l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

دانلود پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

دانلود پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

به همراه راهنمای اچرا و تفسیر پرسشنامه 

مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند یكی از مقیاسهای تحولی است  كه با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت سروكار دارد. گرچه این مقیاس گسترده سنی تولد تا بالاتر از 25                                 

سالگی رادربرمی گیرد وتا دوازده سالگی برای هر سال، سئوالهای مجزا دارد، اما از دوازده سالگی به 

بعد بین 12تا15 سالگی، 15تا18سالگی، 18تا20سالگی،20تا25سالگی واز 25سالگی به بالا سئوالات

مشترك دارد، بااین حال معلوم شده است كه كارآمدی آن در سنین پایین تر وبه ویژه در گروهای عقب مانده ذهنی به حداكثر می رسد. این مقیاس دارای 117 ماده است كه به گروههای یك ساله تقسیم شده اند. در هر ماده اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای آزمون بلكه از راه مصاحبه با مطلعین یا خود آزمودنی بدست می آید. اساس مقیاس بر این امر استوار است كه فرددر زندگی روزمره توانایی چه كارهایی رادارد. مادهای مقیاس را می توان به هشت طبقه تقسیم كرد: خودیاری عمومی، خودیاری درغذا خوردن، خودیاری درلباس پوشیدن، خودفرمانی1، اشتغال، ارتباط زبانی، جابه جایی2، واجتماعی شدن3. با توجه به نمرههای شخص روی مقیاس می توان سن اجتماعی ( SA )4 وبهره اجتماعی ( SQ )5 را محاسبه كرد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :          121
تعداد مولفه :              17
روایی و پایایی :          دارد
نحوه نمره گذاری :       دارد
منبع :                      دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :   18     صفحه

دانلود پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:11 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

دانلود پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS)

دانلود پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS)
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS)

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه 

نیاز مبرم به یك مقیاس عملی برای ارزیابی پی آمدهای بلوغ جمعیت مدرسه رو، به بهترین صورت از طریق توجه به تعداد كم این ابزار ضروری اندازه گیری، قابل تخمین است.

این مقیاس بلوغ اجتماعی برای رسیدن به دو هدف عملی طراحی شده است اول رسیدن به یك زمینه نظری بودكه چشم انداز تامین یك مفهوم عملیاتی بلوغ اجتماعی با توجه به جنبه های اجتماعی وفردی را دارد.

هدف دوم وعملی تر، ساختن یك مقیاس دقیق وقابل اتكای بلوغ اجتماعی بوده است كه قابل كاربرد برای یك كودك عادی دبستانی باشد. مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالین از كوشش های اولیه دراین زمینه اند. كه برای هدف خاص كاربرد در درمانگا ههای روانپزشكی وبرای مقاصد درمانگاهی طراحی گردیده اند. بنابراین دلیل دوم بیشتر ناشی از نیاز خاص تشخیص این پدیده بلوغ اجتماعی بصورت یك پی آمد طبیعی وكاملا ضروری رشد وتكامل كودك است تا یك نشانه مرضی.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :             90
تعداد مولفه :             3 مقیاس ( و 9 زیر مقیاس )
روایی و پایایی :           دارد
نحوه نمره گذاری :       دارد
منبع :                         دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    42    صفحه

دانلود پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو  (RSMS)

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:11 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

پرسشنامه رضایت شغلی

آزمون رضایت شغلی

صدسال پیش مردم دربارۀ کار آیندۀ خودحرفی برای گفتن نداشتند . اکثرآنها فاقد تحصیلات بودند و بیسوادی چنان شایع بودکه تنها مشاغل دستی یا کارهای غیرتخصصی دردسترس آنان قرار می گرفت . عوامل جغرافیایی نیز در این امر دخیل بود. برای مثال اگر در روستا زندگی می کردند به کارهای کشاورزی می پرداختند ، اگر نزدیک دریا زندگی می کردند احتمالاً درارتباط با ماهی و ماهیگیری فعالیت می کردند و اگر در شهر زندگی میکردند ، پس ماندۀ کارهای صنعتی رادر دست می گرفتند .اما این تصویردر قرن بیستم دگرگون شده است.اکنون با در نظرگرفتن امکان جابجایی بیشتر و فرصتهای تحصیلی برای همه ، درصد بیشتری از مردم دربارۀ نحوۀ زندگی وچگونگی کسب نان روزانۀ خود حق انتخاب دارند.

اما  روانشناسان از مدتها پیش به این نکته توجه داشته اند که افراد نه تنها از نظر هوشی متفاوت هستند بلکه هریک استعداد وشایستگی گوناگونی برای مشاغل مختلف دارند. با درنظرگرفتن این امر، آزمونهایی طراحی گردید تا افراد با استفاده ازآنها شغل مناسب خود را بیابند . البته استفاده ازچنین آزمونهایی، محدودیتهایی نیز دارد و باید تحت نظرمتخصصان آزموده انجام گیرد وبه همین دلیل برای خودآزمایی مناسب نیستند . لیکن در تعیین تناسب شغل با خصوصیات افراد، عوامل دیگری غیر از شایستگی و قابلیت وجود دارند. پرسشنامۀ زیر به همین منظورطراحی گردیده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :           30
تعداد مولفه :             تک مولفه
روایی و پایایی :          ندارد
نحوه نمره گذاری :       ندارد
منبع :                      ندارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    8     صفحه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:11 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه تایید جویی کودکان

پرسشنامه تایید جویی کودکان

پرسشنامه تایید جویی کودکان

دانلود پرسشنامه تایید جویی کودکان

دانلود پرسشنامه تایید جویی کودکان
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

پرسشنامه تایید جویی کودکان

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه 

در شرایط کنونی ،نیازبه تأیید  یکی از قدرتمند ترین نیازهای وابسته در جامعه معاصر تلقی می شود.(     Napp    ).     Napp     یک مفهوم روان زادی – اجتماعی است (تری پاتی[1] و تری پاتی ،1987) که مبنای انگیزشی برای حمایت اجتماعی به شمار می رود. فردی که به Napp     در حد بالایی پاسخ می دهد، به نیاز خود برای کسب پذیرش در کامروا سازی وابستگی  ، و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تأیید پاسخ می دهد به این صورت که در موقعیتهای خاص از طریق خود نمایی مثبت (میل گرایشی) و افکار نابسندگی ها ( گرایش اجتنابی ) عمل می کند . Napp   به عنوان تکیه گاهی بر داوریهای ارزشمند دیگر مسائل مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است.تصور می شودکه این تکیه گاه ناشی از دو عامل اساسی است: انگیزه ای به منظور کسب تأیید (رفتار گرایشی) و انگیزه ای به منظور پیشگیری از عدم تأیید (رفتار اجتنابی). تفاوتهای فردی در گرایش Napp ، دلالت بر تفاوتهای رفتاری در موقعیتهای متفاوت دارد و تحقیق با  Napp ارزش پیش بینی این سازه را نشان داده است .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :           50
تعداد مولفه :             تک مولفه 
روایی و پایایی :          دارد
نحوه نمره گذاری :      دارد
منبع :                        دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    22    صفحه

دانلود پرسشنامه تایید جویی کودکان

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:11 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه قدرت رهبری

پرسشنامه قدرت رهبری

پرسشنامه قدرت رهبری

دانلود پرسشنامه قدرت رهبری

دانلود پرسشنامه قدرت رهبری
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

پرسشنامه قدرت رهبری

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه

سخن حکیمانه ای از قدیم وجود دارد مبنی بر اینکه " انسانها آزاد به دنیا می آیند  و در آفرینش برابرند" و این کلام، نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. اما واقعیت  امر این است که در جوامع امروزی، تفاوتهای فراوانی در نیروهای محیطی و ژنتیکی وجود دارند که در شکل گیری ماهیت اشخاص نقش دارند و شخصیتی متمایز و متفاوت به آنان می دهند. شاید روزی این نابرابری ها از میان برداشته شوند اما اینکه جامعه چه قیمتی برای آن بپردازد برای ما مشخص نیست. در حال حاضر همین تفاوتهای شخصیتی است که بر روابط انسان ها در جامعه حاکم است و دستگاه های سیاسی و اقتصادی  و عادات اجتماعی ما بر پایه آن استوار است.

این پرسشنامه درباره یکی از مهمترین جوانب تفاوت انسان ها سخن می گوید یعنی استعداد عجیبی که برخی از افراد از آن بهره مندند و با استفاده از آن می توانند دیگران را هدایت کنند و تحت تأثیر یا زیر نفوذ خود قرار دهند و تا حدودی نیز افکار و رفتار آنان راکنترل نمایند.

با صداقت به پرسش ها پاسخ دهید و سعی نکنید برای سؤالها " معنایی پنهان" در ذهن خود بیابید. اگر وقت زیادی را صرف تحلیل و بررسی نقدگونه از مطالب پرسشنامه کنید در این صورت ممکن است در انتها با تصویری تحریف آمیز از " قدرت رهبری" خود مواجه شوید. در جامعۀ امروز، ویژگی رهبری را به مردها نسبت می دهند اما پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است تا منعکس کنندۀ نقش رهبری درخانم ها نیز باشد.


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :            16
تعداد مولفه :              تک مولفه
روایی و پایایی :          ندارد
نحوه نمره گذاری :       دارد
منبع :                         دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    18    صفحه 

دانلود پرسشنامه قدرت رهبری

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:10 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه مقیاس عشق

دانلود پرسشنامه مقیاس عشق

دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه مقیاس عشق

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه 

مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاریابی نشده است. با این حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه،  با در نظر گرفتن معشوق خود به این پرسشنامه پاسخ دهید . بعد، نتایج خود را با نتایجی که در پیوست آمده است ، مقایسه کنید.


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :           14
تعداد مولفه :            تک مولفه
روایی و پایایی :         دارد
نحوه نمره گذاری :      دارد
منبع :                      دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    5    صفحه

دانلود پرسشنامه مقیاس عشق

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:09 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر)

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی ( مخصوص دانشجویان دختر)

به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه 

 

جایگاه زنان ،این بخش حیاتی جامعۀ ، توجه دانشمندان اجتماعی را که به دنبال تحقیق مباحث کشف نشده در زمینه های مختلف هستند ، به سوی خود جلب می کند . جامعه شناسان در این مورد خاص، کار هدایت نظامدار تحقیقاتی را به عهده گرفته اند که بتوانند تغییراتی را که در وضع زنان سراسر دنیا ، به ویژه کشورهای در حال توسعه روی می دهد، بسنجند مطالعه تفسیر ارزشها ، نگرشها و نقشها ، همان طور که تغییر محسوس الگوی سنتی به الگوی مدرن را در میان جامعه زنان مشاهده می کنیم ، تا حد زیادی به بافت موقعیت کنونی مربوط می شود.

تغییر و تحول در وضعیت و نقش زنان ابعاد نهفته و آشکار بسیاری دارد. نگرشها ، آرزوها و سوگیری ارزشهای زنان، الگوی روابط موجود در خانواده را تعیین می کند.این جهت گیری ها ، بر نوع کیفیت روابطی که بین نسلها ، بین جنسیتها و نقشهائی که آنها به عنوان همسر و مادر ایفاء می کنند ، تأثیر عمیقی می گذارد.

در محیط مادی و اجتماعی حکم فرما در قرن بیستم ، نقش زنان ، به ویژه در بخش شهری جامعه ، به علت نیروهای چند جنبه صنعتی سازی و پیشرفتهای اجتماعی – تحصیلی ، به سرعت در حال تغییر است . صنعتی سازی و شهرنشینی و به دنبال آن رشد اقتصادی نیز تغیرات ریشه ای در زندگی زنان خانواده های آنان ایجاد می کند. اگر چه انتظارات نقش اجتماعی برای زنان ،هنوز به درستی تعریف نشده است . اما طبیعت در حال توسعه فرهنگ و اقتصاد ما، فرصتهایی را برای زنان فراهم نموده است که در عین اینکه تربیت خانواده را به عهده دارند ،کار هم می کنند .علی رغم این واقعیت، بسیاری مغایرت بین خانه و کار در بیرون را تجربه می کنند که آیا فقط کار کنند یا ازدواج کنند یا اینکه هر دو را با هم انجام دهند . (فارمروبن،1970؛تاقیل و دنکر 1977 و فارمر 1978). در چنین نظام ارزشی ، زنان از فشار ساختاری شدیدی رنج می برند. از یک طرف آنها به طور مساوی با مردان تحصیل می کنند و برای همان نقشهای  خودگردانی که برای مردان متصور است ؛ تعلیم می بینند . از طرف دیگر  از آنها  انتظار می رود پس از تحصیلات ،به نقش بدون محرک و تنهایی خانه داری خود که دارای وجهه و ارزش کمی است ، برگردند. به این ترتیب ، در زندگی زنان جامعه صنعتی مدرن سردرگمی بوجود آمد .(کلاخان kluckhahn     ، 1951) او همچنین عقیده داشت همسری که در بیرون از خانه کار می کند ، بهتر ازهمسری است که در خانه در حالتی از ناکامی ها باقی مانده است ، 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :             40
تعداد مولفه :                 2
روایی و پایایی :           دارد
نحوه نمره گذاری :       دارد
منبع :                         دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    24    صفحه

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:08 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )

دانلود پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )

پرسشنامه انگیزه های تحصیلی 
چرا به مدرسه می روید
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )
این پرسشنامه به منظور شناسایی انگیزه های تحصیلی دانش آموزان در کمک به برنامه ریزی صحیح مشاوران مدرسه با عنوان " چرا به مدرسه می روید؟ " آماده شده است. پرسشنامه حاضر از حیث طرح کلیه عوامل موثر بر افت/ پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پرسشنامه کامل و بی نظیری است که در 101 سئوال با مقیاس لیکرت طراحی شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :           101
تعداد مولفه :              تک مولفه
روایی و پایایی :           ندارد
نحوه نمره گذاری :        ندارد
منبع :                       ندارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    6    صفحه

دانلود پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ )

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:07 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه اضطراب شناختی (1987)

پرسشنامه اضطراب شناختی (1987)

پرسشنامه اضطراب شناختی (1987)

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی (1987)

پرسشنامۀ اضطراب شناختی (1987) ، لیندسای ، پرسشنامه اضطراب ، پرسشنامه اضطراب شناختی ،  اضطراب شناختی (1987) ، اضطراب شناختی لیندسای
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

پرسشنامۀ اضطراب شناختی (1987)

«پرسشنامۀ اضطراب شناختی»  که توسط لیندسای[1] و همکارانش (1987) تنظیم شده است ، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های اضطراب همراهند و از یک نمونه درمان جویان مضطرب به دست آمده اند . پاسخ های این آزمون هم در یک مقیاس چهار نمره ای ، ارزیابی می شوند .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :             13
تعداد مولفه :               مولفه ندارد
روایی و پایایی :            ندارد
نحوه نمره گذاری :        دارد
منبع :                          دارد  
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :     2   صفحه

دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی (1987)

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 19:52 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

دانلود پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

در این پرسشنامه 21 گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است.در این پرسشنامه 21 گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است.شما باید سؤال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید .سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند ، یعنی آنچه درست در زمان اجرای پرسشنامه احساس می کنید .سپس دور عدد مقابل آن سؤال یک دایره بکشید .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :           21
تعداد مولفه :             مولفه ندارد
روایی و پایایی :           ندارد
نحوه نمره گذاری :       ندارد
منبع :                         ندارد 
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :    6    صفحه

دانلود پرسشنامه افسردگی بک (BDI)

[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 19:51 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک