l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

ترجمه كتاب Political Education and Stability فصول 1و4

ترجمه كتاب Political Education and Stability فصول 1و4

ترجمه كتاب Political Education and Stability فصول 1و4

فرمت فایل : doc

حجم : 89

صفحات : 63

گروه : زبان های خارجی

توضیحات محصول :

ترجمه كتاب Political Education and Stability فصول 1و4

 

قسمتی از متن:

معرفی:‌ در زیر اثری از هربت‌هایمن در (سال) 1959، چاپ شده است. سیاست اجتماعی به سرعت گسترش یافته است. نظم زیر گروهی داخل تحقیقات سیاسی می‎باشد. امروزه این تحقیقات مخصوص در حال پایان هستند و شاید بهتر و به صرفه‌تر بود اگر یك گزارش در مورد آن نوشته می‌شد تا اینكه یك كتاب دیگر در این موضوع پوشش داده شود. هر چند من به طور اخص توضیح نمی‌دهم چرا سیاست اجتماعی و تحقیق آن در سالهای 1960 گسترش یافت، نه حتی دلایل سقوط آن را، من به تأثیرات بعضی از پیشرفت های اصلی مربوط ساخته ام. من هم چنین به بعضی از تالیفات مركزی برای نشان دادن این كه كدام برای آنالیز جامعه سیاست معاصر در داخل دموكراسی‌های انگلو- آمریكا است. نیز توجه كرده ام چنانچه این كتابی است كه سعی می‌كند شماری از چیزهای مختلف را بررسی كند. بین یك دولت رقابتی است كه در آن تغییرات كاركترهای فرهنگ سیاسی آنگلو- آمریكایی را آزمایش می كند. در زمانی كه ما نزدیك هستیم تا سالگرد انقلاب امریكا را جشن بگیریم این به نظر می رسد كه هر دو در این زمان مهم است. فرهنگ سیاسی دوباره ارزیابی افكار به عنوان حركات است كه ماندگاری دو سیاست را تهدید می‎كند. همچنین نشان می‎دهد توجهات جامعه شناسی سیاسی را برای استفاده از تاریخ معاصر در راستای هدفش. این كتاب بنابراین مجموعی از مواد خام متضاد است و هر چند محصول نهایی شاید به سلیقه ی همه كس نیاید، آن عكس العمل سنتی در جامعه دارد كه من آن را می‌پذیرم.

این كتاب «پایان ایدئولوژی» دانیل بل در یك زندگی سیاسی است. «تعریف دموكراسی كاپیتالیستی»، كه در دوره پیشرفت بخش‌های صنعتی بود. این زاویه دید دیگری از آن زندگی سیاسی است. كه البته با سودمندی از تجربیات تاریخی بیشتر نوشته نشده است. سال‌های 1960 شاهد،‌ سقوط توافقات سیاسی و ایدئولوژی بود. اما در مقایسه سیاست‌های مانده در بریتانیا و ایالات متحده، هر چند بعضی ها ترس‌ها و امیدهاشان را ابراز كردند،‌ هیچ كدام از دولت‌های ریاست جمهوری مدار و پارلمان مدار هنوز به پایان نرسیده‌‌اند. در حالی كه من مخالفم با آنالیز بل، ولی با بسیاری از نكوهش های او از چپ سیاسی، جنگ نمی‌كنم. بخش كاپیتالیست ترتیبی ساده از توافقات برای حكم رانی از یك سطح (طبقه) به سطح (طبقه) دیگر نیست. هم زمان جدایی طبقات تنها جدایی پتانسیل نیروها هستند در بخش مدرن صنعتی و نه لزوما مهم. در واقع آن حركت‌های اجتماعی سیاست است كه آزمایش شده اند. این كتاب قابل توجه و دربرگیرندة مثال‌هایی از تضادهای غیر طبقاتی نیست. حركت‌های پنج بخش نخست بعضی از مشكلات مركزی داخل سیاست اجتماعی سنتی را بررسی می‌كند. بخش (1) توضیح می دهد ارتباط میان پردازش اجتماعی كاركتر سیاست در حالی كه بخش (2) نشان می‌دهد كه چگونه آن رفتار بدست آمده است. نتایجی دارد كه نه تنها برای شخص اما برای سیستم سیاسی كاربرد دارد. در بخش سوم من بحث كردم تحصیلات نرمال ابزار اصلی تحصیلات سیاسی است و آن قابل دسترس می‎باشد. ولی در بریتانیا، و ایالات متحده ایجاد نشد،‌ و مورد توجه قرار گرفتند گونه‌های شهروندی. در بخش چهارم و پنجم الگوهای مشاركت سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند و پاسخ آن‌ها خوب می‎باشد به ساختارهای ارائه شده، و نقش اجتماعی نیز بررسی شده است. قسمت دوم كتاب بر پایه‌ی مواد پرونده‌ای كشیده شده از حركتهای معاصر سیاست – اجتماع است. این حركتها اساسا برخلاف الگوی درونی قابل ارزیابی هستند. هدف این است كه ببینیم چه مفهوم‌هایی را آنها نگه داشته‌اند برای پردازش آموز‌ه‌های سیاسی و چگونه این مفاهیم ادراك ما را از فرهنگ سیاسی انگو- آمریكایی در بر می‌گیرد. بخش كاركردی روی كلاس مقاومت از نوع تحقیق‌اند.

برای در نظر گرفتن شخص كه پذیرفته شده است در این موقعیت، دریافت این مسئله مشكل است زیرا در آن خوب تحقیق نكرده است از نقش سیاست اجتماعی و بر خلاف اینكه كاملا متفاوت از هرنوع تحقیق است این مسئله درك نشده است در انواع مشاهده توسط دانشمندان اجتماعی بسیاری از مردم به من در آماده‌سازی این كتاب كمك كرده‌اند. روس گراهام، روبرت داوس، خواندند وتوجهی نكردند، در حالی كه كوین مك كومریك ،‌ روبرت بنویك،‌ بریان ساتر، سوزاناهندلی، ماری وارنر، نایچل بولس، آلن گرامی، تونی دویسون، مارگوس كانلایف و روبرت ویلكسنیون نظرات خودشان را در مورد بخش‌های خاص ارائه دادند. كوین مك كومریك و اندی رید به  اندازه‌ای كافی مهربان بودند كه مبادا با این مخالفت كردن در موضوعات مختلف، مشكل برای من ایجاد كنند. برای بعضی سال ها من فكر می‌كردم در مورد یك رشته در تحصیلات سیاسی در دانشگاه ساسكس ایجاد كنم و دانش آموزان موفق به من نشان دادند بسیاری از دیدگاه‌های ارزشمند ونظرات مقصور در این كتاب و دانشگاه ساسكس مرا تشویق به درس دادن كرد و مرا با سازمان ها كمك كرد و نوشتن این كتاب را سریع كرد در نهایت من مایلم كه سپاسگزاری كنم از ناشر جان ویلی و پسران برای مهربانی‌هایشان و حرفه‌ای گری‌شان البته من مسئولیت قصور در متن نهایی را برعهده می‌گیرم.

بخش یك تئوری پشتیبانی اجتماعی. درك كردن تغییرات اجتماعی

استفادة اصلی از مطالعه سیاست این است كه بر روی ساختار تغییرات سیاسی حساب نشود این استفاده از افتخارات گذشته است و هم چنان كه پاسخ‌‌ها در هر دو صورت بسیار و متفاوت هستند. یكی از شاخه‌های اصلی از جامعه‌شناسی مدرن اشاره می‌كند به پاسخی كه به رفتار شخص از ساختار سیاست مربوط است. مواد خام اساسی در این  ارتباط پشتیبانی شهروند از تغییر ساختار است. پشتیبانی شهروند چیزی نیست كه بخش‌های معین بتوانند آنها پشت گوش بیاندازند. بنابراین سازمان‌ها ایجاد شده‌اند ولی مشخص نشده است كه هدف آنها حمایت و پشتیبانی است. این پردازش‌ها بی‌گونه‌ای ارجاع داده می‌شوند. چنانچه جامعه سازان به عنوان نماینده های اجتماع در پایه‌ی تئوری تغییرات سیاسی هستند. بدین گونه آن نتیجه‌ای از پردازش اجتماعی است كه در ساختمان پشتیبانی شهروند موثر است تحقیق گذشته در سیاست اجتماعی در مورد كاركرد این تئوری به وسیلة پلاتو شروع شد.

قیمت محصول : 14000 تومان

دانلود
برچسب

ترجمه كتاب Political Education and Stability فصول 1و4

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:09 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

فرمت فایل : docx

حجم : 322

صفحات : 117

گروه : سمینار کامپیوتر

توضیحات محصول :

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

در117 صفحه ورد قابل ویرایش با doc

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ     

ﻋﻨﻮان     ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼﻞ اول – ﻣﻘﺪﻣﻪ  5

-1-1 ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار       ۶

-2-1 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ        ٨

-3-1 ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  10

-4-1 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا    10

-5-1 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا       13

-6-1 ﻣﺰاﻳﺎی اﻋﻤﺎل ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ     14

-7-1 ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش        16

-8-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰارش           17

ﻓﺼﻞ دوم- ﻧﻘﺶ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳﺒﻚ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ            ١٨

-1-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ        ١٩

-1-1-2 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ     20

-2-1-2 ﻧﻘﺶ ﭼﺎرﭼﻮب در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ       21

-3-1-2 ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ       23

-2-2 ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ٣٠

-1-2-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری ٣٠

-2-2-2 ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری    ٣٣

-3-2-2 ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ۵٣

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا        ٣٨

-1-3 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻫﺪف از ﻣﻌﺮﻓﻲ         40

-2-3 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا       42

-1-2-3 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری        ۶۴

-3-3 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ           ٩۴

-4-3 اﺻﻮل و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا            ۴۵

-5-3 ﻓﻮاﻳﺪ SOA    ٧٠

-6-3 ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا          ٧٣

-7-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻲء ﮔﺮاﻳﻲ     ۶٧

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا       ٨٣

-1-4 ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ    85

 

-2-4 اﻳﺪهﻫﺎ، ﻣﻮاﻧﻊ و راه ﺣﻞ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  86

 

-3-4 ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻛﻤﻦ      90

 

-4-4 ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ   94

 

-5-4 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه        97

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط       ١٠٠

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی      103

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ       107

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ       

ﻋﻨﻮان     ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻜﻞ -1-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  25

ﺷﻜﻞ -1-3 ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا           42

ﺷﻜﻞ-2-3 ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺳﺎزی اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﺲ  50

ﺷﻜﻞ-3-3 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در SOA       ٩۵

ﺷﻜﻞ-4-3 ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا    73

ﺷﻜﻞ-1-4 ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ            91

 

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم در ﺧﻮد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺮف آن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎری در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﻳﻦ دو - ﻳﻌﻨﻲ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ، ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن- ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ، داده ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ IT اﻧﻌﻄﺎف اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ.

دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف از اﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و راه ﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی درﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-1-1 ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ Edsger Dijkstra در ﺳﺎل 1968 و David

Parnas در اواﻳﻞ دﻫﻪ 1970 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اواﻳﻞ

1990 ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﺒﻜﻬﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی آن و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA) دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پایان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پایانی دانلود پروپوزال دانلود گزارش کار آموزی دانلود پاورپوینت دانلود

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:09 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

فرمت فایل : docx

حجم : 765

صفحات : 118

گروه : سمینار

توضیحات محصول :

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

دانلود ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

در118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺍﻳـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎﺭ، ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺳـﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪﻱ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓـﺪﺭﺍﻝ ﻭ ﺍﻧﻄـﺒﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System  Architect ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ

ﺍﻳـﻦ ﻣـﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﻔﺎﻫـﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻛﻤﻦ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﻱ

ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﺵ

ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘـﺶ ﻋﻤـﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ

ﺟﻬـﺖ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍ ﻱ

ﻛـﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ System Architect ﺍﺯ ﻃـﻴﻒ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﻌـﺎﺭﻳﻒ، ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫـﺎ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ

 

ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﻌﻜــﻮﺱ ﻭ ... ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺟﻬــﺖ ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺑــﻪ

 

ﻣـﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

 

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺁﻧﭽـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ

 

ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ ﺩﺭ ﻓﺼـﻞ ﭘـﻨﭽﻢ ﻛـﻪ ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ System

 

Architect ﺑـﺎ ﭼـﺎﺭﺟﻮﺏ ﻣﻌﻤـﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ، ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

 

ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ، ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

                        ﻋﻨﻮﺍﻥ     ﺻﻔﺤﻪ   

١          ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ                    ١         

            ١-١       ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ   ١         

            ١-٢       ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ   ٢         

            ١-٣       ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ   ٤         

            ١-٤       ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ    ٥         

            ١-٥       ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ         ٨         

            ١-٦       ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ    ١٠       

            ١-٧       ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ         ١٢       

            ١-٨  ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ  ١٣       

٢          ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ      ١٥       

            ٢-١       ﺯﻛﻤﻦ     ١٥       

            ٢-٢       ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ      ١٦       

            ٢-٣       ﺟﻨﺒﻪ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ        ١٩       

            ٢-٤       ﺷﺮﺡ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ        ٢٠       

            ٢-٥       ﺷﺮﺡ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ        ٢٢       

            ٢-٦       ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎ         ٢٦       

            ٢-٧       ﻣﺪﻟﻬﺎ      ٢٧       

٣          ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ  ٢٩       

            ٣-١       ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ Popkin      ٢٩       

            ٣-٢       ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ D.O.E    ٣٣       

            ٣-٣       ﻣﺪﻝ NIST           ٣٦       

            ٣-٤       ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ C4ISR    ٣٧       

            ٣-٥  ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ٤٠       

            ٣-٦       TEAF     ٤٢       

            ٣-٧  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ    ٤٣       

٤ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ                

            ٤٨       

            ٤-١       ﻣﻌﺮﻓﻲ               

                                    ٤٨       

                                               

            ٤-٢       ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ                        ٤٩       

            ٤-٣  ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ٥١       

                        ٤-٣-١    ﺳﻄﺢ ١               ٥٢       

                        ٤-٣-٢    ﺳﻄﺢ ٢               ٥٤       

                        ٤-٣-٣    ﺳﻄﺢ ٣               ٥٨       

                        ٤-٣-٤    ﺳﻄﺢ ٤               ٦٢       

                                    ٤-٣-٤-١ ﻣﺪﻟﻬﺎ (ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ)        ٦٤       

                                    ٤-٣-٤-٢ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ         ٧٠       

٥          ٤-٤       ﺧﻼﺻﻪ                           ٧٣       

            System Architect                                  ٧٥       

            ٥-١       ﻣﻌﺮﻓﻲ                            ٧٥       

            ٥-٢       ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ System Architect                     

                                    ٧٦       

            ٥-٣       ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ FEAF                            

                                                ٧٨       

                        ٥-٣-١    ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ                         

                                                            ٧٩       

                        ٥-٣-٢    ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ                  

                                                ٨١       

                                    ٥-٣-٢-١ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰ              

                                                            ٨١       

                                    ٥-٣-٢-٢ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ                   

                                                            ٨٢       

                                    ٥-٣-٢-٣ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻃﺮﺍﺡ                     

                                                            ٨٩       

                                    ٥-٣-٢-٤ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ                    

                                                            ٩٢       

                                    ٥-٣-٢-٥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭ                    

                                                            ٩٣       

                        ٥-٣-٣    ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ                

                                                ٩٧       

                                    ٥-٣-٣-١ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰ              

                                                            ٩٧       

                                    ٥-٣-٣-٢ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ                   

                                                            ٩٩       

                                    ٥-٣-٣-٣ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻃﺮﺍﺡ                     

                                                            ١٠١     

                                    ٥-٣-٣-٤ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ                    

                                                            ١٠٢     

                                    ٥-٣-٣-٥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭ                    

                                                            ١٠٤     

٦          ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ                                                         

                                                            ١٠٧     

                                                                       

ﻛﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ

١٠٩

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ

١١٠

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

 

ﻣﻴﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ

 

ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.  ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ

 

 

ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺣﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﻚ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺩﻗﻴﻘﺎﹶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﺓ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ

 

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

١-١ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ،

 

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺧﺎﺹ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﺰﻭﻡ

 

ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻳﺎ

 

ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ، ﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ

 

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺁﻥ

 

»ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. »ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ« ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ، ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ.

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ – ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ     2

 

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ

 

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺁﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ

 

ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ : ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪﻱ، ﻛﺎﺭﺁﺋﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻧﻮﻉ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ

 

ﻭ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻭﺿﻮﺡ ﻃﺮﺡ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺠﺪﺩ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

 

ﺑﺰﺭﮒ(ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ)، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﺭﻙ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ.  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﻩ

 

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﺓ ﻭﺟﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.

 

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پایان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پایانی دانلود پروپوزال دانلود گزارش کار آموزی دانلود پاورپوینت دانلود پرسشنامه دانل

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:09 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

فرمت فایل : doc

حجم : 211

صفحات : 63

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability در 63 صفحه ورد قابل ویرایش 

معرفی:‌ در زیر اثری از هربت‌هایمن در (سال) 1959، چاپ شده است. سیاست اجتماعی به سرعت گسترش یافته است. نظم زیر گروهی داخل تحقیقات سیاسی می‎باشد. امروزه این تحقیقات مخصوص در حال پایان هستند و شاید بهتر و به صرفه‌تر بود اگر یك گزارش در مورد آن نوشته می‌شد تا اینكه یك كتاب دیگر در این موضوع پوشش داده شود. هر چند من به طور اخص توضیح نمی‌دهم چرا سیاست اجتماعی و تحقیق آن در سالهای 1960 گسترش یافت، نه حتی دلایل سقوط آن را، من به تأثیرات بعضی از پیشرفت های اصلی مربوط ساخته ام. من هم چنین به بعضی از تالیفات مركزی برای نشان دادن این كه كدام برای آنالیز جامعه سیاست معاصر در داخل دموكراسی‌های انگلو- آمریكا است. نیز توجه كرده ام چنانچه این كتابی است كه سعی می‌كند شماری از چیزهای مختلف را بررسی كند. بین یك دولت رقابتی است كه در آن تغییرات كاركترهای فرهنگ سیاسی آنگلو- آمریكایی را آزمایش می كند. در زمانی كه ما نزدیك هستیم تا سالگرد انقلاب امریكا را جشن بگیریم این به نظر می رسد كه هر دو در این زمان مهم است. فرهنگ سیاسی دوباره ارزیابی افكار به عنوان حركات است كه ماندگاری دو سیاست را تهدید می‎كند. همچنین نشان می‎دهد توجهات جامعه شناسی سیاسی را برای استفاده از تاریخ معاصر در راستای هدفش. این كتاب بنابراین مجموعی از مواد خام متضاد است و هر چند محصول نهایی شاید به سلیقه ی همه كس نیاید، آن عكس العمل سنتی در جامعه دارد كه من آن را می‌پذیرم.

این كتاب «پایان ایدئولوژی» دانیل بل در یك زندگی سیاسی است. «تعریف دموكراسی كاپیتالیستی»، كه در دوره پیشرفت بخش‌های صنعتی بود. این زاویه دید دیگری از آن زندگی سیاسی است. كه البته با سودمندی از تجربیات تاریخی بیشتر نوشته نشده است. سال‌های 1960 شاهد،‌ سقوط توافقات سیاسی و ایدئولوژی بود. اما در مقایسه سیاست‌های مانده در بریتانیا و ایالات متحده، هر چند بعضی ها ترس‌ها و امیدهاشان را ابراز كردند،‌ هیچ كدام از دولت‌های ریاست جمهوری مدار و پارلمان مدار هنوز به پایان نرسیده‌‌اند. در حالی كه من مخالفم با آنالیز بل، ولی با بسیاری از نكوهش های او از چپ سیاسی، جنگ نمی‌كنم. بخش كاپیتالیست ترتیبی ساده از توافقات برای حكم رانی از یك سطح (طبقه) به سطح (طبقه) دیگر نیست. هم زمان جدایی طبقات تنها جدایی پتانسیل نیروها هستند در بخش مدرن صنعتی و نه لزوما مهم. در واقع آن حركت‌های اجتماعی سیاست است كه آزمایش شده اند. این كتاب قابل توجه و دربرگیرندة مثال‌هایی از تضادهای غیر طبقاتی نیست. حركت‌های پنج بخش نخست بعضی از مشكلات مركزی داخل سیاست اجتماعی سنتی را بررسی می‌كند. بخش (1) توضیح می دهد ارتباط میان پردازش اجتماعی كاركتر سیاست در حالی كه بخش (2) نشان می‌دهد كه چگونه آن رفتار بدست آمده است. نتایجی دارد كه نه تنها برای شخص اما برای سیستم سیاسی كاربرد دارد. در بخش سوم من بحث كردم تحصیلات نرمال ابزار اصلی تحصیلات سیاسی است و آن قابل دسترس می‎باشد. ولی در بریتانیا، و ایالات متحده ایجاد نشد،‌ و مورد توجه قرار گرفتند گونه‌های شهروندی. در بخش چهارم و پنجم الگوهای مشاركت سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند و پاسخ آن‌ها خوب می‎باشد به ساختارهای ارائه شده، و نقش اجتماعی نیز بررسی شده است. قسمت دوم كتاب بر پایه‌ی مواد پرونده‌ای كشیده شده از حركتهای معاصر سیاست – اجتماع است. این حركتها اساسا برخلاف الگوی درونی قابل ارزیابی هستند. هدف این است كه ببینیم چه مفهوم‌هایی را آنها نگه داشته‌اند برای پردازش آموز‌ه‌های سیاسی و چگونه این مفاهیم ادراك ما را از فرهنگ سیاسی انگو- آمریكایی در بر می‌گیرد. بخش كاركردی روی كلاس مقاومت از نوع تحقیق‌اند.

برای در نظر گرفتن شخص كه پذیرفته شده است در این موقعیت، دریافت این مسئله مشكل است زیرا در آن خوب تحقیق نكرده است از نقش سیاست اجتماعی و بر خلاف اینكه كاملا متفاوت از هرنوع تحقیق است این مسئله درك نشده است در انواع مشاهده توسط دانشمندان اجتماعی بسیاری از مردم به من در آماده‌سازی این كتاب كمك كرده‌اند. روس گراهام، روبرت داوس، خواندند وتوجهی نكردند، در حالی كه كوین مك كومریك ،‌ روبرت بنویك،‌ بریان ساتر، سوزاناهندلی، ماری وارنر، نایچل بولس، آلن گرامی، تونی دویسون، مارگوس كانلایف و روبرت ویلكسنیون نظرات خودشان را در مورد بخش‌های خاص ارائه دادند. كوین مك كومریك و اندی رید به  اندازه‌ای كافی مهربان بودند كه مبادا با این مخالفت كردن در موضوعات مختلف، مشكل برای من ایجاد كنند. برای بعضی سال ها من فكر می‌كردم در مورد یك رشته در تحصیلات سیاسی در دانشگاه ساسكس ایجاد كنم و دانش آموزان موفق به من نشان دادند بسیاری از دیدگاه‌های ارزشمند ونظرات مقصور در این كتاب و دانشگاه ساسكس مرا تشویق به درس دادن كرد و مرا با سازمان ها كمك كرد و نوشتن این كتاب را سریع كرد در نهایت من مایلم كه سپاسگزاری كنم از ناشر جان ویلی و پسران برای مهربانی‌هایشان و حرفه‌ای گری‌شان البته من مسئولیت قصور در متن نهایی را برعهده می‌گیرم.

بخش یك تئوری پشتیبانی اجتماعی. درك كردن تغییرات اجتماعی

استفادة اصلی از مطالعه سیاست این است كه بر روی ساختار تغییرات سیاسی حساب نشود این استفاده از افتخارات گذشته است و هم چنان كه پاسخ‌‌ها در هر دو صورت بسیار و متفاوت هستند. یكی از شاخه‌های اصلی از جامعه‌شناسی مدرن اشاره می‌كند به پاسخی كه به رفتار شخص از ساختار سیاست مربوط است. مواد خام اساسی در این  ارتباط پشتیبانی شهروند از تغییر ساختار است. پشتیبانی شهروند چیزی نیست كه بخش‌های معین بتوانند آنها پشت گوش بیاندازند. بنابراین سازمان‌ها ایجاد شده‌اند ولی مشخص نشده است كه هدف آنها حمایت و پشتیبانی است. این پردازش‌ها بی‌گونه‌ای ارجاع داده می‌شوند. چنانچه جامعه سازان به عنوان نماینده های اجتماع در پایه‌ی تئوری تغییرات سیاسی هستند. بدین گونه آن نتیجه‌ای از پردازش اجتماعی است كه در ساختمان پشتیبانی شهروند موثر است تحقیق گذشته در سیاست اجتماعی در مورد كاركرد این تئوری به وسیلة پلاتو شروع شد.

اجماع و هماهنگی بوجود می‌آید.

با من افزایش می‌یابد همچنین شناخته شده است. و پاسخ‌هایی در میان بچه‌های بزرگتر است. و بزرگسالان بزرگترین افزایش در اثر سیاسی بالا از خانواده های دارای امتیاز بالا می‌آید. در حالی كه آنها بزرگترین افزایش را در اثر سیاسی پایین آمده از خانواده‌های دارای امتیاز دوباره ثبت می‌كنند. این ممكن است یك نتیجه از خانواده‌های بزرگترین با معنی این سوالات باشد یا این می‌تواند این حقیقت را منعكس كند كه فشارهای اجتماعی یك افزایش قریب وارد می‌:ند و بزرگسالان را بیشتر و بیشتر به سوی تعادل رده اجتماعی می‌كشد. ادوار گرین برگ نوشته است كه اولین سوال این است كه آیا ایده های حمایتی امروزی سیاسی آمریكا به صورت هماهنگ در جمعیت توزیع شده است. و محتوی این كتاب نیز این است  كه موقعیت بعدی به واقعیت تناوبی نزدیكتر است.

موافق با این توده ایده‌ها گرین برگ در تحقیقات خود آشكار كرد كه بچه‌های سیاه جوان تر اثر بیشتری برای جمعیت سیاسی دارند و این فقط به عنوان رشد آن ها بزرگتر از این اثر در آن‌ها بود. این فرسودگی كه او حس كرد یك نتیجه مجبور بودن آنها برای روبه رو شدن مستقیم‌تر با تشخیص آنچه كه فرض شد كه اگر اثراتآن كاهش یابد و یا به صورت متناوب افزایش یابد. این نخواهد به صورت سیاسی اشكال شركت‌ها را نشان دهد. و كسانی كه از خارج می‌آیند می‌توانند نقش سیاسی یا شاید درگیری در سیاست های محافظتی داشته باشند. آنچه كه این مطالعه فرض كرده است این است كه  یك مرحله مهم در فرایند اجتماعی است كه دوره‌ای كهبه صورت شخصی شروع می‌شود هر یك شامل نقش اشتراكی است و این به این مفهوم نیست كه او ممكن است بیانات اجتماعی جدیدش را در جنبه‌ای كه او ترجیع می دهد نشان دهد و این حالا قصد دارد برای آزمایش در موقعیت هایی كه او كنترل كوچكتر شده است.

قیمت محصول : 19400 تومان

دانلود
برچسب

تحقیق ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability پروژه ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability مقاله ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability دانلود تحقیق ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education an

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

فرمت فایل : pdf

حجم : 2638

صفحات : 137

گروه : سمینار برق

توضیحات محصول :

سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

چکیده 

مدولاسیون فاز پیوسته (CPM) دو خاصیت عمده دارد که زمینه ساز استفاده های وسیع از آن گردیده است. نخست آنکه سیگنال فرستاده شده هیچ تغییری در دامنه خود ندارد (پوش ثابت دارد). مزیت دوم CPM بهره مند بودن آن از راندمان توان و پهنای باند است. یک قالب ویژه CPM با سه پارامتر تعیین می گردد: اندازه الفبای داده، شاخص وطول مدت زمان شکل پالس فرکانس. با انتخاب دقیق این مولفه ها می توان کارایی توان (حد اقل فاصله ها) و طیف سیگنال را کنترل کرد. این مورد CPM را بسیار تطبیق پذیر و همه کاره و به لحاظ طیفی مساعد می نماید. اما طبیعت پوش ثابت سیگنال بدین معناست که سیگنال غیر خطی است. این موضوع سبب پیچیدگی دمدولاسیون و مشکلات همزمان سازی سیگنال می شود. بنابراین در این حوزه علاقه مندی و هدف یافتن راه هایی می باشد تا پیچیدگی گیرنده بدون قربانی کردن در حوزه راندمان توان / آشکارسازی محقق شود. با بیان روش نمایش خطی که از ایده های بسیار جالب برای نمایش سیگنال CPM می باشد، جستجو در روش های تحقق آشکارسازهای شبه بهینه ساده انجام می شود. البته این مجموعه از نگاه کلی نیز به مدولاسیون h – چندگانه و مدولاسیون چند دامنه ای به جهت افزایش بیشتر کارایی طیفی می نگرد و در مورد CPM چند دامنه ای که شامل مدل و یا ساختار ریاضی و صور فلکی چند دامنه ای بوده و شامل زاویه دید کاربردیی از آن و همچنین نگرشهای هم راستای آن – حذف پوش ثابت CPM – می باشد، افق دید را به ابتکارات جدید انجام گرفته در CPM برای تغییر دلخواه در مصالحه توان / پهنای باند می گشاید. 

مقدمه 

در این مجموعه کوشش شده است تا درقسمت اول آن نمای کلی از خصوصیات و کاربرد های گوناگونی که CPM با h چندگانه داراست، به رشته تحریر درآید. در نخستین گام تجزیه به شکل PAM مدولاسیون فاز پیوسته با h چند گانه به عنوان بحثی زیربنایی بیان می شود. این تجزیه به شکل جملاتی عمومی می باشد که خود تابعی از اندازه الفبا، شاخصهای مدولاسیون و پالس فاز در یک آرایش خاص از CPM می باشد. تعداد پالسهای مورد نیاز برای ساختن دقیق سیگنال نسبت به طرح های h تکی افزایشی نشان می دهد که خود متناسب با تعداد شاخصهای مدولاسیون می باشد. پس از آن تقریبی ارایه می شود که به طور قابل ملاحظه ای تعداد پالسهای سیگنال را کاهش می دهد و نیز خطای میانگین مربع را برای یک مجموعه دلخواه از شاخصهای مدولاسیون، حداقل می کند. 

سپس در مورد یک گیرنده MLSE بهینه و جدید برای CPM با h- چندگانه بحث می شود که برمبنای نمایش PAM پایه ریزی شده است. نیز چهار رویکرد مختلف برای ساختن گیرنده های غیر بهینه ای که به طور قابل ملاحظه ای تعداد جملات سیگنال را می کاهند، ارائه می شود. این تکنیکها را برای دو آرایش h چند گانه که امروزه مورد استفاده دارد،بکار برده و عملکرد گیرنده را با شبیه سازیهای کامپیوتری محاسبه می کنیم. بعنوان یک نمونه حالتهای ترلیس از 512به 32 و تعداد فیلترهای منطبق را از 96 به  3کاهش می یابد، که این امر تنها با تنزلی معادل 0/7dB انجام می شود. شبیه سازیها نشان می دهند که این کاهشها در پیچیدگی مزیت عملکرد آرایش های CPM با h- چند گانه نسبت به h تکی راحفظ می کنند. بخش اول این مجموعه بدین ترتیب به پایان می رسد. در بخش دوم وارد مبحث ARTM CPM رده 2 می شویم. ARTM یک مدولاسیون فاز پیوسته پاسخ جزئی با دو شاخص مدولاسیون می باشد که بعنوان استاندارد IRIG106-04 برای دور سنجی در علوم هوانوردی اتخاذ شده است. این شکل موج بدین خاطر انتخاب شده که تقریبًا به سه برابر کارایی طیف فرکانسی PCM/FM دست می یابد. هرچند که گیرنده بهینه به 128 فیلتر منطبق – با مقدار حقیقی – نیاز داشته و مسیر حالت شکل موج را با یک ترلیس 512 حالته و 2048 شاخه ادامه می دهد. تکنیکهای کاهش پیچیدگی گوناگونی به کار برده شده و نتایج افت در کارایی آشکار سازی به لحاظ کمی معین شده است. نشان داده شده که ترلیس 512 حالته کامل برای دستیابی به کارایی مطلوب آشکار سازی نیاز نمی باشد: دو وضعیت 32 حالته مختلف می یابیم که با 0.05dB اختلاف نسبت به حالت بهینه کار می کند. دو وضعیت 16 حالته مختلف می یابیم که با 0.1dB اختلاف نسبت به بهینه کار می کند و یک وضعیت 8 حالته که با 1/05dB اختلاف نسبت به بهینه عمل می کند. نتایج نشان می دهند که برای دستیابی به یک پیچیدگی حالت داده شده، ترکیبی مناسب از دو یا چند تکنیک کاهش پیچیدگی، عموماً به عملکرد بهتری از استفاده یک تکنیک کاهش پیچیدگی می انجامد. سپس به جهت مقایسه ای بین گیرنده های همدوس یا همزمان و نا همدوس یا غیر همزمان یک گیرنده ناهمدوس CPM پاسخ جزیی M سطحی و h چند گانه که براساس اصل تخمین دنباله بر مبنای الگوریتم ویتربی (VA) عمل می کند؛ ارایه می شود. اما یک کاهش قابل ملاحظه در پیچیدگی را نسبت به گیرنده بهینه همدوس تخمین دنباله با احتمال ماکزیمم (MLSE) عرضه می دارد. عملکرد گیرنده با شبیه سازیهای کامپیوتری بدست آمده که نشان از افت 1 تا 6 dB نسبت به گیرنده MLSE برای آرایشهای CPM دارد. این گیرنده در کاربرد هایی که کاهش پیچیدگی و استفاده از سخت افزار موجود مد نظر است، قابلیت خود را نشان می دهد.

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multih) و چند دامنه ای (multiamplitude)

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پایان نامه طرح توسعه شبکه سویچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch

پایان نامه طرح توسعه شبکه سویچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch

پایان نامه طرح توسعه شبکه سویچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch

فرمت فایل : pdf

حجم : 2881

صفحات : 208

گروه : برق ،الکترونیک و مخابرات

توضیحات محصول :

پایان نامه طرح توسعه شبکه سویچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch


چکیده 

با بررسی انجام شده در خصوص بازار تقاضا، پیش بینی گردیده است که در برنامه پنج ساله (1383 – 87) بالغ بر 17 میلیون تلفن ثابت و حدود 16 میلیون تلفن موبایل جدید به شبکه مخابرات کشور افزوده گردد. با توجه به تحول فناوری از شبکه های مبتنی بر سوئیچینگ مداری به شبکه های مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای، پیاده سازی بخشی از شبکه زیرساخت مخابرات کشور در قالب NGN و با استفاده از Softswitch اجتناب ناپذیر می باشد. در این شبکه با ایجاد یک لا یه انتقال مبتنی بر IP، جریانهای اطلاعات مستقل از نوع سرویس از مبدا تا مقصد حمل میگردد. در این شبکه با استفاده از پروتکل های خاص کیفیت سرویس زمان حقیقی تامین گردیده واین شبکه را برای حمل ترافیک صوتی مناسب نموده است.

تحول فناوری و توقف توسعه شبکه های موجود مبتنی بر TDM به صورت ناگهانی امکانپذیر نمی باشد و به همین دلیل نیاز به یک استراتژی منطقی برای گذار از شبکه های فعلی به سمت شبکه های نسل آتی میباشد. در همین راستا پیش بینی میگرددکه در گام اول، شبکه زیرساخت مخابرات کشور یا شبکه بین شهری در برنامه توسعه آتی ترکیبی از فناوری سوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته ای بوده و 50% از توسعه مورد نیاز این شبکه در قالب NGN و با استفاده از Softswitch طراحی گردد. در این شبکه ترافیک صوتی با استفاده از درواره ها به اطلاعات بسته ای تبدیل و فشرده سازی میگردند و با یکپارچه سازی اطلاعات شبکه های موبایل و ثابت از منابع شبکه بصورت بهینه استفاده شده و از ایجاد شبکه های موازی جلوگیری میشود. پیاده سازی این شبکه ها در ابتدا هزینه بالاتری نسبت به شبکه های سنتی خواهند داشت ولی هزینه های نگهداری و مدیریت و توسعه شبکه به مراتب کمتر میباشد. 

با محاسبات ا نجام شده بخش TDM در شبکه سوئیچ بین شهری با 1،312،120 پورت موجود نیاز به 341،748 پورت سوئیچ میباشد. در بخش NGN در 42 نقطه نیاز به درواره تبدیل ترافیک صوتی به بسته با ظرفیت 656،550 کانال ورودی صوتی، یک شبکه IP با 4 مسیریاب هسته و 7 مسیریاب لبه میباشد و برای کنترل حدود 21 میلیون مکالمه در ساعت تجهیزات Softswitch نیاز میباشد که این تجهیزات بسته به سازنده می تواند در 2 نقطه (با حفاظت 100 درصد) و یا در 8 نقطه (منطبق با محل SC ها و با تقسیم بار مساوی )تعبیه گردد. همچنین برای تعامل سیگنالینگی (با داشتن شبکه مستقل سیگنالینگ) این شبکه باید تعداد 3500 لینک سیگنالینگ شماره هفت را پشتیبانی نماید. 

مقدمه 

گسترش شبکه اینترنت و تعریف سرویس های مختلف در این شبکه و فعالیت سازندگان تجهیزات در این زمینه موجب استفاده فراگیر از فناوری مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای گردیده است. اپراتورهای مخابراتی که سرمایه گذاری زیادی در زمینه شبکه های موجود مبتنی بر سوئیچینگ مداری انجام داده اند، با افزایش تقاضا خواهان ارائه سرویس های باند وسیع در کنارسرویس های موجود میباشند. شبکه های موجود هنوز بعنوان یکی از منابع مهم درآمدی بشمار می آیند وایجاد شبکه های موازی از نظر اقتصادی هزینه بالایی را تحمیل مینماید و به همین دلیل یکپارچگی بسترهای ارائه سرویسهای موجود و سرویسهای باند پهن که براساس فناوری بسته ای امکانپذیر است، مورد توجه مجامع بین المللی و سازندگان و اپراتورهای مخابراتی قرار گرفته است. یکی از مشکلات شبکه های موجود این است که برای ارائه سرویسهای جدید معمولا نیاز به ارتقاء سیستمها در کلیه نقاط شبکه میباشد، چراکه کلیه بخشهای کنترل و سوئیچینگ و مسیریابی و ارائه سرویسها بصورت یکپارچه در مراکز سوئیچینگ تعبیه گردیده است که این مسئله هم از نظر اجرایی و هم از نظر هز ینه ها قابل تامل است. مجامع بین المللی با هدف تامین کلیه نیازهای مشترکین ، شبکه های نسل آینده را معرفی نموده اند که در این شبکه ها که از یک معماری باز استفاده گردیده است، تسهیلات لازم برای کلیه بخشهای فعال شامل سازندگان، اپراتورها و فراهم آورندگان سرویس را فراهم خواهد نمود. اصول این شبکه ها تعریف لایه های مختلف و واسطه های مناسب برای ارتباط بین این لایه ها میباشد و مهمترین هدف این شبکه ها جداسازی بخش کنترل شبکه با استفاده از مفهوم Softswitch است دراین شبکه از یک لایه انتقال مبتنی بر فناوری بسته ای (IP) استفاده گردیده است که اطلاعات رامستقل از نوع سرویس و براساس پارامترهای کیفیت خواسته شده به سمت مقصد حمل مینماید. 

یکی از مسائل مهمی که امروزه اپراتورهای مخابراتی و بدنبال آنها سازندگان با آن روبرو هستند، چگونگی پیاده سازی شبکه های نسل آینده و بکارگیری Softswitch در شبکه های مخابراتی است. به طور کلی به دو صورت می توان به سمت شبکه های نسل آینده و یا شبکه های تمام IP حرکت نمود. اول اینکه از پائین ترین سطح شبکه یعنی از سمت مشترکین شروع نمائیم که در این حالت با توجه به گستردگی شبکه و انواع مختلف سیستمهای دسترسی بسیار پر هزینه و از نظر اجرایی با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود. 

راه دوم که مبتنی بر توصیه مجامع بین المللی و سازندگان مطرح تجهیزات نیز میباشد، اینست که از بالاترین سطح شبکه یعنی لایه ترانزیتی شبکه (شهری یا بین شهری) شروع نموده و با ایجاد یک بستر مناسب مبتنی بر IP، در این لایه یکپارچه سازی ترافیک شبکه های مختلف را شروع نمائیم. بدیهی است باتوجه به محدود بودن نقاط شبکه ای در این لایه، از نظر عملی مشکلات اجرایی کمتری را داشته و از نظر اقتصادی نیز بصرفه تر خواهد بود. از آنجائیکه هنوز تجهیزات شبکه های نسل آینده بصورت تجاری در مقیاسهای وسیع به بازار ارائه نشده است، و همچنین توجه به برنامه های شرکت مخابرات ایران در برنامه پنج ساله (1383 – 87) صرفا بخشی از شبکه بین شهری کشور با استفاده از Softswitch قابل پیاده سازی خواهد بود. با توجه به اینکه شبکه زیر ساخت شبکه مخابرات کشور بر اساس ترافیک شبکه ثابت شکل گرفته است، این شبکه بعنوان زیر ساخت اصلی شبکه شناخته میشود و در این پروژه بحث را متوجه این شبکه ساخته و استفاده از Softswitch برای حمل بخشی از ترافیک شبکه ثابت و موبایل بصورت یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

قیمت محصول : 7000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه طرح توسعه شبکه سویچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:07 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

تحقیق Monitoring

تحقیق Monitoring

تحقیق Monitoring

فرمت فایل : docx

حجم : 134

صفحات : 25

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

تحقیق Monitoring

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

 

1- اطلاعات نظارت شده

3

2-مدل عمومی برای نظارت

3-جمع آوری داده

4

4

 

1-3 چالش های مانیتورینگ

4

 

1-1-3 مقیاس پذیری

5

 

2-1-3 ناهمگونی

5

 

2-3 روش های Passive Monitoring

5

 

1-2-3نرم افزارها

6

 

2-2-3 سرویس دهنده ها

6

 

3-2-2 شبکه ها

7

 

3-3 روش های Active Monitoring

8

 

1-3-3 نرم افزارها

8

 

2-3-3 سرویس دهنده ها

8

 

3-3-3 شبکه ها

9

 

4- پردازش های داده قبل از ذخیره سازی

9

 

1-4 کاهش حجم داده

9

 

2-4 پالایش داده

10

 

1-2-4 جدا نمودن فیلد داده

10

 

2-2-4 اعتبار سنجی فیلدها

10

 

3-2-4 اعتبار سنجی بین فیلدها

11

 

4-2-4 تصیح مقدار فیلد

11

 

3-4 تبدیل فرمت داده

11

 

5 مدیریت بانک اطلاعات

12

 

1-5 بانک اطلاعاتی پارتیشن شده

12

 

2-5 بانک اطلاعاتی غلتان

12

 

3-5 بانک اطلاعاتی متوازن

12

 

4-5 بانک اطلاعاتی سلسله مراتبی

13

 

5-5 بانک اطلاعاتی Round Robin

14

مقدمه

همه عناصر یک سیستم کامپیوتری نیاز به نظارت دارند که بصورت فرآیند بدست آوردن وضعیت و اطلاعات پیکربندی عناصر مختلف یک سیستم است. اطلاعات المانهایی را که در شبکه است بصورت پریودیک جمع آوری نموده و در اختیار ماجولها گذاشته تا آنها بتوانند کارکردهای خود را ارائه نمایند. علاوه بر جمع آوری اطلاعات می بایست آنها را به فرمتی مناسب برای function areaهایی که می خواهند از آن اطلاعات استفاده نمایند، تبدیل نماید(consolidate).

وسایلهای مختلف در شبکه وجود دارد که هر کدام از آنها اطلاعات خود را با یک فرمت خاص می دهدو ماجول مانیتورینگ می بایست تا حد امکان این فرمتها را یکسان و قابل استفاده برای لایه های بالاتر نماید و به عبارتی قبل از ذخیره نمودن اطلاعات می بایست یک سری پیش پردازش روی داده ها انجام دهد.

 

         

 

قیمت محصول : 12900 تومان

دانلود
برچسب

تحقیق Monitoring

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 11:07 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و ش

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و شهروندی

مبانی نظری شبکه ها و رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی و حقوق ارتباطی و شهروندی

فرمت فایل : docx

حجم : 125

صفحات : 74

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

شبکه های اجتماعی

در دنیای امروز اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرمی جایگاه ویژه ای دارد (جوتی و همکاران[1]، 2011، ص 234). وسایل ارتباطی با پیشرفت تکنولوژی تغییر می کنند. امروزه، تعداد شبکه های اجتماعی، که در آن ارتباطات برقرار می شوند، به سرعت در حال افزایش هستند. به عنوان بخشی از زندگی روزمره، بیشتر نوجوانان و بزرگسالان از رسانه های اجتماعی از جمله فیس بوک، مای اسپیس، یو تیوب، وبلاگ...............

- نظریه ها :

- جامعه اطلاعاتی کاستلز

به اعتقاد استاد کاستلز جامعه اطلاعاتی محصول همگرایی سه فرایند تاریخی مستقل است. این سه فرایند عبارتند از، انقلاب اطلاعات كه ظهور جامعه اطلاعاتی را امكان‌پذیر ساخت؛ تجدید ساختار سرمایه‌داری و..............

- جامعه تکثر گرایی پارسونز

تالكتوت پارسونز (1902 -1979) جامعه شناس آمریكایی یكی از بزرگترین نظریه پردازان قرن بیستم است. تفحص ژرف در آثار جامعه شناسان مهم اروپایی (وبر، دوركیم، پارتو) و تامل در مسائل و بحران های عظیم....................

- نظریه مسئولیت اجتماعی

پیدایش نظریۀ مسئولیت اجتماعی مدیون یک اقدام آمریکایی است یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ( هاچینز 1974 ) ، محرک اولیۀ این اقدام آگاهی روز افزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده

...............

- ایران و شبکه های اجتماعی

ایرانی های در تشکیل اجتماعات مجازی در فضای سایبر ید طولایی دارند . برای اولین بار نام ایرانی ها در رتبه بندی فناوری های اینترنتی با نام وبلاگ  عجین شد . ایرانی ها توانستند در سال های 1383 و 1384 رتبه ی چهارم وبلاگ های جهان را به دست آورند . البته به دلایل متعدد این رتبه در سال 2009 به جایگاه دهم تنزل.............

- کاربرد اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی

در جریان تحولات منتج به انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه 1388 و بعد از آن شبکه های اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند . بخش عمده ای از 23...............

- فضای مجازی

فضای مجازی مجالی برای شکل گیری اجتماعات جدیدی از کاربران فراهم می کند . از زمان فردیناند تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع » در مقابل « جامعه » ( گزلشافت و گمنشافت ) همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی « رودررو بودن » ، « محدودیت تعداد » ، « اتکا بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی » را از ویژگی های بنیانی « اجتماع » عنوان کرده اند ( مرکز تحقیقات همشهری ، 1388 ) .

................

- حق ارتباط: تاریخچه و مفهوم

برای توجه به پیشینه تاریخی اندیشه«حقوقی ارتباطی» باید به مسائل مطرح در عرصه روابط بین الملل و شروع بحث های مربوط به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات، در حدود چهار دهه پیش بازگشت که آن روزگار نیز با طرح بحث های مربوط به«حق ارتباط»، مصادف بوده است.

..............

- حق ارتباط و آزادی بیان

آزادی بیان، اصلی ترین حق در بحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، با وجود جایگاه قانونی و رسمیت یافته کنونی که تقریباً همه کشورهای جهانی با طی مسیری طولانی، قانون مصوبی در تأیید آن دارند، با موانعی برای تحقق کامل مواجه بوده است چنان که نمیت وان مدعی شد این حق پس از گذشت حدود سه قرن از طرح آن، محقق شده و از وضعیت عینی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، یکی از دلایل اصلی طرح مباحث حق ارتباط و حقوق ارتباطی، کمک به عینیت یافتن و تحقق کامل حق آزادی بیان است.

..............

- جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی، حاصل شکل بندی جدید اجتماعی متأثر از ظهور و گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و ارتقای جایگاه و مرکزیت اطلاعات در جامعه بشری است. جامعه اطلاعاتی که با مفاهیمی مانند جامعه معرفتی، جامعه دانش مدار، جامعه فرا صنعتی، جامعه پسامدرن، جامعه نظارتی و جامعه شبکه ای، معادل..............

حقوق ارتباطی

حقوق ارتباطی به طور سریع و مستقیم به مجموعه ای از حقوق بشر مرتبط می شوند که بسیاری از مردم از آنها محروم نگه داشته شده اند و معنای کامل آنها تنها زمانی می تواند محقق شود که همگی آنها، به عنوان یک گروه دارای ارتباطات متقابل دیده شوند. به این سبب، حقوق ارتباطی در ذات خود برابری خواه هستند و این موضوع، خود یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است. حقوق ارتباطی نابرابری های جامعه را در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها نفی می کنند. به همین دلیل است که حق های اساسی ذیل حقوق ارتباطی را«حقوق بشر ارتباطی» نام می نهند.

...............

حقوق ارتباطات، حق ارتباط و حقوق ارتباطی

به لحاظ ترتیب زمانی، حقوق ارتباطات، پیش از دو مفهوم دیگر یعنی«حق ارتباط» و«حقوق ارتباطی» در دو قرن اخیر مطرح بوده است، سپس«حق ارتباط» در پایان دهه 1960 میلادی مطرح شد و پس از آن، کمتر از دو دهه است که از مفهوم«حقوق ارتباطی» سخن گفته می شود.

................

علل طرح حقوق ارتباطی

صاحب نظران حوزه حقوق ارتباطی، علل طرح حقوق ارتباطی در زمان کنونی را مصلحت ها، ضرورت ها و وجود مشکلاتی می دانند که تدوین مجموعه ای از حقوق ارتباطی و محقق شدن آنها می تواند به رفع این مسائل کمک کند:

............

حق های ذیل حقوق ارتباطی

صاحب نظران و مروجان اندیشه حقوق ارتباطی اتفاق نظر دارند که حق های ذیل حقوق ارتباطی از این قرارند:

1. حق مشارکت فرد در فرهنگ خود و به کارگیری زبان مادری برای قوم ها، مذهب ها و اقلیت های زبانی؛

2. حق بهره مندی از مزایای پیشرفت علمی و کاربرد آنها؛

...............

حقوق اجتماعی و مصادیق آن

گذار از قرن 19 به قرن 20 میلادی، تحولی عمده را در دنیای حقوق نشان می دهد که می توان از آن تحت عنوان اجتماعی شدن حقوق یا حرکت از حقوق فردی به حقوق اجتماعی یاد کرد. تحولی که آثار آن هنوز باقی است. این حرکت و تحول نشان از تلاشی نظری برای نزدیک کردن دو مفهوم متافیزیک و واقعیت در نظام حقوقی دارد (چارمونت، 1903، 380). برخی هم مسیر گذار از متافیزیک به واقعیت را در عبور از فردگرایی افراطی مبتنی بر حقوق طبیعی مدرن به فردگرایی اجتماعی یافته اند (نیورت، 1994، 776).

ویژگی های حقوق اجتماعی:

حقوق اجتماعی دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد:

- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود، بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند کارگران، کشاورزان و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند.

............

- حقوق اجتماعی در ایران

محتوای آنچه در بیشتر قوانین ایران حقوق اجتماعی گفته می شود، در بیشتر موارد حاوی حق هایی غیر از آن است که امروز در زبان جهانی حقوق از این مفهوم فهمیده می شود. به بیان دیگر حقوق اجتماعی در معنای درست خود در نسل دوم حقوق قرار دارند، اما در ایران حاوی نسل اول حقوق (حق آزادی ها) هستند. در واقع...............

- حقوق شهروندی و انواع آن

از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند

...............

- آگاهی عمومی از حقوق اجتماعی

در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار،آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند، (قاضی ، 1385 :19).شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند،(ربانی،1387 :247).

...............

- نقش رسانه در آگاه کردن عموم نسبت به حقوق اجتماعی   

در یك جامعة با فرهنگ و رو به رشد عناصر و مؤلفه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف تلاش می‌كنند تا نقش و جایگاه مناسب و در خور خود را بدست آورده و در نهادینه سازی و بهره‌مندی از آن تمام تلاش و كوشش خود را بكار می‌برند و در نظام فرهنگ عمومی حقوق شهروندی یكی از حوزه‌های وسیع جامعه می‌باشد. عوامل مختلفی..................

- ارتباطات توسط رسانه
كلمه‌ی ارتباطات  از لغت لاتین (Communicate) مشتق شده كه این لغت خود در زبان لاتین به معنای عمومی كردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. ارتباطات برخی از مفاهیم و تفكرات؛ معانی یا به عبارت بهتر پیام‌ها را به دیگران انتقال و یا میان عموم گسترش می‌دهد. ارتباطات فرآیند تفهیم و تفاهم و..................

رسانه‌ها ابزار ارتباطات جمعی  
رسانه‌های همگانی؛ به خصوص رادیو، تلویزیون و مطبوعات با رسوخ سریع در میان جوامع، نقش همه‌گیری در جوامع به عهده دارند. در یك تقسیم‌بندی كلی رسانه‌ها عبارتند از: صدا و سیما، مطبوعات، شبكه‌ی اینترنت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های سنتی هر جامعه مانند منبر.   
.................

- رسانه‌ها و افكار عمومی  
به همان اندازه كه شناخت مفهوم و اهمیت افكار عمومی باید مورد توجه به دقت نظر منطقی و اصولی و مستمر قرار گیرد، آشنایی با عوامل تشكیل دهنده یا به عبارت دیگر عوامل موثر در شكل‌گیری و تجلی این پدیده نیز مهم، راهگشا و قابل توجه است. رسانه‌ها از مهمترین عوامل تشكیل دهنده‌ی افكار عمومی هستند و امروزه در.............

منابع :

1-     جعفری لنگرودی، م. 1372. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، ص 312.

2-     موسی زاده، ا. 1390. بررسی مبانی حقوق اجتماعی. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، صص 261-279.

افشانی، ع و ذاکری، ر. 1391. مطالعه تطبیقی میزان احساس..................

...............

................

 

 


[1]- Jothi et al.

قیمت محصول : 29000 تومان

دانلود
برچسب

مبانی نظری شبکه های اجتماعی رسانه های اجتماعی فضای مجازی حقوق اجتماعی جامعه اطلاعاتی حقوق ارتباطی حقوق شهروندی

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 10:15 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مبانی نظری حقوق سیاسی - مدنی و حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

مبانی نظری حقوق سیاسی - مدنی و حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

مبانی نظری حقوق سیاسی - مدنی و حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

فرمت فایل : docx

حجم : 134

صفحات : 45

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری حقوق شهروندی از منظر امام خمینی، حقوق مدنی از نگاه امام خمینی، حقوق سیاسی از دیدگام امام خمینی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)

 

انقلاب اسلامی از آغاز، انقلابی برای احقاق حقوق ملت در تمامی ابعاد آن بود و حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان مهم این حقوق، از همان ابتدا درقالب شعارها، آموزه ها و جهت گیری های نهضت خود را نشان داده است. «امام خمینی(ره)، نقش مردم را در راس تغییر و تحول جامعه می دانند. اشاره صریح ایشان به نقش مردم به ویژه مستضعفان و طبقه محروم در همه تحلیل ها هست. در کتاب صحیفه امام بیش از ده هزار بار کلمه مردم، نقش و، وظیفه آنان آمده و بیش از چهارده هزار بار واژه ملت و ملت ایران به کار برده شده است[1]».

.................

- بررسی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)

 

دیدگاه امام خمینی(ره)، در موضوع حقوق شهروندی و به خصوص حفظ حریم خصوصی افراد منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است. این موضوع اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد.  و به صراحت در آثار ایشان

.................

- حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندی

 

امام خمینی(ره) اسلام را مبین و موید حقوق بشر می داند و از طرفی، غرب را مدعی دروغین و پایمال کننده آن می خواند. ایشان از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق و آن را یک گام مهم در جهت اصلاح رفتار دولت مردان می دانند. اما نگاه کاملا انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه‌ حقوق بشر دارد. «عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده‌ آن‌ها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله‌ این نقدها است. ایشان تمسک به حقوق بشر از سوی قدرتها را برای مشروعیت دادن به دخالت های آنان در امور داخلی کشورهای اسلامی و نیز کشورهای ضعیف می دانستند و معتقد بودند حقوق بشر برای قدرتها به صورت جدی موضوعیت ندارد و فقط یک دستاویز است. ضمن آنکه با انتقادهای شدید به سازمانهای بین المللی که موضوعاتی از حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده اند، امیدوار بودند این انتقادها موجب توجه بیشتر به حقوق بشر شود. همچنین ایشان معتقد بودند تا زمانی که حق وتو برای پنج قدرت وجود دارد، حقوق قدرت ها در اولویت است و حقوق بشر در چنین نظامی جایگاهی ندارد. ایشان در بخشی از بیانات خود فرموده اند: «حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملت آزادند، در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین  بکنند و غیره[2]».

.................

- ابعاد حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)

 

بعد از بررسی مفهوم حقوق شهروندی از منظر امام، لازم است ابعاد حقوق شهروندی مشخص شود و سپس دیدگاه های امام در رابطه با این ابعاد بیان شود. حقوق شهروندی دارای ابعاد مهمی است که عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و حقوق قضایی. که در ذیل به جزء حقوق قضایی به بقیه ابعاد اشاره خواهد شد. در قانون اساسی هم برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا آن حد که به حقوق و آزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند مورد تاکید قرار گرفته است.

..................

حقوق مدنی[3] شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)

 

دکتر جعفری لنگرودی در تعریف حقوق مدنی بیان داشته اند: این حقوق به معنی عام شامل تمام رشته های حقوق خصوصی(داخلی و بین المللی خصوصی) است و به معنی خاص شامل مباحث ذیل است: الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر و قیمومیت). ب)خانواده (نکاح، طلاق، رجوع و بذل مدت، قرابت،

..........

- حقوق سیاسی[4] شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره) 

 

حقوق سیاسی‌ گونه دوم حقوق شهروندی است‌. حقوق سیاسی از نظر دکتر جعفری لنگرودی حقوقی است كه به موجب آنها، شخص‌ دارنده حقوق می‌تواند در حاكمیت ملی خود مانند: انتخابات، تصدی شغل قضاء و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیات منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شركت كند[5].  بنابراین، مهم‌ترین

...............

فهرست منابع

کتب:

 

1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.

2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی.

3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر.

4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا. بی جا.

5- الهی، غلامحسین(1385). شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی(ص). چاپ اول. تهران: نسیم الهی.

...................

......................

 

 


1- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. ص295-296.

1- صحیفه امام، ج5، ص248.

1- Civil Rights.

3- Political Rights .

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص236.  

قیمت محصول : 23000 تومان

دانلود
برچسب

مبانی نظری حقوق سیاسی از دیدگام امام خمینی حقوق مدنی از نگاه امام خمینی حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

[ دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ] [ 10:14 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی

مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی

مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی

فرمت فایل : docx

حجم : 58

صفحات : 43

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت‌گذاری، تبلیغات و توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد  (کانتاپیپات، 2009).

مدیریت بازاریابی تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف. مدیریت بازاریابی در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجراست. به‌طور مثال یک مدیر منابع انسانی با بازار نیروی کار یا یک مدیر خرید با بازار مواد اولیه سر و کار دارند. اما به‌طور کلاسیک، مدیریت بازاریابی به وظایف آن دسته از کارکنان سازمان اطلاق می‌شود که با فروش محصولات و خدمات نهایی سر و کار دارند؛ مانند مدیر فروش، مدیر تبلیغات و فروشندگان (جانسون[1]، 2009).

.........................

آمیخته بازاریابی :

مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه 1950 به‌وسیله نیل بوردن معرفی شد و به P4 معروف گشت (گرانروس[2]، 1997،). آمیخته بازاریابی عبارت است از مجموعه ابزارهای موجود در دست سازمان که از طریق آن، سازمان کالا یا خدمات خود را ارایه می دهد.

اجزای آمیخته بازاریابی به شرح زیر توصیف می شود:

1) محصول: محصول شامل محصول فیزیکی  یا خدمات ارائه شده به مصرف کننده می باشد. محصول جنبه هایی مثل عملکرد ، ظاهر، بسته بندی، خدمات، گارانتی و غیره را در بر می گیرد.

2) قیمت: در قیمت گذاری باید حاشیه سود و واکنش قیمت گذاری و رقبا را در نظر گرفت. قیمت گذاری تنها شامل لیست قیمت ها نمی شود بلکه عواملی مثل تخفیف ها، تامین هزینه هاو موارد دیگر مثل اجاره بها را نیز در بر می گیرد.

3) مکان (توزیع): منظور از مکان، شبکه توزیع است که به عنوان ابزار رساندن کالا به مشتریان هدف می باشد. نظام توزیع، کارکردهای مبادله، لجستیگی و تسهیل کننده ایفا می کند.

توزیع شامل میزان پوشش بازار، انتخاب اعضای شبکه توزیع، سطح خدمات و لجستیک را شامل می شود.

4) ترویج (ترفیع): ابزارهای ترویج مربوط به برقراری ارتباط و فروش به مصرف کنندگان بالقوه می شود. از آنجا که این هزینه ها در مقایسه با قیمت کالا بیشتر است یک تحلیل سود و زیان به منظور دستیابی به سود هدف بایستی صورت پذیرد.

ابزار های ترویج شامل تبلیغات ، فروشندگتی فردی، پیشبرد فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم می شود که توضیع هر یک در زیر می آید.

1) تبلیغات عبارتست از هر گونه ارایه و معرفی ایده ها، کالاها یا خدمات که توسط فرد یا موسسه مشخصی انجام می شود و مستلزم پرداخت هزینه می باشد.

2) روابط عمومی : ایجاد مناسبات مطلوب با جوامع مختلفی است که با شرکت سر و کار دارند از طریق ایجاد تصویرذهنی مطلوب، با بر طرف کردن مسایل ، شایعه ها  و وقایع نامطلوب.

3) پیشبرد فروش: محرک های کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول یا خدمات.

4) فروشندگی فردی: ارائه فردی کالا که توسط نیروی فروش شرکت و به منظور فروش و ایجاد رابطه با مشتری انجام می شود.

5) بازاریابی مستقیم: استفاده از ارتباط مستقیم در جهت رسیدن به مصرف کننده و مخاطب، ‌عمدتاً از طریق بهره گیری از شیوه های نوین ارتباطی از قبیل تلفن، پست، دورنگار، پست الکترونیک و اینترنت.

.....................

تبلیغات و اهمیت آن

واژه "Advertising" در لغت به ‌معنای تبلیغ، تبلیغات تجاری و شهرت‌پراکنی (شاه محمدی، 1385) و به‌طور کلی "عمل جلب توجه مردم به محصول یا فعالیت تجاری (محمودی، 1381) می‌باشد و در اصطلاح شکلی از ارتباط غیرشخصی است که در ازای پرداخت پول به‌وسیله یک حامی مالی مشخص با استفاده از رسانه‌های گروهی برای ترغیب مخاطب با تأثیرگذاری بر او صورت می‌گیرد (ولز و همکاران[3]، 1383).

..........................

ادوار تاریخی تبلیغات بازرگانی

در مطالعه تاریخی تبلیغاتی بازرگانی می‌توان براساس یک تقسیم‌بندی، چهار دوره کلی در نظر گرفت:

1. دوره ارتباطات شفاهی (دوره باستان)؛ این دوران را می‌توان بر مبنای کانال‌های مورد استفاده در تبلیغات بازرگانی به سه دوره تقسیم نمود.

دوره اول، دوره بهره‌برداری از جارچی‌های شهر و جار زدن در راستای تبلیغات بود که در آن دوران از این کانال که اولین کانال ارتباطی بود، در شهرهای کهن همچون بابل، آتن و روم برای تبلیغ و اطلاع‌رسانی استفاده می‌شد.

دوره دیگر، علایم تجاری بود که در آندره استادکاران با حک علایمی بر روی تولیداتی چون کوزه و سفال به تبلیغات تجاری دست می‌زدند.

در دوره دیگر هم، با نوشتن جملات و یا کشیدن نقاشی بر روی دیوارها و سنگ‌ها و تابلوهایی از جنس سنگ یا سفال که بر بالای مغازه‌ها نصب می‌شد، اقدام به تبلیغات بازرگانی می‌نمودند (باهنر و همکاران، 1388).

.................

مولفه‌های تبلیغات تجاری

تبلیغات تجاری یا بازرگانی، از سوی دانشمندان به صورت‌های متعددی تعریف و تبیین گردیده و هر یک از ایشان مؤلفه‌های خاصی را مدنظر قرار داده‌اند. اهمّ این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از:

1. غیرشخصی بودن؛ تبلیغات بازرگانی گونه‌ای از ارتباط غیرشخصی می‌باشد که در آن آگهی‌ها مکمل و یا جانشین فروش شخصی خود فروشنده و مراجعه وی به خریدار می‌شود و به‌طور غیرشخصی به‌وسیله واسطه‌ها و یا وسایل تبلیغاتی مانند روزنامه، تلویزیون و ... انجام می‌شود.

2. مروج ایده‌ها، کالاها و خدمات؛ تبلیغات بازرگانی در کنار تبلیغ اجناس ملموس به تبلیغ امور خدماتی نیز می‌پردازد.

3. انجام در مقابل پرداخت وجه؛ یعنی بابت تبلیغ به تبلیغاتچی پول پرداخت می‌شود و تبلیغات بازرگانی رایگان نیست.

4. حائز فرد یا سازمان مشخص بودن؛ بدین بیان که در تبلیغات بازرگانی منبع تبلیغ یا موسسه تبلیغ‌کننده کاملاً شناخته‌شده بوده و می‌توان به وی مراجعه کرد و این‌گونه نیست که آگهی بازرگانی، منبع فکر و ایده ترویجی را مشخص ننماید (کیا، 1381).

...................

اهداف تبلیغات بازرگانی

1. معرفی کالا و خدمات؛ در جهان اقتصاد امروز، صاحبان کالاها و فرآورده‌ها، گذشته از دادوستد داخلی، درصدد تولیدات و فرآورده‌ها به بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی، خود را ناگزیر از شناساندن بهینه کالا یا کالا‌های خویش می‌بینند و دست به تبلیغات تجاری در دامنه‌ای محدود یا گسترده می‌زنند (ترابی، 1381).

...................

گونه‌شناسی تبلیغات تجاری

تبلیغات تجاری را می‌توان از جهات گوناگونی مورد تقسیم‌بندی قرار داد که برخی از آن‌ها بدین قرارند:

1. انواع تبلیغ تجاری برحسب نوع رسانه؛ آگهی تجاری براساس نوع رسانه‌ مورد استفاده جهت انتقال پیام تجاری، به موارد زیر تقسیم می‌شود:

الف) تبلیغات چاپی (ماند تبلیغ در روزنامه‌ها)

ب) تبلیغات پخشی (مانند تبلیغ در رادیو)

ج) تبلیغات پستی

د) تبلیغات خیابانی (مانند نصب پوستر)

ه) تبلیغات فروشگاهی، که در فروشگاه‌ها و توسط برچسب‌ها یا راهنمایان فروش به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام می‌شود.

 2. انواع تبلیغ تجاری برحسب هدف؛ آگهی تجاری براساس هدف آگهی به گروه‌های زیر تقسیم می‌شود:

الف) تبلیغ مصرفی: در این نوع تبلیغ از محصول یا خدماتی برای اقناع نیاز شخصی یا خانوادگی استفاده می‌شود.

ب) تبلیغ صنعتی: این نوع تبلیغات جنبه عمومی نداشته و عمدتاً متوجه مدیران کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی می‌باشد.

ج) تبلیغ بازرگانی: این نوع تبلیغات خطاب به بازرگانانی می‌باشد که به منظور کسب سود، کالاها را بازفروش می‌کنند.

د) تبلیغ حرفه‌ای (واسطه‌ای):  این نوع تبلیغ متوجه صاحبان حرفه‌های شناخته شده می‌باشد.

ه) تبلیغ پیشه‌ای و مدیریتی: این نوع تبلیغ متوجه اشخاصی است که پیشه‌ای تخصصی دارند.

 3. انواع تبلیغات تجاری برحسب نوع ارائه؛ انواع تبلیغ بر این مبنا عبارت‌اند از:

الف) تبلیغ مستقیم یا صریح (کنش مستقیم یا سخت‌فروش): در این نوع تبلیغ، آگهی‌دهنده پیام خود را مستقیماً و به‌گونه صریح به اطلاع مخاطبان رسانده و مخاطبان از تبلیغ بودن آن اطلاع کامل دارند مانند آگاهی‌های تجاری در رادیو.

ب) تبلیغ غیرمستقیم یا ضمنی (کنش غیرمستقیم یا نرم‌فروشی): شیوه‌ای از تبلیغات است که در آن آگهی‌دهنده می‌کوشد پیام خود را ضمن یک فرصت یا فعالیت‌ غیرتبلیغاتی به اطلاع مخاطبان برساند، به‌گونه‌ای که تمام یا اغلب مخاطبان تبلیغی بودن پیام را در نیابند. به‌طور مثال در یک فیلم سینمایی یک نوشابه خاص را در چند صحنه نشان می‌‌دهد (افشار، 1379). از ویژگی‌های این نوع تبلیغ آن است که لزوماً از اشکال و قانون‌مندی‌های مشخص تبلیغ استفاده نشده بلکه از فرصت‌های پیش‌آمده به‌صورت زیرکانه در جهت هدف خود، استفاده می‌شود (متولی، 1380).

....................

نقش‌های تبلیغات تجاری

تبلیغات تجاری براساس کارکردهایی که در عرصه صنعت و اجتماع دارند، چهار نقش مختلف دارند:

1. نقش بازاریابی؛ تبلیغات یکی از عناصر برنامه ارتباطاتی بازاریابی همه‌جانبه یک شرکت محسوب می‌شود.

2. نقش ارتباطاتی؛ تبلیغات شکلی از ارتباطات جمعی است که انواع مختلف اطلاعات مربوط به بازار را در محل بازار، به قصد همخوان کردن خریداران و فروشندگان انتقال می‌دهد.

3. نقش اقتصادی؛ بر اساس مکتب قدرت بازار، تبلیغات ابزار ارتباطات اقناعی و ترغیبی است که بازاریابان برای منحرف کردن توجه مصرف‌کنندگان از قیمت کالا به‌کار می‌برند. در مقابل باید دانست که مکتب رقابت بازار، تبلیغات را به‌مثابه منبع اطلاعاتی که حساسیت مصرف‌کننده را نسبت به قیمت افزایش می‌دهد و رقابت را برمی‌انگیزاند، قلمداد می‌کند.

4. نقش اجتماعی؛ تبلیغات چندین نقش اجتماعی را به‌عهده دارد که عبارت‌اند از:

الف) اطلاع‌رسانی در مود محصولات جدید

ب) آموزش طریقه استفاده از این نوآوری‌ها

ج) کمک به فراهم شدن امکان مقایسه محصولات و تصمیم‌گیری‌ آگاهانه

د) تأثیر در احساس زیبایی‌شناختی مخاطبان و انعکاس روندهای مربوط به طرح‌ها و مدها (کوفمان، 1388).

...................

محتوای تبلیغات بازرگانی

سازندگان تبلیغات بازرگانی جهت تحقق بخشیدن به خواسته‌هایشان باید جاذبه‌ای قانع‌کننده ایجاد نمایند که بعضی اوقات این جاذبه‌ها ساده و توصیفی بوده و گاهی دقیق و پیچیده‌اند. باید دانست در اکثر موارد تبلیغات بازرگانی کمتر به ارائه اطلاعات به شیوه مستقیم و جاذبه‌های عقلانی و ارائه اطلاعات روشن در مورد محصول متمسک شده و در عوض می‌کوشند که با جاذبه‌های غیرمستقیم مصرف‌کنندگان را ماهرانه فریب دهند و به‌عبارت دیگر مصرف‌کننده را با اطلاعات غیرمستقیمی احاطه کنند و در واقع با نوعی تردستی او را به خرید محصول معینی ترغیب کنند. بیان مورخ اقتصادی "دیوید پوتر" در مورد هدف تبلیغات تجاری موید این ویژگی‌ اکثر تبلیغات بازرگانی می‌باشد. وی معتقد است که هدف آگهی در مرحله اول برانگیختن آرزوهای نهفته است و یا بیدار کردن و تحریک نیازهایی است که در وهله اول در خواسته‌های شخصی قرار ندارند. بر مبنای این نظریه باید گفت که تبلیغات می‌کوشد تا افراد را به خرید یک کالا وادار نماید اما نه به‌خاطر مزایای آن کالا و یا نیازهای افراد به آن کالا؛ بلکه به‌خاطر نیاز و میلی که خود تبلیغات آن را ایجاد می‌کند. لازم به توضیح است که تبلیغات تجاری از جاذبه‌های غیرمستقیم متفاوتی در هنگام تبلیغ کالاها بهره می‌جوید و تقریباً هر جاذبه قابل تصوری در پیام‌های بازرگانی به‌کار می‌رود. از جمله این جاذبه‌ها و اطلاعات غیرمستقیم؛ نگرانی و ترس، وعده زندگی توأم با آرامش و وعده شادی و نشاط می‌باشد (متولی، 1380).

....................

تأثیرگذاری تبلیغات تجاری

تأثیرگذاری تبلیغات تجاری در یک الگوی علمی مشخص با توجه به هدف های مورد نظر خود دست می یابد و دارای فرآیند برنامه ریزی مشخص و مرحله ای تحقیقاتی شامل تعیین اهداف، تخصیص بودجه، تصمیم گیری راجع به پیام و رسانه و مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده می باشد. چنانچه تمام مراحل به درستی طی شود، میزان اثربخشی تبلیغات تا حد قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت (پورغفاری لاهیجی، 1383).

..................

تبلیغات تجاری در ایران

تبلیغ بازرگانی از ابزارهای مهم بازرگانی برای ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فکر مخاطبان به منظور تاثیرگذاری و تغییر در تصمیم و رفتار آنان است. به عبارت دیگر تبلیغ وسیله ای است برای تاثیر و تغییر. تبلیغ بازرگانی یک وسیله است و هدف نیست که متاسفانه در جامعه ما گاهی هدف قلمداد می شود و آن قدر در تبلیغ به عنوان هدف غرق می شویم که فراموش می کنیم چگونه به عنوان وسیله، از آن استفاده کنیم. تبلیغ بازرگانی یک وسیله ارتباطی است و باید مخاطب خود را بشناسد و بکوشد با آگاهی از اصول و تکنیک های ارتباطی و استفاده درست از آنها مخاطب را آگاه سازد، دعوت، ترغیب، تشویق و متقاعد کند و در خدمت اقتصاد، صنعت، تولید و جامعه باشد. اگر این وسیله را به درستی نشناسیم و به نقش و اهمیت آن پی نبریم، نمی توانیم به درستی از آن استفاده کنیم، همانطور که امروزه شاهد بکارگیری تبلیغ غلط در بعضی از زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم و انتقادات شدیدی متوجه تبلیغات کشور است. تبلیغ بازرگانی یکی از ابزارهای مهم بازاریابی است که با سایر عناصر آمیزه بازاریابی از جمله محصول، قیمت و توزیع در ارتباط است و کسی که تبلیغ می کند، نه تنها باید با ابزارها، تکنیک ها و علم بازاریابی آشنا باشد، بلکه شایسته است که تبلیغ و چگونگی انجام تبلیغات بازرگانی را هم در ارتباط با سایر ابزارهای بازاریابی بداند (ترابی، 1381).  
...................

کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی

به عنوان یکی از راهبردهای تبلیغاتی، می توان نقش های جدیدی خلق و ترویج نمود و به عنوان نشانی از محصول یا خدمات مورد نظر در تمامی تبلیغات به طور مداوم و مستمر به کار برد. این کار منجر به بوجود آمدن هویتی منحصر به فرد برای یک محصول می باشد و همین امر سبب پیشرفت و موفقیت بازار فروش آن محصول می گردد (رفیعی، 1388).

........................

عوامل موثر بر تأثیرگذاری کاراکتر تبلیغاتی

- رعایت سادگی

 به عنوان نخستین راهبرد موثر تبلیغاتی می توان از رعایت سادگی نام برد. چراکه هر چه کاراکتر صریح تر و هدف مشخص تر باشد، درک آن آسانتر بوده و توسط جمع بیشتری از مخاطبان رمزگشایی خواهد شد. استفاده از عناصر تصویری پیچیده و غیرمرتبط و دنبال نمودن اهداف گوناگون، تفکیک هدف اصلی را با مشکل مواجه نموده و پیام گیر را سر در گم می کند. اما اگر تمامی عناصر و خود کاراکتر با صدایی واحد و به دور از استعاره های گوناگون، در راستای انتقال پیامی ساده و صریح عمل نماید، مخاطبان می توانند به آنها واکنش نشان داده و این پیام واحد را درک نمایند. چنین راهبردی برای برقراری ارتباط با مخاطبان برخوردار از سطح دانش پایین تر و یا کودکان نیز مناسب به نظر می رسد (رهبرنیا و مهریزی، 1387).

.........................

اصول طراحی کاراکتر تبلیغاتی

در طراحی دقیق از یک سوژه یا یک کاراکتر باید بدانیم که درست به مانند مجسمه با آن برخورد کنیم. طراحی خطی به ما کمک نمی کند در تمامی مراحل می بایست فرم کامل و حجمی کاراکتر در طراحی لحاظ شود یعنی فقط خط نکشیم بلکه ارزش خطی - حجمی خط خود را تصور کنیم چون ما با آن می توانیم تعریف فرم صورت و بدن کاراکتر خود را منتقل کنیم.

به طور آشکار طراحی کاراکتر در بین مدیا های مختلف با هم تفاوت دارد. کاراکتری که برای چاپ طراحی میشود احتیاج به جزییات کامل دارد. و کاراکتری که بر روی پرده سینما میرود جزییات بیشتری نسبت به کاراکتری که بر روی تلویزیون و یا مونیتور نمایش داده میشود دارد.

بعضیها اعضای بدن کاراکترها را ( چشم و دست و گوش و…) را به شیوه ی منحصر به فردی طراحی می‌کنند، بعضی ها به قوانین و اصول ویژه ای تکیه می‌کنند، از تصاویر و فضا‌های انتزاعی بهره می‌برند و یا ترفند‌های خاص و تازه ای را در طراحی یک شخصیت ابداع می‌کنند و بعضی دیگر هم در طراحی و ارائه ی حالتها و فیگورهای خاص خبره هستند.

................

دوست داشتنی بودن کاراکتر در هر وضعیت
قدرت کاراکتر بستگی به میزان پشتیبانی شدن آن از سوی کاربران دارد. پشتیبانی شدن کاراکتر برای شرکت نیز مزایای زیادی دارد. برخی از مردم دوست دارند آیتم ها و کاراکترهایی را انتخاب کنند که احساس می کنند قسمتی از شخصیت خودشان است و برخی دیگر دوست دارند هر کاراکتر را در یک مجموعه جمع آوری کنند. داشتن یک گروه از کاراکترها پتانسیل شرکت را برای تجارت بالا برده و به کاراکتر اصلی شرکت عمق و جذابیت بیشتری می دهد  (آگیلوی، 1380).

...............

منابع

اسدی طاری، محمدحسن؛ تاریخچه تبلیغات بازرگانی، فصلنامه رسانه، شماره 13، 1372، ص 54-55.

اسفرجانی، ش. 1382. هدف های تبلیغات، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره 133. صص 32-39.

افسر، م. 1381. تصویرسازی در تبلیغات. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر، گرایش مالی، دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر.

.......................

.........................

 

 


[1]- Johnson

[2]- Granroos

[3]- Welz et al.

قیمت محصول : 26000 تومان

دانلود
برچسب

مبانی نظری مدیریت بازاریابی مبانی نظری تبلیغات کاراکتر یا شخصیت

[ شنبه 15 ارديبهشت 1397 ] [ 21:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک