختی پی برای ساختمان چهار طبقه                                                             ٥٨

٦-٣-٢-   محاسبه سختی پی برای ساختمان هشت و دوازده طبقه                                                 ٦٠ 

فصل هفتم :  مقایسه نتایج حاصل از آنالیز ساختمانهای بتنی چهار و هشت و دوازده  طبقه با

 سیستم دوطرف قاب خمشی  به روش تاریخچه زمانی در دو حالت پی صلب                     ٦٦

 و   پی  انعطاف پذیر

٧-١-   مقدمه                                                                                                                 ٦٧

٧-٢-   مقایسه پریود مود اول ارتعاش برای سازه ها در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر                    ٦٧

٧-٣-   مقایسه نیروی برش پایه برای سازه های مورد بررسی در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر        ٦٩

٧-٤-   مقایسه تلاشهای ایجاد شده در دو حالت پی صلب و پی انعطاف پذیر                                      ٦٩

٧-٥-   مقایسه DCR اعضای سازه ای و غیر سازه ای دردوحالت تکیه گاه صلب وتکیه گاه انعطاف پذیر     ٧٤

٧-٦-   نتایج  ارزیابی تیرها برای کلیه ساختمانهای مورد بررسی با پی صلب و پی انعطاف پذیر                ١٠٠

٧-٧-   نتایج  ارزیابی ستونها برای ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی                                           ١١٠

٧-٨-   نتایج  ارزیابی ستونها برای  ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی با پی صلب                            ١١٠

٧-٩-   نتایج  ارزیابی ستونها برای  ساختمانهای چهار طبقه مورد بررسی با پی انعطاف پذیر                    ١١٣

٧-١٠-  مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ستونهای ساختمانهای چهار طبقه با پی صلب و پی انعطاف پذیر      ١١٦ 

فصل هشتم :  نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                     ١١٩ 

٨-١-  نتیجه گیری                                                                                                         ١٢٠

٨-٢-  پیشنهادات                                                                                                           ١٢١

٨-٣-  پیوست یک                                                                                                         ١٢٢

٨-٤-  پیوست دو                                                                                                          ١٦٣ 

منابع و مآخذ 

فهرست منابع فارسی                                                                                                            

٢٠٤ فهرست منابع غیر فارسی                                                                                                       

٢٠٥ فهرست نامها                                                                                                                      

٢٠٦ چکیده انگلیسی 

دانلود پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

دانلود پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 7887 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

مقدمه 

 در کاوش های باستان شناسی که روی طبقات سوم تپه های سیلگ کاشان انجام شده است کاربرد خشت خام را از هزاره سوم قبل از میلاد در بناهای مسکونی آن زمان دیده شده است . ساخت بناهای خشتی در هر زمان مورد توجه بوده ، زیرا به راحتی از خاک محل برداشت کرده و پس از ساختن خشت ، آن را به مصرف بناها می رسانده اند. به طور کلی بناهای خشتی قسمت قابل توجهی از بناهای ایران را چه در روستاها و چه در شهرک ها و یا شهرهای بزرگ تشکیل می داده وهنوز هم در بسیاری از موارد کاربرد فراوان دارد و در اقلیت های مختلف به خصوص در نواحی معتدل کم باران و خصوص اً در اقلیم های گرم و خشک و کویری به ص ورت بناهای عظیم منفرد به مانند کاروانسراها، بازارها و مساجد و... یا بناهای مسکونی ص دها سال مورد استفاده بوده است . 

خشت آسفالتی

 مطال عه در مورد بهبود کیفیت خشت و افزایش مقاومت آن در مقابل نیروها و رطوبت انجام شده است ؛ امول سیون رسی قیر پس از آزمایشات مختلف روی امول سیون های نفتی از طرف امور پژوهش شرکت ملی نفت ایران به عنوان مناسب ترین ماده برای افزایش مقاومت خشت تشخیص داده شده و از نظر کیفیت و قیمت مناسب بوده است . مشخصات امول سیون قیر عبارتست از:[۴]

•  قیر ۵٠ درصد

•  آب ۴٧.۵ درصد

•  خاک رس بتتونیت ٢ درصد

•  مواد تجزیه کننده ٠.۵ درصد 

محاسن بناهای خشتی

 الف ) خشت و ملات آن اکثرًا خاک رس و یا ملات خاکی بوده که مخلوطی از خاک و ماسه می باشد که با خشت پیوند جال بی به وجود می آورد. بدیهی است اگر گرد و غبار نشسته بر سطوح خشت کاملاً گرفته شود و در موقع کار کردن با پارچه خیس کف مال و مرطوب گردد، سپس با ملات ورزیده با ضربه زدن به کار رود، اسکلت خشتی به ص ورت قامتی یکپارچه به وجود می آید. به علت ترکیب در ضخامت دیوارهای خشتی بنا دارای مقاومتی می گردد که اتکا و درگیری عضوها در یکدیگر تا حدی در برابر زل زل ه های خفیف مقاوم می شود.

 ب) از وجود خشت بیشتر در مناطق گرمسیری و کویری استفاده می گردد به علت عدم رطوبت در زمین های خشک ، بناهای خشتی نزدیک به هزار سال با قامتی استوار و پابرجا مانده است . چنانچه خواسته شود از خشت جهت اقلیم های معتدل استفاده شود حتماً بایستی ریشه و پی سنگی و آزاره سازی آن به شکل کرسی چینی تا ارتفاع یک متر از سنگ و ملات ماسه آهک که در مقابل رطوبت مقاوم می باشد استفاده گردد. چنانچه سطح تمام شده کرسی چینی سنگی با پستی و بلندی هایی ساخته شود سبب درگیری رجهای خشتی با کرسی سنگی می شود. قابل توجه خواهد بود اگر در رج انتهایی کرسی چینی ، سنگ های عمودی به شکل منفرد و بلند به ص ورت

«میخ دوبل » به کار رود و ما از تنه درختان مقاوم که اندود قیری شده باشد جهت «دوبل » کرسی چینی و اسکلت خشتی استفاده کرده باشیم اتصال و پیوند خوبی در مقابل حرکات زمین و زل زل ه های خفیف می توانیم بدست آوریم . 

فهرست مطالب
عنوان                                                                        صفحه
چكیده ............................................................................ ١
مقدمه ............................................................................. ٢
فصل اول : مقدمه ومرور کارهای دیگران
١- اهمیت موضوع ........................................................... ۶ -١
٢- خشت ..................................................................... ٧ -١
١- خشت آسفالتی .......................................................... ٩ -٢-١
٣- محاسن بناهای خشتی ...................................................... ١٠ -١
۴- معایب بناهای خشتی ....................................................... ١٣ -١
۵- اثر زلزله بر بناهای خشتی ............................................... ١۴ -١
١- تقویت قوسها ............................................................ ١۴ -۵-١
٢- اتصال و کلاف بندی پوشش گنبد ....................................... ١۵ -۵-١
٣- دیوار پشتبند در مقابل حرکات زلزله .................................. ١۵ -۵-١
۶- طاق .......................................................................... ١٩ -١
٧- گنبد ........................................................................... ٢٠ -١
٨- قوس .......................................................................... ٢٢ -١
٩- مرور کارهای انجام شده ................................................... ٢۶ -١
١- تحقیقات دانشگاه پرو .................................................... ٢٧ -٩-١
٢- تحقیقات موسسه گتی .................................................... ٢٩ -٩-١
٣- ایجاد مقاومت لازم با بدست آوردن نیروی برشی .................... ٣٢ -٩-١
۴- آزمایشات انجام شده در لس آنجلس .................................... ٣۴ -٩-١
١٠ - معرفی رساله حاضر .................................................... ٣۵ -١
فصل دوم: مدلسازی و بررسی نمونه هایی از ساختمانهای خشتی
١- چگونگی انتخاب مدلهای مورد نظر ...................................... ٣٨ -٢
١- مدلهای طاقی و قوسی شکل ............................................ ٣٩ -١-٢
٢- مدلهای دارای المان کششی ............................................. ۴١ -١-٢
٣- مدلهایی با تغییر مقاومت کششی و ضخامت .......................... ۴٢ -١-٢
١ مد خرابی دیوار بر اثر تسلیم فشاری ................................ ۴٣ -٣-١-٢
۴- مدلهایی با افزودن ماهیچه و پشتبند .................................... ۴۴ -١-٢
٢- معرفی برنامه کامپیوتری مورد استفاده ................................... ۴۶ -٢
١- فاز پیش پردازش ......................................................... ۴۶ -٢-٢
٢- فاز حل مسئله ........................................................... ۵٢ -٢-٢
٣- فاز پس پردازش .......................................................... ۵٣ -٢-٢
٣- مشخصات زلزله مورد استفاده ............................................. ۵٣ -٢
فصل سوم: انجام تحلیلها و ارائه نتایج حاصله
١- تحلیلهای مجزا ............................................................... ۵٧ -٣
١- تفاوت در جهت زلزله های ورودی ..................................... ۵٧ -١-٣
٢- تفاوت در نوع زلزله ها ................................................... ۵٨ -١-٣
٢- تحلیلهای مقایسه ای .......................................................... ۵٩ -٣
١- تحلیل تغییرات در ضخامت .............................................. ۶٠ -٢-٣
٢- کاهش ضخامت سقف ...................................................... ۶٣ -٢-٣
٣- تحلیل با تغییر شکل معماری سقف ...................................... ۶۵ -٢-٣
۴- تحلیل با تغییر در مقاومت مصالح ....................................... ۶٧ -٢-٣
۵- کاربرد المان کششی ....................................................... ۶٨ -٢-٣
۶- تاثیر اضافه کردن پشتبندها و ماهیچه ها ................................ ٧٠ -٢-٣
فصل چهارم : جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
١- جمع بندی نهایی ................................................................ ٨٢ -۴
٢- پیشنهادهایی برای کارهای تحقیقی آینده ..................................... ٨۵ -۴
(Ansys پیوست ١(مشخصات المانهای مورد استفاده در برنامه
پیوست ٢ (طریقه ترسیم چفد پنج اُهفت)
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

دانلود پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:07 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان

پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان

پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان

پایان نامه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان
مقاله طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان
پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان
تحقیق طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان
دانلود پایان نامه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان
طرح و محاسبه سیستم
 لوله‌كشی آب 
 فاضلاب ساختمان
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1863 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان در 54 صفحه ورد قابل ویرایش 

طرح و محاسبه سیستم لوله كشی آب و فاضلاب ساختمان

پیش بینی وسایل بهداشتی مناسب و كافی، توزیع صحیح آب و دفع فاضلاب همواره از مسائل بسیار حائز اهمیت در معماری ساختمانها می باشند كه در صورت عدم كفایت می توانند مشكلات فراوانی برای ساكنین آنها پدید آورند. در این فصل با چگونگی طراحی صحیح و محاسبات شبكه لوله كشی آب و فاضلاب ساختمان آشنا خواهیم شد.

1-               سیستم آبرسانی ساختمان:

اولین قدم در راه آبرسانی ساختمانها، تأمین آب سالم و بهداشتی است. آب مصرفی ساختمان ممكن است از آب لوله كشی شهر، چاه، قنات و یا رودخانه تأمین شود. كنترل كیفیت آب از نظر املاح محلول، رنگ، بو و مزه و باكتریهای موجود در آن از لخاظ بهداشتی واجد اهمیت حیاتی است. این مهم درمورد آب شهر توسط سازمان ذیربط متداوماً انجام می پذیرد، ولی در صورتیكه آب مصرفی ساختمان بطور اختصاصی از منابعی نظیر چاه ، قنات و رودخانه تأمین شود، باید قبلا ویژگیهای آن از نقطه نظرهای مزبور را اساس دستورالعملها و مقررات مدون مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته نسبت به ایجاد كیفیت مطلوب اقدامات مقتضی بعمل آیند.

مشخصات آب- این مشخصات را می توان به سه دسته فیزیكی، شیمیایی و ارگانیك تقسیم نمود:

الف- مشخصات فیزیكی : ویژگیهایی از قبیل دما، رنگ، تیرگی[1]، بو ومزه جزو خواص فیزیكی آب آشامیدنی محسوب می‌شوند. تمام این خواص غیر از دما، از طریق مطالعه روی نمونه آب مورد نظر، در آزمایشگاه مورد تدقیق قرار می گیرند. تیرگی آب كه مربوط به گل و لای معلق در آن است، در سیستم آمریكایی بر حسب قسمت در میلیون (ppm) [2] مواد معلق در آب كه معادل میلی گرم در لیتر می باشد، بیان می گردد. مثلاً اگر میزان مواد معلق در آب برابر 10 ppm باشد، آب در لیوان به صورت غبارآلود دیده می‌شود. تیرگی مناسب برای آب معمولا 5 ppm است. رنگ آب نیز كه از نظر مصرف كننده واجد اهمیت می باشد، پس از خارج كردن گل و لای موجود در آن ( از طریق سانتریفوژ) و در قیاس با رنگ استاندارد و مجاز اندازه گیری می‌شود. بو و مزه آب كه مربوط به مواد آلی و یا تركیبات شیمیایی آن است باید بطور كامل برطرف گردد تا آب قابل شرب شود.

ب- مشخصات شیمیایی خواص شیمیایی آب مصرفی از نظر میزان سختی، درجه اسیدی (pH )، مقدار آهن و منگنز وسایر فلزات ، با تكنیكهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرند. مقدار كل فلزات موجود در آب نباید از 1000 ppm و در بعضی موارد از 500ppm تجاوز نماید. جدول A-5 میزان حداكثر مجاز مواد شیمیایی موجود در آب را بر حسب ppm  نشان می‌دهد.

 

جدول A-5 : حداكثر مجاز مواد شیمیایی موجود در آب

Ppm

 

0.1

Lead

0.05

Arsenic

0.2

Copper

5.0

Zinc

125

Magnesium

0.3

Iron

250

Chlorides

250

Sulfates

0.001

Phenol (in comounds)

1.0 (optimum concentration for prevention of tooth decay)

Fluorine

 درجه سختی آب در سیستم آمریكایی از روی میزان كربنابت كلسیم[3] موجود در آب بر حسب ppm تعیین می‌شود. بالا بودن میزان سختی آب باعث نزول كیفیت و میزان مقبولیت آن از نظر مصارف مختلف خواهد شد. مثلاً صابون در آبی كه سختی آن زیاد باشد خوب كف نمی كند و لذا مصرف آن بیشتر می‌شود. در مورد وسایل و اجزاء سیستم رمایش از قبیل دیگ و رادیاتور و غیره كه تشكیل رسوب روی جدار داخلی آنها باعث كاهش قدرت انتقال حرارتشان می شود، میزان كربنات كلسیم آب باید خیلی كمتر از 150 ppm باشد. از طرف دیگر ، آبی كه درجه سختی آن كمتر از 30 ppm باشد برای آشامید چندان گوارا نیست، لذا در مورد آب آشامیدنی میزان سختی آب نباید از این حد تنزل كند. میزان تمركز یون هیدروژن كه بعنوان pH نامیده شده و خاصیت اسیدی آب با آن سننجیده می شود، یكی دیگر از موارد قابل بررسی است. چنانچه عدد pH آب برابر 7 باشد طبیعی است، كمتر از آن نشان دهنده خاصیت اسیدی و بیشتر از آن نشانه خاصیت قلیایی آب است. آبی كه دارای خاصیت اسیدی باشد می تواند سبب خودگی لوله ها گردد. برای اندازه گیری pH آب از معرفهای شیمیایی استفاده می‌شود. میزان تمركز آهن و منگنز آب وقتی بیش از 0.3 ppm باشد ممكن است رنگ لباس را تغییر دهد و اگر افزون بر 0.2 ppm باشد برای بیشتر مصارف صنعتی مناسب نیست.

ج- خواص ارگانیك- در آهای طبیعی همواره تعداد بسیار زیادی موجودات تك سلولی از قبیل انواع باكتری، پلانكتون و جلبك زندگی می‌كنند كه برخی از آنها می توانند موجد انواع بیماریهای عفونی در انسان یا حیوان باشند. تشخیص و تعیین میزان ارگانیسم های میكروبی موجود در آب، از طریق یك سلسله آزمایشات دقیق باكتریولوژیكی و بیولوژیكی روی نمونه‌های استاندارد صورت می گیرد.

فشار و افت فشار آب :

برای درك بهتر مباحث بعدی لازم است توضیحی هر چند مختصر در مورد فشار و افت فشار آب داده شود:

الف – فشار استاتیك[4] آب (PS) این فشار كه فشار ساكن نیز نامیده می‌شود ناشی از وزن ستون آب می باشد و در یك سطح معین بطور یكسان به تمام جهات از جمله جدار لوله وارد می گردد:

 

                    جرم مخصوص آب             

g                      شتاب ثقل

h                      ارتفاع ستون آب

این فشار را می توان بر حسب ارتفاع ستون آب بیان داشت:

 

ب – فشار سرعتی[5] آب (PV) – میزان این فشار در هر مقطعی از جریان بستگی به سرعت جریان آب دارد:

 

كه در آن V  سرعت متوسط جریان آب كه اگر آنرا بر حسب ارتفاع نظیر فشار بیان كنیم خواهیم داشت:

 

ج – فشار كل[6] آب (Pt)- فشار كل در هر نقطه از مسیر جریان آب برابر است با مجموع فشارهای استاتیك و سرعتی :  و اگر آنرا بر حسب ارتفاع نظیر فشار بنویسیم خواهیم داشت:  

برای اندازه‌گیری فشار آب از انواع فشار سنجها از قبیل فشارسنج گیج[7] ، مانومتر و پیزومتر استفاده می‌شود كه همگی فشار نسبی آب را نشان می دهند.

د- فشانر مطلق[8] (Pa) – عبارتست از فشار نسبی باضافه فشار آتمسفر:  كه در آن : Pg فشار نسبی یا فشاری كه گیج نشان می دهد[psi] و 7/14 فشار آتمسفر [psi]

معادله برنولی[9]

فشاری كه در هر مقطعی از جریان سیال وجود دارد مستقیما متناسب با انرژی سیال است و در مورد انرژی سیال ایده آل رابطه ای وجود دارد كه به معادله برنولی موسوم است. این معادله اشعار می دارد كه كل انرژی موجود در واخد جرم یك سیالی ایده‌آل مقداری است ثابت. سیال ایده‌آل سیالی را گویند كه تراكم ناپذیر بوده و ویسكوزیته‌اش صفر باشد، البته چنین سیالی وجود خارجی ندارد ولی سیالاتی مثل آب، نفت و گازها در فشار كم تا حدی رفتارشان به سیال ایده آل نزدیك است. معادله برنولی بصورت زیر نوشته می‌شود (در ارتباط با شكل 1-5):

 

 

 

 

 

كه در آن  ارتفاع فشار استاتیك،  ارتفاع فشار سرعتی و Z  ارتفاع مقطع مورد نظر از جریان سیال نسبت به یك سطح مبنای اختیاری می باشد.

افت فشارها- افت فشار كلی مجموع دو افت فشار استاتیك و سرعتی است:

الف- افت فشار استاتیك- وقتی آب در لوله ای جریان می یابد، بدلیل اصطكاك جریان با جدار لوله و تبذیر انرژی ناشی از اصطكاك بین مولكولهای آب كه بستگی به ویسكوزیته آن دراد، فشار متداوماً در طول لوله كاهش می یابد. هر چه جدار لوله زبرتر باشد میزان این افت فشار كه به افت فشار استاتیك موسوم است بیشتر خواهد بود. رابطه این افت فشار با سرعت جریان، طول لوله، قطر لوله و زبری سطح داخلی لوله، توسط فرمول زیر بیان می‌شود:

تخمین قطر لوله های یك ساختمان:

تعیین اندازه لوله ها برای یك ساختمان كوچك مانند منزل مسكونی كه درآن یك خانواده زندگی می كند، معمولاً برپایه تجربه مهندس طراح و بدون نیاز به محاسبه صورت می گیرد. برای شاخه های كوچك منتهی به یك وسیله بهداشتی منفرد، اندازه لوله های ارادئه شده درجدول 7-5 رضایتبخش می باشند. اندازه های زیر نیز برای شاخه هایی كه آب چند وسیله بهداشتی را حمل می كنند پیشنهاد می شوند:

 برای لوله ای كه آب تا حداكثر سه شاخه 3/8 اینچی راحمل می كند .

  برای لوله ای كه آب تا حداكثر سه شاخه ½  اینچی  را حمل می كند.

برای لوله ای كه آب تا حداكثر سه شاخه   اینچی یا هشت شاخه ½   اینچی یا پانزده شاخه 3/8  اینچی را حمل می كند.

محاسبات لوله كشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان توأماً :

محاسبات برای سیستم لوله كشی آب گرم مصرفی بدون آبسرد عیناً مانند روشی است كه قبلاً ذكر گردید. ولی درمورد شیرهای مخلوط كه از دو شیر آبسرد و آبگرم و دهانه مخلوط كننده تشكیل شده اند، باید برای هر لوله حامل آبگرم و دهانه مخلوط كننده تشكیل شده اند، باید برای هر لوله حامل آبگرم یا آبسرد مقدار 0.75 واحد مصرفی F.U كه در جدول 3-5 برای وسیله بهداشتی مورد نظر تعیین شده منظور گردد. برای محاسبه همزمان سیستم آبسرد و آبگرم مصرفی دو جدول ترتیب می دهیم، یكی برای پرمقاومت ترین مسیر لوله كشی آبسرد كه بترتیبی كه قبلاً ذكر شد به مرتفع ترین، دورترین و پرفشارترین وسیله بهداشتی منتهی می گردد و یك جدول هم برای پرمقاومت ترین مسیر لوله كشی آبگرم كه از مرتفع ترین، دورترین و پرفشارترین وسیله بهداشتی كه دارای شیر آبگرم یا شیر مخلوط است شروع و شامل مخزن آبگرم مصرفی گردیده به لوله اصلی آب ساختمان می رسد.

محاسبات سیستم لوله كشی برگشت آبگرم مصرفی :

چنانچه واحد های بهداشتی برای مدتی مصرف آبگرم نداشته باشند، آبگرم درون لوله ها به تدریج حرارت خود را از دست می دهد و دراین صورت پس از باز كردن شیر آبگرم مدتی طول می كشد تا آب با دمای دلخواه از آن خارج شود. جهت احتراز از این وضع باید ترتیبی داد كه آبگرم در داخل لوله ها راكد نمانده بلكه متداوماً بین منبع آبگرم و واحدهای بهداشتی گردش كند. این امر با پیش بینی یك سیستم لوله كشی برگشت آبگرم از واحدهای بهداشتی به منبع و تعبیه یك پمپ سیر كولاتور دراین  مسیر متحقق می شود. طبق پیشنهاد انجمن مهندسین تأسیسات آمریكا[10]درسیستمهایی كه طول مسیر لوله كشی آبگرم ازمنبع تا محل مصرف حداكثر برابر 100 فوت تجاوز نماید بایدسیستم برگشت آبگرم درنظر گرفته شود. این سیستم بطوریكه ذكر شد شامل یك پمپ سیركولاتور می شود كه توسط یك ترموستات مستغرق كه درمسیر برگشت نصب شده كنترل می گردد. این ترموستات برمنبای دامنه تغییرات دمای 20 F پمپ راخاموش یا روشن می كند. البته در ساختمانهایی كه آهنگ مصرف آبگرم آنها یكنواخت است باید پمپ دائماً روشن باشد و از این رو نیاز به تعبیه ترموستات نیست. از آنجائیكه آبگرم به دلیل دارا بودن اكسیژن زیاد و دمای بالا، خاصیت زنگ زنی دارد، پمپ سیركولاتور باید از جنس برنز یا سایر مواد مقاوم در مقابل زنگ زدگی ساخته شده باشد.

انتخاب پمپ سیركولاتور آبگرم مصرفی – جهت گزینش  پمپ سیركولاتور آبگرم  مصرفی روش ساده ای توسط انجمن مهندسین تأسیسات آمریكا ارائه شده است. دراین روش برای هر 20 F.U. مصرف آبگرم سیستم مقدار 1gpm ، برای هر رایزر بقطر 0.75 یا 1 اینچ مقدار 0.5 gpm برای هر رایزر بقطر 2 اینچ یا بیشتر مقدار 2gpm دبی برای پمپ درنظر گرفته می شود.

 


 

دانلود پروژه طرح و محاسبه سیستم لوله‌كشی آب و فاضلاب ساختمان

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 19:07 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک