l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

زمین لرزه های باستانی و تاریخی

زمین لرزه های باستانی و تاریخی

بررسی زمینلرزه های باستانی و تاریخی گسترده كپه داغ بیانگر فعالیت لرزه ای در تمام بخشهای خاوری ( مشهد)،مركزی ( قوچان ) و باختری ( گرگان) این ناحیه می باشد وقوع زمینلرزه های شناخته شده، درطول زمان، از دوره هی بسیار پیشین ( 4000سال قبل ) تاسدة اخیر نیز نشان دهندة گسترش فعالیت لرزه ای در طول زمان می باشد رویداد زمینلرزه های 2000BC آق تپه و 10BCAD10

دانلود زمین لرزه های باستانی و تاریخی

پروژهایی در مورد زمین لرزه های باستانی و تاریخی
مقالاتی در مورد زمین لرزه های باستانی و تاریخی
مطابی در مورد زمین لرزه های باستانی و تاریخی
زمین لرزه های باستانی 
تاریخی
دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

زمینلرزه های 1673 وم 1687 مشهد با فاصله زمانی 15 سال، و با احتمال رخداد بر روی گسل كشف رود، مشخص كننده لرزه خیزی و فعالیت این ناحیه می باشند. اطلاعات من لرزه ای اندكی از این دو زمنیلرزه و زمینلرزة 1780 خراسان كه محل رویداد آن شناخته نیست، وجود دارد.

منطقه سما بجنورد با زمینلرزه های 943 سملقان و 1810 غلامان مشخص می گردد. نبود داده های لرزه ای طولانی مدت مابین این دو زمنلرزه ( 867 سال ) به تنهایی گویای نبود فعالیت لرزه ای این ناحیه نیست .

پهنه قوچان از فعالیت لرزه ای نسبتاً بالایی در سده نوزدهم ( بر خلاف نبود داده های لرزه ای پیش از آن ) برخوردادر بوده است. فعالیت لرزه ای این ناحیه در این الگوی كاملاً منظمی از نقطه نظر مكان و زمان رخدادها نشان می دهد. زمینلرزه های 1833 ، 1851 ،1871 ، 1893 قوچان با فاصله زمانی حدود 20 سال با تغییر مكان متناوب در شمال و جنوب قوچان روی داده اند.

زمینلرزه 1833 د رپهنه قوچان و ناحیه شمال آن روی داده است ، سپس رویداد 1851 پس از گذشت حدود 20 سال در پهنه جنوب قوچان – معدن رخ داده ایت . مجدداً زمینلرزه 1871 در شمال قوچان رخ داده و باعث ویرانی قوچان ونواحی شمالی آن گردیده است. به دنبال آن رویداد های 1893 ، 1895 مجدداً در ناحیه جنوب قوچان و پس از گذشت مدت زمانی در حدود 20 سال ، روی داده اند و سرانجام اگر زمینلرزه 1929 شمال قوچان ( باغان) را نیز درنظر بگیریم ، این چرخه لرزه ای كامل می گردد. بدین صورت این چرخه لرزه ای در پهنه قوچان ، روی داده است. نكته قابل ذكردرمورد زمینلرزه های شمال قوچان ( 1833 ،1871 ) این است كه به احتمال زیا این زمینلرزه ها برروی یك گسل منفرد ( گسل قوچان در برخی نوشتارها ) روی نداده اند، بلكه بر روی گسل های مختلف این پهنه ( خاور- باختر تورانلو، بی بهره )  و بایك جابجایی بر روی گسل ها از خاور به باختر رخ داده اند تا سرانجام در زمینلرزة 1929 ، گسل باغان در باختر پهنه گسلی شمال  قوچان دچار گسیختگی گردیده است.

جابجایی واحدها و ساختارهای زمین شناسی در راستای گسل های پهنه شمال قوچان نسبتاً برابر است و همگی آنها را در قسمت جنوبی خود رسوبات كواترنر دشت قوچان را قطع می كنند، به همین دلیل می توان انتظار داشت كه همه  آنها فعال باشند و زمینلرزه های مذكور به دلیل جنبش در راستای تك تك آنها پدید آمده باشد.

جنوب قوچان- كلیدر واقع می شود و گستره كلانلرزه ای زمینلرزه های 1893 و 1895 با اندك جابجایی نسبت به رویداد 1851 در باختر آن واقع می شوند. البته گسل شناخته شده ای در راستای پهنه كلانلرزه ای رویداد های 1893 و 1895 وجود ندارد ولی خطواره های واضحی در این راستا بر روی تصاویر ماهواره ای و مدلهای رقومی ارتفاعی مشاهده می شود، و نیز اگر كسل باغان را بصورت خطواره ای در راستای خود ادامه دهیم پس از عبور از دشت قوچان و دره اترك، در راستای ناحیه كلانلرزه ای زمینلرزه های 1893 ،1895 وارد پهنه جنوب قوچان می گردد.

ثبت مكتوب فعالیت های لرزه ای در ایران از میانه سده هشتم میلادی آغاز گردیده است. در قوچان از حدود سده 8 تا سده 19 كه چرخه لرزه ای آن رخ می دهد، یعنی حدود 1100 سال احتمال وجود آرامش لرزه ای مابین چرخه ها وجود دارد.

این الگوی لرزه ای را می تون به تقسیم دگر شكلی و لگوی واتنش در منطقه و نیز تأثیر بار گذاری ناشی از جنبش گسل های مجاور هم نسبت داد.

در گرگان  وكپه داغ ، كه در آن راه هایی به شمال و به سوی خوارزم و نیز راه های جداگانه ای از بسطام ( شاهرود) به طوس و نیشابور می رفت ( برای نمونه ، مسیرهای ابودلف و ناصر خسرو ) بازماندن داده ها همچنان به بخت و اتفاق بستگی داشت. زمین لرزه گرگان ( 874 ) در پیوند با یك رویداد ویژه تاریخی و تنها بوسیله یك منبع ثبت شده است، در حالیكه ذكر زمینلرزه سال 943 م ، كه آشكار دارای بزرگای بیشتری بوده است، در گزارش یك مسافر همروزگار و دیگر منابع منطقه ای اطلاعات آمده است. چنین شرایطی عموماً بر قرار نبوده است، و قطعاً نباید نبود داده ها را كه بدینسان نتیجه شده است. بازتابی از آرامش كامل لرزه ای به شمار آورد ( امبریز و ملویل 1982 )

توزیع زمانی زمین لرزه هایی كه برای خراسان ثبت شده است نیز از عوامل تاریخی همسانی تأثیر پذیرفته است، اما شاید زیر تأثیر شیوه نسبتاً سطحی وارسی نوشتارهای موجود ، به ویژه در مورد سده هیجدهم، نیز بوده است. لرزه هایی، عمدتاً توسط منابع فارسی، برای 1619 تا 1695 ثبت شده است و اهمیت كلی ناحیه و بویژه مركز آن ، مشهد را نشان می دهد ( امبرسز وملویل 1982 )

آنچه در مورد ناحیه كپه داغ یافت شده ناچیز است. موراویف ( 1871و ص 16 ) ویرانة قزل آلان در نزدیكی گومیش بپه را به یك زمینلرزه نسبت می دهد. او همچنین یك خبر متواتر رایج در خیوه را نقل می كند كه بر پایه آن آمودریا مسیرخود را در نتیجه یك زمینلرزه در اواخر سده سیزدهم م به سوی شمال تغییر داد( موراویف 1871، ص 102-104 ، رجوع كنید به تولستوف 1960 ).

بلارامبرگ ( 1850 ) این اندیشه را پیش می نهد كه تغییرات كرانه خاوری خزر ، بویژه در چلكن، نتیجه زمنیلرزه های پیشین است. این نظر بر پایه اطلاعات محلی استوار است اما همچنین بازتابی است از توصیف كرانه های خزرو تغییرات آنها توسط هنوی كه گفته بود می توان آن را به جای فعالیت لرزه ای به نوسانات تراز آب دریا نیز نسبت داد ( هنوی 1753،ج1 ،ص 155،اوزلی 1819 ،ج3، ص316).

فراتر بسوی دونبوهم، گواه های باستانشناخیتی بر رویداد زمینلرزه های ویرانگری در سنا، آق تپه و چوریك در دست است اما روایات شفاهی در این مورد بسیار كم است. باری ، از روایات بومی در منطقه قوچان چنین بر می آید كه غلامان و قوچان  بارها در اثر زمینلرزه ویران شده اند، اما ممكن است كه این روایات از منابع اوایل سده نوزدهم سرچشمه گرفته و در حقیقت به رویدادهای حدود سال 1833 و 1851 اشاره داشته باشند. به هررو به نظر می رشد كه اطلاعا ت ما در مورد این ناحیه ناكامل است ( امبرسز و ملویل1982)

Note     Borbenian 1445

زمینلرزه های بزرگ مقیاس در ایران با دوره بازگشت های طولانی مشخص می گردند.

آرامش لرزه ای عهد حاضر برخی نواحی ( ونواحی در امتداد گسل های اصلی فعال) مشخص كننده ( بیانگر) دوره آرامش مابین فعالیت های شدیدلرزه ای است.

برخی زمینلرزه های بزرگ تاریخی با فعالیت لرزه ای سده بیستم همراه هستند، این موضوع به روشنی نشان می دهد كه زمینلرزه های اولیه در جایی رخ داده اند كه به تنها با استفاده از داده های كوتاه مدت لرزه خیزی سده 20 قابل تشخیط نبوده اند.

داده های لرزه ای نشان می دهند كه در طول مدت زمان های طولانی، فراوانی رخداد زمینلرزه های بزرگ متغییر بوده است.

در مورد برخی از زمینلرزه های قرن 20 ( از قبیل طبس و 40) هیچ فعالیت لرزه ای بوسیله اسناد تاریخی آشكار نشده بود. این نبود اطلاعات لرزه ای دوره ماه قبل دستگاهی به وضوح نقص ( كمبود ) اسناد تاریخی ما را آشكار می سازد. داده های دوره ماقبل دستگاهی كامل نیستند و اطلاعات زیادی ممكن است در اسناد تاریخی و قدیمی مخفی مانده است.

بر خلاف اطلاعات لرزه ای ناكافی، زمینلرزه های دوره پیش دستگاهی در ایران نشان می دهند كه دوره بازگشت و همچنین بزرگی زمینلرزه هی بزرگ، در طول دوره های زمانی مختلف تغییر كرده است.

برخلاف وقوع فراوان زمینلرزه های مخرب در بیشتر شهرها و روستاها ، هیچ تلاشی برای تغییر مكان نواخی مسكونی صورت نگرفته است. پس از هر زمینلرزه ویرانگر شهرها و روستاها مجدداً در مكان قبلی خود ساخته می شدند . همچنین هیچگونه تلاشی برای استفاده از  مصالح و طرح های مقاوم در مقابل زمینلرزه صورت نمی گرفت .( به جز قوچان)


زمینلرزه های باستانی ( پیش از تاریخ )

زمینلرزه های باستانی ( پیش از تاریخ) زمینلرزه هایی هستند كه داده های آنها را بررسیهای باستان شناسی سازه های باستانی پیش از زایش مسیح بدست آمده است. از آنجا كه پژوهشهای باستان شناسی بصورت كامل و در تمام گستره ی ایرانزمین بانجام  نرسیده آگاهی ما از زمینلرزه هی باستانی بسیار اندك و تصادفی است. بنابراین ویژه گیهای زمینلرزه های باستان از جمله تاریخ و زمان دقیق رویداد، بزرگی وشدت زمینلرزه و گسترش پهنه زیان دیده بصورت درستی برای ما روشن نخواهد بود. از این رو نمی توان درباده موضوع هایی چون دوره ی بازگشت و توالی زمینلرزه های باستانی گفتاری دانشی داشت،

زمینلرزه های تاریخی ( پیش از سده بیستم)

داده های در پیوند با زمینلرزه های تاریخی ایران زمین كه از نوشتارهای تاریخی بدست آمده اند تا كنون به شكل منظمی بررسی و گرد آوری نشده است. شناخت ما از زمینلرزه های تاریخی( پیشاز سده ی بیستم) منحصر به كتابهای تاریخی، سفرنامه ها و نوشتارهای اندك دانشی در این زمینه بوده و شوربختانه آگاهی اندكی درباره مركز مهرلرزه ای ( macroseismic epicentre ) زمینلرزه های تاریخی وجود دارد.

چون برای دستیابی به ویژه گیهای دانشی زمینلرزه های تاریخی، از شرح تاریخی مانده از زمینلرزه ها در نوشتارهای كهن همراه با استفاده از دستورهای آزمایشی موجود بهره گیری می شود، روشن است كه دراین راه و روش مشكلات و كمبودهای زیادی وجود دارد. رویداد نویسان پیشین گهگاهی چند زمینلرزه ی رویداده در دوره ای  را چنان به نوشتار كشیده اند كه گویی همه آنها شرح رویداد یگانه است. در اینصورت این كوتاهی سبب برآورد كم شمار زمینبلرزه های گذشته در یك دوره و یا بر آورد زیاد بزرگی آن زمینلرزه می شود.

دانلود زمین لرزه های باستانی و تاریخی

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:46 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اگر بخواهم، همان گونه كه هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم كه دیگران را نیز، همانطور كه هستند بپذیرم ما همیشه می‌خواهیم كه والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاكنون نیز نتوانسته‌ایم آنها را همانگونه كه هستند پذیرا باشیم

دانلود اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

پروژهایی در مورد اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)
مقالاتی در مورد اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)
مطلب هایی در مورد اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)
اعتماد 
 خودباوری 
انسان شناسی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 141

پذیرش، به خودمان و به دیگران این توانایی را می‌بخشد كه خودمان باشیم. این خودخواهانه است كه برای دیگران سنجیده شود. ما می‌توانیم فقط برای خودمان بسنجیم. و حتی از این پس، می‌خواهیم كه آنها بیشتر شبیه راهنما باشند تا سنجش. هر چه بیشتر بتوانیم خود پذیری را تمرین كنیم، عادت‌هایی را كه نمی‌توانند برای ما مفید باشند، راحت‌تر از بین می‌بریم. و برای ما ساده است كه در فضایی عاشقانه پرورش یافته و تغییر كنیم.

  1.  من، قدرتم را می‌طلبم و به آن سوی همة محدودیت‌ها می‌روم.

اعتیاد

من خود را می‌بخشم و آزاد می‌نمایم.

اعتیاد، عادت عمیق داشتن به چیزهایی است كه خارج از موجودیت من است. می‌توانم به انواع داروها، الكل، سكس و سیگار اعتیاد داشته باشم؛ به سرزنش كردن، پیش داوری، بیماری، مقروض بودن، حقارت و بدگمانی نیز معتاد باشم. اما از جهتی، می‌توانم به فراسوی همة این عادت‌ها نیز حركت كنم. اعتیاد، قدرتم را تا حد یك عادت پلید یا یك ذات مقدس پیش می‌برد. من می‌توانم قدرتم را پس بگیرم. و این، همان لحظة بازپس گرفتن قدرت است! من انتخاب می‌كنم كه عادت مثبت خود را، كه زندگی اینجاست برای من، افزایش دهم. من می‌خواهم خودم را ببخشم و شروع به حركت كنم. من، روحی جاودان دارم كه همواره با من است و اكنون اینجاست با من. من، آرام و رهایم، و زیستی دوباره را به خاطر بیاورم آنگونه كه عهادت كهنة غلط را از خود دور كنم و عاداتی تازه و روشن را تمرین كنم.

  1.  زندگی به من عشق می‌ورزد و من در امنیت هستم.

جوانان

من، آزادانه گفتگو می‌كنم.

 من در امنیت و آرامش پرورش یافتم. من، به آموختن، پرورش یافتن و تغییر كردن، عشق می‌ورزم و در این میان، احساس امنیت می‌كنم، زیرا می‌دانم كه تغییر یافتن، قسمتی طبیعی از زندگی است. شخصیت من، قابل انعطاف است و با جریان زندگی حركت، برایم ساده. وجود درونی من، سازگار است، با این حال در هر حادثه و تجربه‌ای، در امنیت و آرامشم. وقتی كودكی بیش نبودم، نمی‌دانستم كه آینده برایم چه خواهد آورد. و اكنون نیز كه سفرم را به سوی سالمندی آغاز كرده‌ام، می‌دانم كه فردا یعنی ندانسته‌ها و اسراری سر به مهر. من این را انتخاب كردم كه باور كنم در امنیت و آرامش پرورش یافتم و عهده دار زندگی خود هستم. نخستین فعالیت بزرگسالی‌ام، آموختن این است كه بی‌چون و چرا به خود عشق بورزم زیرا دیگر می‌توانم به هر آنچه ممكن است آینده برایم بیامورد، دست بیابم.

  1. من، نظراتم را، عاقلانه به كار می‌بندم.

نظرات

در آغاز، سخن وجود دارد.

هر اندیشه‌ای كه در ذهن دارم و هر جمله‌ای كه بر زبان می‌آورم، یك نظر به حساب می‌آید، آن نظرات یا منفی است یا مثبت. نظر مثبت، اتفاق مثبت می‌آفریند و نظر منفی، اتفاق منفی، با كاشتن بذر گوجه فرنگی، فقط بوتة گوجه فرنگی سبز و پرورش خواهد یافت و از یك میوة بلوط، فقط درخت بلوط رشد خواهد كرد، و با بزرگ شدن توله سگ، فقط یك سگ به وجود می‌آید. پس اگر ما دربارة خودمان یا زندگیمان، حرف‌های منفی بزنیم، فقط حوادث یا اتفاقات منفی به بار خواهد آمد. بنابراین اكنون بر می‌خیزیم، و به آن سوی عادت‌های خانواده‌ام كه زندگی را در مسیری منفی می‌دیدند حركت می‌كنم. نظر تازة من، فقط گفتن از خوبی هایی است كه در زندگی‌ام وجود دارد. از این پس، فقط خوبی به سوی من خواهد آمد.

  1. ادعای من مهم نیست، می‌دانم كه محبوب هستم.

همدستان

این نیز می‌گذرد، و ما پرورش كرده از آن آن سود خواهیم برد.

ما، بی‌هیچ و راهنمایی، مسیر آب‌ها را لفظاً در نوردیده‌ایم. و در این مسیر، هر گرفتار شده‌ای، با دانش و فهمی كه در این نقطه زا زمان و فضا دارد، بهترین كاری كه می‌تواند، انجام می‌دهد. به خودتان افتخار كنید. زیرا توانایی انجام شما، بیشتر از آن چیزی است كه فكر می‌كنید. به خاطر داشته باشید كه هر كسی در هر نقطه از این سیاره كه باشد، بهبود یافتة دردی است كه ما توانایی خلق ان را داشته و داریم. بهبود وشفا باید خواسته شود. مهم نیست كه شما به چه زبانی صحبت می‌كنید؛ عشق از طریق قلب با ما سخن می‌گوید. زمان، هر روز و به آرامی می‌گذرد و احساس می‌كند كه عشق از قلبتان به سوی دست‌ها و پاهایتان و از میان همة اعضای بدنتان جاری است عشق، قدرتی شفابخش است. عشق همة درها را می‌گشاید. عشق، قدرتی همیشه آماده و جهانی است كه برای كمك رساندن به ما، برای پیروز شدن بر هر ادعایی در زندگیمان، اینجا است. قلبتان را بگشاید. بگذارید عشق جریان یابد، برابری خویش را با آن قدرتی كه شما را آفریده، احساس كنید.

  1. من در جهان خود، اختیار كامل دارم.

اختیار

من، حاكم زندگی خویش هستم.

هیچ كس، هیچ جا، یا هیچ چیزی قدرتی فراتر از من ندارد، زیرا من، تنها اندیشنده در ذهن خویش هستم. چونان كودكی، نشانه‌های اختیار خدایان را پذیرفتم. اكنون می‌آموزم كه قدرتم را باز پس گیرم و نشان اختیار خویش باشم؛ و نیز خود را چون مسئولی قدرتمند بپذیرم. آنچنانكه هر صبح می‌اندیشم، خرد درونی خویش را احساس می‌كنم. مدرسة زندگی، عمیق‌ترین و كامل‌ترین مدرسه‌ای است كه خود را در آن، آموزگار و آموزنده می‌یابیم. ما هر یك، در این مدرسه می‌آییم تا چیزهایی را یاد بدهیم و چیزهایی دیگری را یاد بگیریم و چون به اندیشه‌های خویش گوش می‌سپاریم، ذهنم را به سوی اعتماد به خرد درونی‌ام هدایت می‌كنم. پرورش دهید، آغاز كنید و واگذارید همة كارهای روی این گرة خاكیتان را به سوی سرچشمة الی‌تان همه چیز خوب است.

  1. من، از حصارها گذشته، به سوی امكانات می‌روم.

حصارها

در زندگی‌ام، حصاری وجود ندارد.

دروازه‌های رو به خرد و آموزش، همیشه بازند و بیشتر و بیشتر، دوست دارم كه به سوی آنها گام بردارم. حصارها، بندها، موانع، و مشكلات، آموزگاران شخصی هستند كه به ما این فرصت را می‌دهند، از گذشته خارج شده، به سوی همة امكانات هستی وارد شدیم. من به ذهن خویش و هر آنچه در مسیرش وجود دارد كه بالاترین اندیشة قابل تصور است، عشق می‌ورزم. وقتی ذهنم به چیزهای خوب می‌اندیشد، حصارها و بندهای ناپدید می‌گردند. زندگی‌ام از معجزات كوچك بر می‌شوند. و اكنون و همیشه، این اجازه را به خود می‌دهم تا هیچ كاری نكنم جز آنكه بنشینم و روی بگشایم به سوی خرد الهی، من دانش آموز زندگی‌ام و به آن عشق می‌ورزم.

  1. گل‌ها مثل مردمان، در ظاهر زیبا و همواره شكوفا هستند.

زیبایی

زیبایی مرا برانگیخت و بهبود بخشید.

زیبایی همه جا هست. زیبایی طبیعت، از هر گل كوچكی، از انعكاس نقش نور در آب و از قدرت خاموش درختان كهنسال خواهد درخشید. طبیعت مرا به لرزه می‌اندازد، از نو می‌آفریند و خستگی‌ام را از تن می زداید. من آرامش، لذت و بهبود را در چیزهای سادة زندگی می‌یابم. وقتی عاشقانه به طبیعت می‌نگرم، آنرا برای عاشقانه دیدن در خودم، آسان می‌یابم. من، قسمتی از طبیعت هستم؛ پس در یگانگی‌ام زیبا هستم. به هر سو نگاه می‌كنم، زیبایی را می‌بینم. امروز با همة زیبایی زندگی در آمیخته‌ایم.

دانلود اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:43 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

نقش زن در توسعه

نقش زن در توسعه

در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول می‌یابد جزء ذاتی باشد و همانطوریكه تحول جنبه‌ مادی و فیزیكی را دربرمی‌گیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد

دانلود نقش زن در توسعه

پروژهایی در مورد نقش زن در توسعه
مقالاتی در مورد نقش زن در توسعه
مطلب هایی در مورد نقش زن در توسعه
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

لذا هدفهای مشخص اصلی برنامه‌های توسعه می‌یابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء كیفیت این جنبه‌ها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی كار بلكه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی كه مستحق توجه بیشتر می‌باشند می‌بایست مد نظر برنامه‌های توسعه باشد.

در این راستا ؟ زن و توسعه از دهه‌های بعد از 1960 وارد ادبیات توسعه گردید و در انی میان بخشی از این رسالت بر دوش جغرافیای انسانی كه قطب مهم و كار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشكیل می‌دهد قرار گرفت.

مساله اساسی كه در ابتدای تحقیق مد نظر بوده است تأكید براین نكته داشته كه زنان دارای نقش چندگانه‌ای در خانواده و جامعه می‌باشند، لیكن نقش تولیدی زنان روستایی بصورتی پنهان به انجام رسید دكتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. همچون از آنجائیكه بنیان اقتنصادی قریب به اتفاق روستاهای كشور، كشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی كار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عین حال كار زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.

اصولاً امر اشتغال در جامعه روستایی بسیار پیچیده است و وضوح و روشنی كه در اكثر بخشهای شهری یافت می‌گردد در آنجا دیده نمی‌شود. این وضعیت در رابطه با زنان روستایی از شدن بیشتری برخوردار است خصوصاً این امر زمانی روشن می‌گردد كه توجه داشته باشیم فعالیت زنان روشتایی بیش از مردان تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اكولوژیكی است علاوه بر این در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزی از نظر زن روستایی منطقه تالش دارای پایین‌ترین ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادی بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نیازهای اقتصادی خانواده از نیروی كار كشاورزی خارج می‌شده‌اند از سوی دیگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجیح می‌دادند كه در زمین مزروعی خانواده كار می‌كنند و تنها تعداد كمی كار مزدی را مرجع می‌دانستند. این امر بیانگر وجود زمینه‌های گرایش به خود اشتغالی برای زنان روستایی می‌باشد.


پیشنهادات:

آموزش زنان = آموزش جامعه

با توجه به بررسیهای انجام شده نكات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد می‌گردد:

ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای كشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته می‌شوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.

ـ تأمین اعتبار و نهاده‌های كشاورزی؛ به علت مالكیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امكان دسترسی به اعتبارات و نهاده‌ها برای زنان مشكل است.

ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.

ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلی در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نیز اندك است، ضرورت دارد كه صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.

ـ توزیع عادلانه امكانات؛ موقیعت زنان به گونه‌ای است كه هر نوع امكانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان می‌شود تا زنان. ضروری است كه با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.

ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.

فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی می‌تواند زنان كشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیم‌گیری برای كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای كند.

بر این اساس دختران در زنان روستایی با توجه با توجه به نقشهای جنسیتی خود نظیر عامل تولید، مدیر منزل، تصمیم‌گیر و تصمیم ساز و عضو مؤثر در پیكره اجتماع به اطلاعاتی درباره اعتبارات، نهاده‌های كشاورزی، فنون و عملیات كشاورزی ، بهداشت و محیط زیست نیاز دارند.

ـ تلاش برای تقسیم منصفانه وظایف خانگی بین اعضای خانواده‌های روستایی.

ـ ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های عمومی جامعه روستایی، در زمینه نیاز و مسائل زنان و تأكید بر اصلاح باورهای نادرست.

ـ سواد آموزی زنان به عنوان اهرمی قوی برای رشد معیارهای زندگی و گسترش مشاركت آنها در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و محسوب می‌شود.

ـ تلاش در تغییر و اصلاح آمارنامه‌ها و تعریف شغل و معیارهای تمیز شغل خانگی و مشاغل بیرونی و وارد كردن زنان روستایی و اشتغالات آنها در عرصه شغل.

بها دادن بیش از پیش به كار آنها.

  1. خط مشی‌ها و استراتژیهای زیر برای حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌گردد.

ـ افزایش نرخ با سوادی از طریق اجرای برنامه‌های سواد آموزی.

ـ اقدام عاجل در مورد تأمین امكانات آموزشی برای زنان به خصوص آموزشهای زیست محیطی، بهداشتی، كشاورزی و آموزشهای پایه و تلاش در جهت رفع تبعیض موجود همان زنان و مردان در زمینه برخورداری از امكانات آموزشی.

ـ تأمین نیازهای اولیه و ابتدایی زنان روستایی برای رفع نیازهای اولیه آنا به منظور جلوگیری از انهدام منابع طبیعی.

ـ شناسائی موشهای نسبی به كار گرفته شده به وسیله زنان روستایی در حفظ مراتع و كاربرد آنها به روشهای نوین.

ـ ایجاد و توسعه تعاونی‌های زنان روستایی به منظور افزایش در آمد زنان و كسب آگاهی‌های بیشتر در نتیجه كمك به حفظ محیط زیست.

پیوستها:

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشاركت زنان در پروژه‌های توسعه:[1]

با تأكید پیشبرد توسعه، در اواخر 1960 بسیاری از مؤسسات رفاهی و سازمانهای داوطلب فعالیتهای خود را در كشورهای در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها یا سازمانهایی را شبیه‌ به  گروهها و سازمانهای مادر در كشورهای توسعه یافته بود آوردند.[2]

به دنبال آن در آغاز 1970 همانطور كه بیان گردید تصور اینكه انتقال تكنولوژی و سرمایه از كشورهای توسعه یافته به سمت كشورهای در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژیهایی با تأكید بر اضمحلال فقر و دستیابی به برابری ظاهر شد. در همین زمان پروژه‌ها به داده‌هایی دست یافتند كه مستقیماً فقرا را مورد حمایت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهای آسایش و رفاه اجتماعی شروع به انتقال خود به آژانسهای توسعه نمودند. در طی این دوره قابلیت دسترسی به سرمایه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهای غیر دولتی ( NGO )[3] جدید شد. موضوعات كلی آنها در رابطه با اینكه تفون اقتصادی و سایر خدمات را برای فقرا تهیه نمایند ـ شبیه به مؤسسات رفاهی قبلی بوده است برای مثال برخی از آنها غدارسون‌های مشاركتی را برای تهیه اعتبار خدمات كشاورز، بازاریابی و سایر خدمات را سازمان دادند و برخی دیگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهای كوچك اهتمام ورزیدند. [4]


 

دانلود نقش زن در توسعه

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:43 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

زندگینامه حضرت علی (ع)

زندگینامه حضرت علی (ع)

رسول گرامی اسلام در سال عام الفیل در مكه معظمه دیده به جهان گشود فاطمه دختر اسد در حالی كه از ولادت پیغمبر خدا و از شنیدن آن همه معجزات و كرامات در هنگام تولدش به شدت خوشحال بود با سرعت تمام خود را به شوهرش حضرت ابوطالب (ع)رسانده و مولود جدید را به وی تبریك گفت ابوطالب چون سخن همسرش را شنید ضمن خوشحالی و تشكر به او گفت ((اصبری سبتاً اتشرك بمثله ال

دانلود زندگینامه حضرت علی (ع)

زندگینامه حضرت علی 
حضرت علی (ع) 
مقاله ای در مورد زندگینامه حضرت علی (ع) 
ولادت علی (ع)
مطلبی در مورد زندگینامه حضرت علی (ع) 
بخشهای زندگانی علی (ع)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

تتعجبین من هذا انك تحبلین و تلدین بوصیه و وزیره))

ترجمه :ای فاطمه!سی سال دیگر صبر كن , تو نیز نظیر او را به دنیا         می آوری, ومن این وعده را به تو مژده می دهم.و در حدیث دیگر آمده: آیا تو از این واقعه بزرگ تعجب می كنی؟بدان كه تونیز به وزیر و وصی و جانشین وی حامله می گردی (و فرزند عزیزم علی را به دنیا می آوری)

سی سال از این واقعه شگرف تاریخی گذشت,همان طور كه حضرت ابوطالب خبر داده بود فرزند كعبه و وصی و وزیر مصطفی (ص)رحمت عالمیان پناه بی پناهان مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در روز جمعه , سیزدهم رجب المرجب ,بیست و سه سال قبل از هجرت نبوی آن هم در شریف ترین مكان عالم هستی مكه در درون كعبه دیده به جهان گشود.

و گیتی را به نور ولایتش منور ساخت.

فاطمه بنت اسد چون از كعبه با فرزند عزیزش خارج گشت نخست پدرش حضرت ابوطالب از آنان استقبال نموده و میوه دلش را در آغوش گرفت, مولود كعبه در همان لحظات آغاز زندگی اش خطاب به پدر ارجمندش گفت : السلام علیك یا ابتاه و رحمه الله و بركاته و ابوطالب نیز جواب سلام علی را داده و او را مورد نوازش قرار داد و سپس پیامبر(ص)وارد خانه ابوطالب شد و علی را در آغوش كشید و چون چشمان علی به چهره مبارك رسول خدا افتاد به حركت آمده و با تبسم و چهره ای خندان گفت:السلام علیك یا رسول الله و رحمه الله و بركاته و آنگاه به دستور رسول اكرم (ص)شروع به خواندن كتابهای آسمانی و از صحف آدم و نوح و ابراهیم آغاز نمود و آیاتی را از زبور و تورات و انجیل قرائت كرد و در پایان از اول سوره مومنون تا آیه دهم را با آهنگ زیبا تلاوت فرمود و بدین طریق عظمت خود را به جهان انسانیت نشان داد.

 

 

بخشهای زندگانی علی (ع)

با توجه به اینكه امیر مومنان ده سال پیش از بعثت پیامبر(ص) دیده به جهان گشود و در حوادث تاریخ اسلام همواره در كنار پیامبر اسلام (ص)قرار داشت و پس از درگذشت آن حضرت نیز سی سال زندگی نمود؛می توان مجموع عمر 63 ساله اورا به پنج بخش زیر تقسیم نمود:

1-از ولادت تا بعثت پیامبر اسلام

2-از بعثت تا هجرت پیامبر به مدینه

3-از هجرت تا درگذشت پیامبر اسلام

4-از رحلت پیامبر اسلام تا آغاز خلافت آن حضرت

5-دوران خلافت آن بزرگوار

دانلود زندگینامه حضرت علی (ع)

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:43 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان نقد شوندگی در بازارهای مالی در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل تعریف نقدشوندگی، عمق بازار،عرض بازار، تاثیرات مثبت و منفی اقتصاد جهانی بر نقد شوندگی، نقدشوندگی در بازارهاای ثانویه، سیاه چال های نقد شوندگی، تاثیر نهادهای مالی در نقدشوندگی، اثرات تصمیمات شرکتها در نقد شوندگی، بازار سرمایه و

دانلود پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

دانلود پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی 
تعریف نقدشوندگی
عمق بازا 
عرض بازار
تاثیرات مثبت و منفی اقتصاد جهانی بر نقد شوندگی
نقدشوندگی در بازارههای ثانویه 
سیاه چال های نقد شوندگی
تاثیر نهادهای مالی در نقدشوندگی
اثرات تصمیمات شرکتها در نقد شوندگی
بازار سرمایه و  نقد شوندگی 
ویژگی های بازار های با نقد شوندگی بالا 
عوامل موثر بر نقد ش
دسته بندی مدیریت مالی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 675 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

عنوان: پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

دسته: حسابداری- مدیریت مالی  (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری- سمینار در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26 اسلاید

این فایل در زمینه " نقد شوندگی در بازارهای مالی " می باشد که در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی ، مدیریت سرمایه گذاری و سمینار در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف نقدشوندگی

عمق بازا

عرض بازار

تاثیرات مثبت و منفی اقتصاد جهانی بر نقد شوندگی

نقدشوندگی در بازارههای ثانویه

سیاه چال های نقد شوندگی

تاثیر نهادهای مالی در نقدشوندگی

تاثیر بازارهای مالی(تامین نقدینگی شرکتها بر نقد شوندگی)

اثرات تصمیمات شرکتها در نقد شوندگی

بازار سرمایه و  نقد شوندگی

ویژگی های بازار های با نقد شوندگی بالا

عوامل موثر بر نقد شوندگی در بازارهای مالی

عوامل موثر بر نقد شوندگی در بورس

ریسک مدل و نقدشوندگی

عوامل مرتبط با نقدشوندگی در بازار مختلف

کاربردهای نقدشوندگی در ارزش گذاری شرکت ها

اثر قصور شرکت و نقد شوندگی

نقدشوندگی موثر بر بازده مورد انتظار دارایی ها

معیار آمیهود

رابطه بین قیمت و تعداد سهام معامله شده با عرض و عمق بازار

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:42 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

کاملترین آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست لازم نیست چندین میلیون تومان هزینه ورکشاپ و کلاس کنید

دانلود آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

سمنت پلاست
آموزش تولید سنگ مصنوعی 
آموزش تولید سنگ سمنت پلاست
سنگ مصنوعی
بتن
نانو سنگ
بتن سنگ
سنگ
دسته بندی ساختمان
فرمت فایل pdf
حجم فایل 40643 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 340

کاملترین آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست  لازم نیست چندین میلیون تومان هزینه ورکشاپ و کلاس کنید

آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

95 صفحه جزوه ی آموزشی همراه با 245 صفحه مطالب مفید
فهرست مطالب:
معرفی و نحوه ی تهیه مصالح و مواد
معرفی و نحوه ی تهیه دستگاهها
طرح اختلاط بتن
فرایند تولید
فرمولاسیون رنگ های تولیدی
معرفی قالبها
آموزش تولید قالب pvc
آموزش طرح سنگ
توضیح مشکلات و ترفندها
 چندین مثال تولیدی
و...
به همراه تصاویر و مقالات و طرح توجیهی و استانداردهای سنگ مصنوعی که هیچ هزینهای برای آنها در نظر گرفته نشده است
این هزینه فقط برای 95 صفحه آموزش ویژه میباشد که بعدا چندین سال تجربه و حضور در ورکشاپهای میلیونی سنگ مصنوعی تهیه شده است
 

دانلود آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر شامل 76 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان جامعه شناسی و علوم تربیتی کاربرد دارد

دانلود پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر
دانلود پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر
پاورپوینت رایگان نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر
دانلود پاورپوینت رایگان نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر
پاورپوینت مدل ماکس وبر در قشربندی اجتماعی
دانلود پاورپوینت مدل ماکس وبر در قشربندی اجتماعی
پاورپوینت قشربندی اجتماعی چیست
دانلود پاورپوینت قشربندی اجت
دسته بندی علوم تربیتی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 440 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

 

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر شامل 76 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان جامعه شناسی ، علوم تربیتی و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

 

مقدمه

از دیرباز چیستی و چرایی طبقات و قشرهای مختلف در جامعه و پیامدها و نابرابری‌های منتج از آن، دغدغه اندیشمندان اجتماعی بسیاری بوده است. مدینه فاضله افلاطون که از طبقات سه‌گانه تشکیل ‌شده بود و نوعی نظام به‌شدت قشربندی شده را پیشنهاد می‌کرد و ستایش طبقه متوسط از جانب ارسطو در کتاب سیاست و آرای دیگر متفکران در این باب خود گواه این مدعاست. به‌هرحال قشربندی اجتماعی، اصطلاحی است که از زمین‌شناسی گرفته شده و در متون گذشته معمولاً با عنوان "نابرابری و اختلاف طبقاتی" مورد بررسی قرار می‌گرفت. قشربندی اجتماعی مفهومی است که نشان‌دهنده سلسله‌مراتب اجتماعی در ساختارها و نظام‌های متفاوت اجتماعی است.

در جامعه، ما شاهد تمایزات افراد و گروه‌ها در موقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... هستیم که به‌موجب آن گروه‌ها و طبقات مختلفی با وجه اشتراک‌هایی ایجاد می‌شود که موقعیت افراد را در جامعه تعیین می‌کنند. نظریات قشربندی اجتماعی به‌طورجدی حاصل دوران نوین است که در جامعه‌شناسی کلاسیک با دیدگاه‌های مارکس آغاز شد، اما این ماکس وبر بود که  در این زمینه با واردکردن مفاهیم گروه‌های منزلتی و احزاب به تحلیل تک‌بُعدی طبقات مارکس، نظریات مهم‌تر و کامل‌تری بر جای گذاشت. به‌عبارت ‌دیگر، می‌توان گفت نظریه های جامعه‌شناختی نوین در باب قشربندی اجتماعی، ترکیبی از تفکر مارکسیستی و دیدگاه¬های وبری است. افزون بر این، چنین مطالعه‌ای از این‌رو اهمیت دارد که در هر جامعه‌ای ما با قشربندی اجتماعی روبرو هستیم. از سوی دیگر، شناخت مدل قشربندی وبر می‌تواند به فهم بیشتر و بهتر قشربندی اجتماعی در جامعه ایران کمک کند. این مبحث درصدد بررسی نظریات ماکس وبر در خصوص قشربندی اجتماعی و توزیع قدرت در جامعه است. به این منظور، از روش اسنادی و کتابخانه‌ای جهت مطالعه این موضوع استفاده شده است.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم طبقه از نگاه کارل مارکس

مدل قشربندی اجتماعی ماکس وبر

طبقه اقتصادی

پایگاه اجتماعی (گروه منزلتی)

قدرت سیاسی (حزب)

قدرت در جامعه­شناسی سیاسی وبر

نتیجه‌گیری

پایان

 

عنوان : نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

فرمت : پاورپوینت

حجم : 444 کیلوبایت

تعداد صفحات : 76

 

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

 

پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

دانلود پاورپوینت نظریه قشربندی اجتماعی ماکس وبر

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 19:41 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

دانلود پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

منابع :

Lazarus, R. S., &Folkman,S.(1988). Appraisal, coping, health statues, and psychologicalsymptoms.Journal of personality and social psychology, 50,571-579.

 

دانلود پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 13:54 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه سبک های حل مساله

پرسشنامه سبک های حل مساله

پرسشنامه سبک های حل مساله

دانلود پرسشنامه سبک های حل مساله

پرسشنامه سبک های حل مساله
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

پرسشنامه سبک های حل مساله

مجموعه عوامل درماندگی، مهارگری ‌ و اجتناب شیوه حل ‌مسأله‌ غیرسازنده را تشکیل می‌دهند. همچنین سبک‌های گرایش به حل ‌مسأله‌، خلاقیت و اعتماد در حل ‌مسأله‌ ‌مجموعاً‌ شیوه حل ‌مسأله‌ سازنده را بوجود می‌آورند(محمدی و صاحبی،1383).

 

دانلود پرسشنامه سبک های حل مساله

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 13:53 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

هدف: ارزیابی ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ساختمانی)

منبع: رضا زاده، حسین(1382)، «بررسی ارتباط ساختار سازمانی و كارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی:‌ اداره كل تامین اجتماعی تهران بزرگ)» تهران، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 13:53 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک